Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


           
 B’ Τιμόθεο δ:6,7,17 –

1. Ο πρόθυμος Υπηρέτης:
«εγώ γίνομαι ήδη σπονδή» - βλ. και Β’ Κορινθίους ιβ:15 «με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλως δαπανηθή».

2. Ο έτοιμος ταξιδιώτης:
«ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφθασε»


3. Ο νικηφόρος αγωνιστής:
«Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην»

4. Ο συνεπής δρομέας:
«τον δρόμον ετελείωσα»

5. Ο πιστός οικονόμος:
«την πίστιν διετήρησα».

6. Ο εγκαταλειμμένος εργάτης:
«δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλιπον· αλλ' ο Κύριος με παρεστάθη και με ενεδυνάμωσε».

7. Ο στεφανωμένος δούλος:
«του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα».