Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ιωάν.γ:3   “Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.”

Β’ Κορ.ε:17 “Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγειναν νέα.”

Εφεσ.δ:24  “Και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.”


Με την αναγέννηση μας επιτρέπεται η είσοδος στη βασιλεία του Θεού.  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κανείς παιδί του Θεού, παρά μόνο να γεννηθεί “άνωθεν”. Η αναγέννηση δεν είναι ένα φυσικό βήμα προόδου στην ανάπτυξη του ανθρώπου, είναι μια υπερφυσική ενέργεια του Θεού.  Δεν αποτελεί κάποια εξέλιξη, αλλά είναι η μετάδοση νέας ζωής. Είναι μια ολοκληρωτική μεταβολή, μια αλλαγή κατεύθυνσης που απορρέει απ’ αυτή τη νέα ζωή.

1.  Η πνευματική ζωοποίηση, η νέα γέννηση: Η αναγέννηση είναι η μετάδοση νέας και θείας ζωής, μία νέα δημιουργία, η γέννηση ενός νέου πράγματος.  Είναι το Γεν.α:26 πάλι απ’ την αρχή.  Δεν είναι η παλιά φύση που έχει αλλάξει ή βελτιωθεί, αλλά μία καινούρια γέννηση άνωθεν. Από τη φύση του ο άνθρωπος είναι νεκρός εξαιτίας της αμαρτίας (Εφεσ.β:1) κι η καινούρια αυτή γέννηση του μεταδίδει νέα ζωή, τη ζωή του Θεού, έτσι ώστε από κει και μετά είναι όπως αυτοί που αναστήθηκαν απ’ τους νεκρούς, γιατί έχει περάσει από το θάνατο στη ζωή.  Αναφορές:  Ιωάν.γ:3-7,  Ιωάν.ε:21  , Εφεσ.β:10.

2.  Η μετάδοση της καινούριας φύσης:  Με την ενέργεια της αναγέννησης ο Θεός μεταδίδει στο παιδί Του μία καινούρια φύση. Ο άνθρωπος αποκτά μία εντελώς  καινούρια προσωπικότητα (Β’ Πέτρ.α:2, Εφεσ.δ:24, Κολ.γ:10, Γαλ.β:20, Α’ Ιωάν.γ:6-9).

Β.  Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ιωάν.γ:3 “Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.”

Γαλ.ς:15 “Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβυστία, αλλά νέα κτίσις.”

Ρωμ.η:8  “Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν.”

1.  Η ανάγκη είναι παγκόσμια: Η ανάγκη αυτή είναι παγκόσμια για όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει. Δεν υπάρχει ηλικία, φύλο, θέση ή κατάσταση που να εξαιρείται απ’  αυτή την ανάγκη.  Αν δεν έχεις αναγεννηθεί είναι τελείως αδύνατο να μπεις μέσα στην βασιλεία του Θεού και την Εκκλησία Του.

2.  Η αμαρτωλότητα του ανθρώπου το απαιτεί: Η καρδιά είναι απατηλή και δεν αποζητάει τον Θεό.  Για να μπορέσουμε να Τον δούμε πρέπει να είμαστε καθαροί στην καρδιά.  Η μόρφωση κι ο πολιτισμός δεν μπορούν  να φέρουν αυτή την αλλαγή που είναι τόσο αναγκαία.  Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.

Ιωάν.γ:6  “Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ.”

Ιερ.ιγ:23  “Δύναται ο Αιθίοψ να αλλάξη το δέρμα αυτού, ή η πάρδαλις τα ποικίλματα αυτής;  τότε δύνασθε κι εσείς να κάμητε καλόν, οι μαθόντες το κακόν.”

Ρωμ.ζ:18  “Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί (τουτέστιν εν τη σαρκί μου) αγαθόν.”

3.  Η αγιότητα του Θεού το απαιτεί:  Αφού χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριο (Εβρ.ιβ:14) κι αφού ο αγιασμός δεν μπορεί να επιτευχθεί με καμία φυσική εξέλιξη ή ανθρώπινη προσπάθεια, τότε η αναγέννηση της φύσης μας είναι απολύτως απαραίτητη.


Γ.  ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο Ιησούς σύγκρινε την αναγέννηση με τη φυσική γέννηση όταν είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εκφράσεις “γέννηση εξ ύδατος” και “γέννηση εκ Πνεύματος”. Στις επιστολές συναντάμε εδάφια που αναφέρονται στη “γέννηση διά του λόγου”.

Είναι ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς την Νέα Γέννηση είναι να την συγκρίνουμε με τη φυσική, όπως έκανε κι ο Ιησούς.  Τα στάδια στη φυσική γέννηση είναι τρία, πρόκειται, όμως, για μία γέννηση:

1.  Σύλληψη - η σπορά του σπόρου
2.  Φυσική γέννηση - γέννηση εξ ύδατος
3.  Το νεογέννητο μωρό αρχίζει ν’  αναπνέει

Τα στάδια στην πνευματική γέννηση είναι τρία, πρόκειται όμως, για μία γέννηση:

1.  Ν’ ακούσει κάποιος και να πιστέψει στο Ευαγγέλιο
2.  Βάπτισμα στο νερό στ’ όνομα του Ιησού
3.  Βάπτισμα με το  Άγιο Πνεύμα

Αυτό ισχύει σύμφωνα με τη Γραφή:  γέννηση διά του λόγου, γέννηση εξ ύδατος, γέννηση εκ Πνεύματος -  πρόκειται, ωστόσο, για την ίδια γέννηση.


Δ.  ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

1.  Η Θεία ενέργεια

Ιωάν.α:13 “Οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν.”

Ιωάν.γ:5  “...Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος.”

Ιάκ.α:18  “Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς.”

Τιτ.γ:5   “...Διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος.”

Όλα αυτά τα εδάφια φανερώνουν ότι η αναγέννηση είναι έργο του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.

2.  Το μέρος του ανθρώπου

Ιωάν.α:12 “Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν...”

Πρέπει να υπάρξει προσωπική αποδοχή του Ιησού Χριστού. Ένας νεκρός δεν μπορεί να συνεργήσει στην ανάστασή του, αλλά μπορεί να υπακούσει στην διαταγή του Χριστού, “Βγες έξω”.

3.  Γέννηση δια του λόγου

Α’ Κορ.δ:15 “Επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού διά του Ευαγγελίου.”

Α’ Πέτρ.α:23 “Επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού...”

Με το άκουσμα του Ευαγγελίου ο λόγος της Ζωής, ο σπόρος που δίνει Ζωή, φυτεύεται στην καρδιά.  Αν το έδαφος είναι καλό κι οι συνθήκες κατάλληλες ο σπόρος θα φυτρώσει και θ’ αυξηθεί.  Αυτό ταιριάζει με το Ιάκ.α:18, “διά του λόγου της αληθείας.”

4.  Γέννηση εξ ύδατος

Ιωάν.γ:5 “Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν...”

Μάρκ.ις:16 “Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθεί.”

Τιτ.γ:5 “Διά λουτρού παλιγγενεσίας...”

Εβρ.ι:23 “Και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν.”

Α’ Πέτρ.γ:21 “Το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον.”

Η γέννηση εξ ύδατος αναφέρεται στο  βάπτισμα στ’ όνομα του Ιησού Χριστού. Πολλές αντιδράσεις έχουν υπάρξει ενάντια σ’  αυτή την αλήθεια. Ωστόσο, η μαρτυρία της Γραφής αποδεικνύει ότι η γέννηση εξ ύδατος είναι το βάπτισμα στο νερό.  Αυτό αντιπαραβάλλεται με τη φυσική γέννηση, όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο. Απ’ εκείνη τη στιγμή το παιδί παίρνει τ’  όνομά του και τ’  όνομα της οικογένειάς του.

5.  Γέννηση εκ Πνεύματος

Ρωμ.η:16 “Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού”.

Α’ Κορ.ς:19 “Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν”.

Α’ Κορ.ιβ:13 “Διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα...και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν”.

Η γέννηση εκ Πνεύματος είναι το Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο η μετάδοση αιώνιας και θείας ζωής στον πιστό αλλά και η πλήρωση της καρδιάς και της ζωής του με το Άγιο Πνεύμα. Είναι η υιοθεσία του πιστού απ’ το Θεό, η είσοδός του στο σώμα (εκκλησία) και το σφράγισμά του για τη μέρα της απολύτρωσης.  Το σημείο αυτής της εμπειρίας είναι η γλωσσολαλιά.

Ε.  ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Υιοθεσία είναι η πράξη κατά την οποία κάποιος παίρνει τη θέση του γιου σε μία οικογένεια. Είναι ρωμαϊκή λέξη, γιατί η υιοθεσία δεν ήταν γνωστή ανάμεσα στους Εβραίους. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται απ’ τον Παύλο, όταν αναφέρεται στα προνόμια και την κληρονομιά των αγίων.

1. Συμβαίνει κατά την Αναγέννηση: Ιωάν.α:12,  Γαλ.γ:26,  Α’ Ιωάν.γ:2.

2. Ολοκληρώνεται με την Αρπαγή: Ρωμ.η:19,  Ρωμ.η:23,  Α’ Ιωάν.γ:1-3.

3. Οι ευλογίες της υιοθεσίας:

  • Η αγάπη του Θεού
  • Πατρική φροντίδα
  • Απόκτηση του ονόματος της οικογένειας
  • Απόκτηση της ομοιότητας με την οικογένεια
  • Οικογενειακή αγάπη
  • Παιδεία
  • Κληρονομικά δικαιώματα