Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Σημείωση στο ψυγείο

Όταν έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού συνήθως βάζουμε ένα κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτάκι στο ψυγείο για να μας θυμίζει αυτό το σημαντικό γεγονός.

Σαν Χριστιανοί, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού – στα σύννεφα – και χρειαζόμαστε κάτι να μας το υπενθυμίζει αυτό τακτικά.

Όποτε βλέπουμε θάνατο, κατάρρευση, αποσύνθεση, καταστροφή και απογοήτευση, όλα αυτά μας υπενθυμίζουν ότι εμείς, σαν άνθρωποι, φέραμε την αμαρτία στον κόσμο μας και ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, είναι τελείως λάθος. Μας θυμίζουν όμως, ακόμα, ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι το σπίτι μας (Α’ Πέτρ.β:11-12).

«Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως».

Η ομορφιά της φύσης, συνεχώς διακηρύττει την θειότητα του Δημιουργού, υπενθυμίζοντάς μας ότι μια μέρα θα βρεθούμε στην παρουσία Του, περιτριγυρισμένοι μόνο από καλοσύνη και ομορφιά (Ρωμ.α:20). Αυτός ο κόσμος δεν είναι το σπίτι μας.

Ο λόγος του Θεού, ακόμα, μας υπενθυμίζει και μας εξηγεί γιατί περνάμε θλίψεις, πως μπορούμε να ανακύψουμε απ’ όλα αυτά, και ότι μας περιμένει ένας τόπος στον ουρανό. Αυτός ο κόσμος δεν είναι το σπίτι μας.

Κάθε φορά που θα απογοητεύεσαι με όλα όσα συμβαίνουν σ’ αυτό τον κόσμο, να θυμάσαι ότι αυτή η πόλη δεν είναι το σπίτι μας, «την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ.ιγ:14).

Και κάτι τελευταίο: ΕΣΥ, πότε θέλεις να αρπαχτείς για να πας στο σπίτι σου, στην πόλη σου; Πριν τη Μεγάλη θλίψη, στο μέσον ή στο τέλος της;

Αν επέλεξες το πρώτο, να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις το ανάλογο πνεύμα. Οι Ισραηλίτες που έφυγαν από την Αίγυπτο για να πάνε στη γη της επαγγελίας και δεν τα κατάφεραν, ο λόγος του Θεού μας λέει «ότι διά απιστίαν δεν ηδυνήθησαν να εισέλθωσι» (Εβρ.γ:19). Πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσεις την ανάλογη πίστη.

Ακόμα, αν θέλεις να καταξιωθείς να εκφύγεις πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθείς έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου (Λουκ.κα:36), θα πρέπει να αγρυπνείς και να δέεσαι εν παντί καιρώ!

Πίστη λοιπόν, αγρύπνια και προσευχή είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας!