Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Online το Εθνικό Παρατηρήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Ένας σύγχρονος μηχανισμός για την παρακολούθηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από όλο το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, που θα μετρά και θα καταγράφει τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων ορίων και την έγκυρη και διαρκή πληροφόρηση της κοινωνίας, βρίσκεται πλέον στη διάθεση των πολιτών.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει στόχο τον διαφανή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των νόμιμων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και σχεδιάστηκε για να καταγράφει και να πληροφορεί τους πολίτες σχετικά με την έκθεσή τους στην ακτινοβολία, αλλά και να τροφοδοτεί τις συναρμόδιες αρχές με χρήσιμα δεδομένα.

Το Παρατηρητήριο θα μετρά και θα καταγράφει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από κεραίες κάθε είδους. Το έργο περιλαμβάνει:

* Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα

* Την απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης (μετρητικός εξοπλισμός και  οχήματα)

* Τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης

* Τη συγκρότηση ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων

* Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων

* Την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), μέσω της ιστοσελίδας οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που θα καταγράφονται από τους σταθμούς.

Επίσης, θα μπορούν να «κατεβάζουν» τα δεδομένα, να κάνουν αναζητήσεις στο ιστορικό καταγραφής εντάσεων Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στις περιοχές που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να  βλέπουν εξειδικευμένες μετρήσεις σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).

Οι πολίτες θα μπορούν, εισάγοντας το γεωγραφικό τους στίγμα είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με τη χρήση κινητού, να υποβάλουν αίτημα για διενέργεια μέτρησης της ακτινοβολίας σε συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, θα υπάρχει δυνατότητα τόσο ενημέρωσης της πορείας του αιτήματός τους όσο και εγγραφής σε υπηρεσία άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης για νέες μετρήσεις.

Η σύμβαση για την δημιουργία του είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2014 από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή. Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών, ενώ φορέας λειτουργίας του είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.