Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Κάλυψε τη γύμνια σου!
Είναι δουλειά του άνδρα να σέβεται τη γυναίκα, αλλά είναι δουλειά της γυναίκας να του δώσει κάτι να σέβεται.


Σε παρακαλώ, κάλυψε τη γύμνια σου. Θυμήσου ότι πρέπει να ζεις μια ζωή αποχωρισμού. Ίσως συνήθιζες να περπατάς στο δρόμο ημίγυμνη, και δεν έβλεπες τίποτα κακό σ’ αυτό. 


Αλλά όταν πίστεψες, κατάλαβες ότι το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν σου ανήκει πια, ανήκει δικαιωματικά στο δημιουργό του.


Α’ Κορ.ς:19-20 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.


Ρωμ.ιβ:1-2 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.


Μια γυναίκα, μπορεί πραγματικά να προκαλέσει σε άντρες λάγνες σκέψεις, κάτι που είναι αμαρτία. Η Βίβλος λέει «ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού» (Ματθ.ε:28).


Δεν είναι καλό να προκαλείς κάποιον να αμαρτήσει, γιατί είναι σοβαρή αξιόποινη πράξη στα μάτια του Θεού.


Ακόμα, αν είσαι Χριστιανή θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου σαν πρέσβυρα της Βασιλείας του Θεού. Σκέψου λίγο πώς ντύνονται οι γυναίκες όταν εκπροσωπούν τις χώρες τους σε επίσημες εκδηλώσεις. Εσύ αντιπροσωπεύεις το Χριστό και θα πρέπει να πάρεις πολύ σοβαρά υπόψη σου το ρόλο σου σαν αντιπρόσωπος της Βασιλείας του Θεού.