Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Πως να χειριστείς μια ψευδοδιδασκαλία και ένα ψευδοδιδάσκαλο

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας σ’ ένα χριστιανικό βιβλιοπωλείο ή να συντονιστείς σ’ ένα λεγόμενο χριστιανικό ραδιόφωνο/τηλεόραση, ή να μπεις σε χριστιανικές σελίδες στο F/B, για να συνειδητοποιήσεις ότι η ψευδοδιδασκαλία είναι ζωντανή και κρατάει καλά. Πώς όμως θα πρέπει να ανταποκριθεί μια εκκλησία που στηρίζεται μόνο στο λόγο του Θεού;


Τίτ.α:10-16 Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομόνωμεν, οίτινες ανατρέπουσιν ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους. Είπε τις αυτών προφήτης ίδιος αυτών· Οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί. Η μαρτυρία αύτη είναι αληθινή. Διά την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, διά να υγιαίνωσιν εν τη πίστει, και να μη προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων αποστρεφομένων την αλήθειαν. Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά· εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρόν, αλλά και ο νούς αυτών και η συνείδησις είναι μεμιασμένα. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι.

Στα παραπάνω εδάφια μαθαίνουμε πώς. Αλλά πριν εξετάσουμε τι λένε αυτά τα εδάφια, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα εδάφια α:5-9 μας λένε τα προσόντα των πρεσβυτέρων. Στο πλαίσιο του Τίτου λοιπόν, η αναγκαιότητα για βιβλικά σωστούς πρεσβύτερους στηρίζεται εν μέρει στην ανάγκη να ασχοληθούν με ψευδοδιδασκαλίες.

Αφού εδραιώσαμε αυτό, στον Τίτ.α:10-16 ο Παύλος προσδιορίζει τρεις τρόπους που οι εκκλησίες που αγαπάνε και σέβονται το λόγο του Θεού μπορούν να χειριστούν τις ψευδοδιδασκαλίες:

1. Η εκκλησία που σέβεται και αγαπά το λόγο του Θεού, αναγνωρίζει την ψευδοδιδασκαλία/ψευδοδιδάσκαλους (Τίτος α:10-13)

Όταν οι φοιτητές είναι στην Ιατρική Σχολή, μέρος της πρακτικής τους άσκησης περιλαμβάνει τη διάγνωση ασθενειών από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ίδιοι. Με τον ίδιο τρόπο, ο Παύλος μας δίνει κάποια διαγνωστικά εργαλεία για να αναγνωρίσουμε την ψεύτικη διδασκαλία. Μας συμβουλεύει να παρατηρήσουμε το χαρακτήρα τους (ανυπότακτοι, ματαιολόγοι, φρενοπλάνοι, κλπ.), τις τακτικές τους (ανατρέποντας ολόκληρες οικογένειες, διδάσκουν πράγματα που δεν πρέπει), και τα κίνητρά τους (αισχρό κέρδος).

2. Οι εκκλησίες που στηρίζονται στο λόγο του Θεού ελέγχουν τις ψευδοδιδασκαλίες/ψευδοδιδάσκαλους (Τίτος α:13-14)

Ο Παύλος δεν συνηγορεί στη νόμιμη διαδικασία, ούτε μιλάει για κυνήγι μαγισσών. Η ψευδοδιδασκαλία είναι τόσο επικίνδυνη που απαιτεί άμεσα διορθωτικά μέτρα. Ο στόχος αυτών των διορθωτικών μέτρων είναι «διά να υγιαίνωσιν εν τη πίστει» (α:13). Η αληθινή πνευματική υγεία προέρχεται από την ορθοτόμηση του λόγου του Θεού, όχι από ψευδοδιδασκαλίες.

3. Οι εκκλησίες που στηρίζονται στο λόγο του Θεού αντιστέκονται στις ψευδοδιδασκαλίες/ψευδοδιδάσκαλους (Τίτος α:15-16)

Η γνώση του τι διδάσκει ο λόγος του Θεού σχετικά με διάφορα θέματα, είναι το προληπτικό εμβόλιο που δίνει τη δυνατότητα στον πιστό να αντισταθεί στην ψεύτικη διδασκαλία. Όταν αγκαλιάσουμε πραγματικά το λόγο του Θεού, δεν θα έχουμε απλά μια υψηλή γνώση, αλλά και καλά έργα που θα φανερώνουν μια πραγματική σώζουσα πίστη.

Ανεξάρτητα από το αν είσαι Πρεσβύτερος ή όχι, κάθε πιστός είναι υπεύθυνος να είναι τόσο εξοικειωμένος με το αληθινό ευαγγέλιο, ώστε η ψευδοδιδασκαλία να γίνεται αμέσως φανερή. Ο λόγος του Θεού είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να καθαριστούμε, γιατί μας στρέφει στον μόνο που είναι πραγματικά καθαρός - στον Ιησού Χριστό.


Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός (Α’ Ιωάν.γ:1-3).