Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Αυτός δεν είναι ο Ιησούς της Βίβλου


Αυτός είναι ένας άλλος Ιησούς

Ποιος είναι ο πραγματικός Ιησούς;

Ιωάν.ιδ:23 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει.

Συχνά ακούω ανθρώπους να μιλούν για έναν Ιησού που σίγουρα δεν είναι ο Ιησούς  της Βίβλου.


Ο Ιησούς που αναφέρονται είναι συνήθως δημοφιλής στους αμαρτωλούς, που είναι το πρώτο σημάδι ότι δεν είναι ο πραγματικός Ιησούς (Ιωάν.ιε:18). Δεν μιλάει για την αμαρτία, την κρίση, ή την κόλαση, όπως κάνει ο πραγματικός Ιησούς (Ματθ.ιη). Δεν λέει ότι Αυτός είναι η μόνη οδός σωτηρίας όπως κάνει ο πραγματικός Ιησούς (Ιωάν.ιδ:6). Αυτός δεν λέει ό, τι ο πραγματικός Ιησούς είπε σχετικά με την υπακοή και την αγάπη (Ιωάν.ιδ:21-24). 

Δυστυχώς, και πολλοί Χριστιανοί έχουν μια λάθος άποψη για τον Ιησού. Πιστεύουν ότι είναι ευχαριστημένος μαζί τους, άσχετα με το πόσο πρόχειρη είναι η πίστη τους. Νομίζουν ότι μπορούν να βαπτίζονται όπως θέλουν και όχι όπως ο λόγος Του λέει. Φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ότι οι μαθητές Του έκαναν λάθος στο βάπτισμα! Αυτοί, δια του λόγου των οποίων ο Ιησούς είπε ότι εμείς θα πιστέψουμε (Ιωάν.ιζ:20). 

Έκανε λάθος ο Ιησούς; Αλλά ο Ιησούς είναι σαφής: «επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλ.γ:27). Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχεις βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού, δεν έχεις ενδυθεί τον Ιησού, τη δικαιοσύνη Του!!!  Αυτός είπε ακόμα: «και όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, δεν είναι άξιος εμού» (Ματθ.ι:38). «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει» (Ιωάν.ιδ:23).

Ας διαβάσουμε ξανά τη Γραφή μας για να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε τον πραγματικό Ιησού! Μας αγαπάει τόσο πολύ, που δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με μια αποδυναμωμένη πίστη.

Ένας άλλος Ιησούς

Άλλος Ιησούς, ψεύτικος Ιησούς, δημοφιλής Ιησούς.

Ο στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τον Χριστό, αλλά όχι το «Χριστό» που είναι δημοφιλής στον κόσμο (τον λένε και «Χριστούλη»).

Ξέρεις για ποιον μιλάω. Ο Ιησούς του κόσμου ποτέ δεν κρίνει κανένα, ποτέ δεν μιλά για αμαρτία και κρίση, ποτέ δεν λέει ότι οι περισσότεροι θα πάνε στην κόλαση, ποτέ δεν επιπλήττει κανέναν εκτός από τους Χριστιανούς που μιλούν για την αμαρτία.

Το ήξερες ότι οι άνθρωποι πάντοτε είχαν μια λάθος εντύπωση για το Χριστό; Ο Παύλος επιπλήττει τους Κορίνθιους λέγοντας: «Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν» (Β’ Κορ.ια:4).

Ο Ιησούς του κόσμου είναι δημοφιλής, αλλά ο Ιησούς της Βίβλου μισείται:

Ιωάν.ιε:18 Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν.

Ο Ιησούς του κόσμου ποτέ δεν κάνει κανένα να αισθάνεται άβολα, αλλά ο Ιησούς της Βίβλου λέει:  «Δεν δύναται ο κόσμος να μισή εσάς· εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά» (Ιωάν.ζ:7).

Ο πραγματικός Ιησούς είπε την αλήθεια με αγάπη, αλλά και κάθετα, άφοβα, είπε όλη την αλήθεια, χωρίς να ντραπεί, ακόμα κι αν αυτό δεν τον έκανε δημοφιλή. Ας μην ντραπούμε να κάνουμε το ίδιο.