Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Το αντικείμενο - «τον κόσμο»

2. Το δώρο - «τον Υιό αυτού τον Μονογενή»


3. Η αιτία - «ο Θεός ηγάπησε»

4. Η προσφορά - «πας»

5. Ο όρος - «ο πιστεύων»

6. Η υπόσχεση - «μη απολεσθή...»
            
Ιωάννης γ:16