Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

«ΤΟΞΙΚΟΙ» ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εις πολλά πταίομεν άπαντες (Ιάκ.γ:2).

Αυτό το άρθρο είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δείξει τις πτυχές της ζωής μας που δεν είναι παράλληλες με το ευαγγέλιο και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε μια εκκλησία που πραγματικά θα δοξάζει τον Ιησού Χριστό!

Υπάρχουν κάποιοι «τοξικοί» Χριστιανοί που έχουν την ιδιότητα και ικανότητα να επηρεάζουν ολόκληρες εκκλησίες σήμερα.

Ίσως να αναγνωρίσουμε κάποια σημεία στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ναι, καλό είναι να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε!    4)    Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  

Κάθε εκκλησία έχει μερικούς τέτοιους Χριστιανούς. 

Εξισώνουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης με την πορεία της εκκλησίας. Πιστεύουν ότι ο τρόπος που ψηφίζεις καθορίζει αν αγαπάς τον Θεό.

Η εκκλησία του Ιησού Χριστού ποτέ δεν αναμείχθηκε με την πολιτεία, δεν υποστήριξε κάποιο κόμμα, δεν είχε σημαία κράτους δίπλα στον άμβωνα! Η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι παγκόσμια.

Ο λόγος του Θεού λέει: Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιότης, οι άρχοντες ψεύδος· εν τη πλάστιγγι πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτής της ματαιότητος (Ψαλμ.ξβ:9).

Πάσα ψυχή ας υποτάσσηται εις τας ανωτέρας εξουσίας. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού είναι τεταγμέναι (Ρωμ.ιγ:1).

Ο Ιησούς κάποτε αποκάλεσε αλεπού τον Ηρώδη:

Κατ' εκείνην την ημέραν προσήλθον τινές Φαρισαίοι, λέγοντες προς αυτόν· Έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώση. Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε και είπατε προς την αλώπεκα ταύτην· Ιδού, εκβάλλω δαιμόνια και κάμνω θεραπείας σήμερον και αύριον, και την τρίτην ημέραν τελειούμαι (Λουκ.ιγ:31-32).

Ο Παύλος, πήρε κι αυτός θέση στα δρώμενα στη χώρα του.

Ο Χριστιανός και βέβαια μπορεί να έχει άποψη για την πολιτική κατάσταση, βλέποντας όμως τα πράγματα υπό το πρίσμα του λόγου του Θεού. 

Τι λέει η Γραφή για τις μέρες μας. Αν κάτι είναι γεγραμμένο, δεν μπορείς να απορείς γιατί συμβαίνει! Αφού ξέρουμε ότι τα πράγματα οδηγούνται κάπου, εκεί που ο Θεός μας έχει φανερώσει, εμείς απλά θα πρέπει να προσευχόμαστε και να προσπαθούμε να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι (Α’ Τιμ.β:1-2).

Δεν είναι χριστιανικό χαρακτηριστικό ο φανατισμός, οι έντονες πολιτικές συζητήσεις, η συμμόρφωση με τους τρόπους του κόσμου.