Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Εκείνη τη μέρα

Ησ.κε + Ησ.κς

Όλο το κεφάλαιο κς είναι ένας ύμνος άγιας χαράς και δοξολογίας εξαιτίας των υποσχέσεων του Θεού στο λαό Του (προηγούμενο κεφάλαιο) εναντίον των εχθρών τους.

Ετοιμάστηκε για ψαλθεί όταν εκπληρωθεί η προφητεία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε το Θεό με ευχαριστίες, όταν θα έρθει με τα ελέη Του τα πολλά.


Ο λαός του Θεού διδάσκεται εδώ να θριαμβεύει στην άγια ασφάλεια της εκκλησίας.

Να θριαμβεύει κατά όλων των εναντίων καταστάσεων.

Να βαδίζει με τον Θεό και να Τον περιμένει και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο.

Να χαίρεται στην ελπίδα της ένδοξης απελευθέρωσης.

Είναι για όλες τις εποχές, αλλά ιδιαίτερα για τώρα.

Υπάρχει ένας ύμνος που πρέπει να ψάλλουμε εκείνη τη μέρα, ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ, ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.

Χρειάζονται άνθρωποι που μέσα από την καρδιά τους θα που αυτά τα λόγια «εν γη Ιούδα», τύπου της εκκλησίας (Εβρ.η:8).

Έχομεν πόλιν οχυράν:

Είναι μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με το προνόμιο της αιώνιας διαθήκης για όλους όσοι απελευθερώνονται από τα δεσμά της πρότερης ζωής.

Είναι ισχυρή πόλη, όπως ήταν η Ιερουσαλήμ, που την φύλαγε ο ίδιος ο Θεός.

Θρ.δ:12 Δεν επίστευον οι βασιλείς της γης και πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, ότι ήθελεν εισέλθει εχθρός και πολέμιος εις τας πύλας της Ιερουσαλήμ.

Η πόλη αυτή είναι η εκκλησία.

Α’ Πέτρ.α:4 εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς,

Εξαρτάται απ’ αυτούς που την απαρτίζουν.

Ζαχ.ιβ:5 Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουσιν ειπεί εν τη καρδία αυτών, Στήριγμα είναι εις εμέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ διά του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών.

Ανοίξατε τας πύλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος το φυλάττον την αλήθειαν (κς:2)

Οι πλυμένοι με το αίμα ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

Είναι στο χαρακτήρα των δίκαιων να κρατούν τις αλήθειες, τα εδραιώματα της πίστης.

Οι καλές αρχές θα φέρουν καλά αποτελέσματα.

Εδ.3 Υπόσχεση σ’ αυτούς που ανήκουν στην εκκλησία: εσωτερική και εξωτερική ειρήνη.

Αυτούς που στηρίζονται, εξαρτώνται, εμπιστεύονται και οδηγούνται από το Θεό, κάτω από κάθε περίσταση.

Μόλις αμφισβητούμε το Θεό, ο διάβολος φέρνει ταραχή στο πνεύμα μας.

Ψαλμ.ριβ

Ης.κς:4 Οι υποσχέσεις Του διαρκούν, όσο Αυτός ζει!

κς:5,6 Μας ενθαρρύνει λέγοντας αυτά τα λόγια για να εμπιστευόμαστε τον Θεό.

Οι ταπεινοί θα θριαμβεύσουν κατά των εχθρών τους.

Αυτοί που υψώνουν τους εαυτούς τους θα ταπεινωθούν (Βαβυλώνα, Νινευή κε:12).

Το έκανε πάντοτε και θα το κάνει πάλι γιατί αντιτάσσεται στους υπερήφανους (Ιώβ μ:12).

Δεν λέει ότι αυτό θα το κάνουν μεγάλοι στρατοί, αλλά το πόδι του φτωχού και ενδεή.

Μαλ.δ:3 Και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς· διότι αυτοί θέλουσιν είσθαι σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας, καθ' ην ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.

Ψαλ.ρμζ:6-7 Ο Κύριος υψόνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινόνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες· ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα·

Ρωμ.ις:20 Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ' υμών. Αμήν.

Ησ.κς:7 Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης· συ, ευθύτατε, σταθμίζεις την οδόν του δικαίου.

Ψαλμ.κς:12 Ο πους μου ίσταται εν τη ευθύτητι· εν εκκλησίαις θέλω ευλογεί τον Κύριον.

Ψαλμ.μ:1-2 Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριον, και έκλινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου· και με ανεβίβασεν εκ λάκκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορώδους πηλού, και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου·

Ψαλ.ριθ:165 Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον σου· και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα.

Ης.κς:8  Είναι καθήκον μας και θα γίνει η ανακούφισή μας, το να περιμένουμε τον Κύριο και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας.

Ψαλ.ρκγ:2 Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, εωσού ελεήση ημάς.