Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Τρόποι που μιλάει ο Θεός
Ο Θεός μιλάει μέσα από τη δημιουργία – μέσα από το λόγο Του – μέσα από τους πιστούς – μέσα από καταστάσεις.


Ο Θεός μας μιλάει καθημερινά!1. Μιλά μέσα από τη δημιουργία:


Ρωμ.α:20 Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι.


2. Μιλά μέσα από το θεόπνευστο λόγο Του, που είναι  «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β’ Τιμ.γ:16-17).


3. Ο Θεός μιλά μέσα από άλλους πιστούς για να μας βοηθήσουν να ζήσουμε κατά τρόπο που Τον ευαρεστεί (Τίτος β).


4. Μιλά μέσα από καταστάσεις, ανοίγοντας ή κλείνοντας πόρτες και μερικές φορές χρησιμοποιώντας υπερφυσικές ενέργειες (Πράξ.ις:6-10).


Αλλά κάθε φορά που ο Θεός μιλάει, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν διαφωνεί με τη Γραφή, ούτε θα μας οδηγήσει  σε εγωισμούς, πλάνες ή περίεργα μονοπάτια.


Είναι η φωνή του Θεού, αυτό που άκουσες σήμερα;