Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Aποκ.κ:1 Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είxε το κλειδίον της αβύσσου, και άλυσιν μεγάλην εν τη xειρί αυτού.

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο χιλίων χρόνων και καλύπτει όλα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα από την αρχή μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής.

Εκείνο που παρατηρούμε εδώ είναι ότι ένας άγγελος ενεργεί αυτό το θαυμάσιο γεγονός. Αυτό δείχνει ότι όταν ο Θεός έχει σκοπό να κάνει κάτι, μπορεί να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Δε χρειάζεται ο Ίδιος ο Θεός, να ρίξει το Σατανά στην άβυσσο. Χρησιμοποιεί ένα άγγελο για το σκοπό αυτό. Δεν καθορίζει τι άγγελος ή ποιος άγγελος είναι. Απλά λέει ότι είδε ένα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Όταν ο Θεός αποφασίζει να κάνει κάτι, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε και δεν υπάρχει καμιά δύναμη που να μπορεί να Τον εμποδίσει. Βέβαια, αυτός ο άγγελος αποστέλλεται από το Θεό και του δίδεται η εξουσία να δέσει το Σατανά στην άβυσσο για 1000 χρόνια.


όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου

Το κλειδί συμβολίζει εξουσία, που σημαίνει ότι αυτός ο άγγελος είχε εξουσία πάνω στην άβυσσο. Είχε την εξουσία να κλείσει οποιονδήποτε μέσα στην άβυσσο.

Aποκ.θ:1,2  Εδώ περιγράφεται η 5η δαιμονική πληγή που βγήκε μέσα από την άβυσσο. Είδαμε ότι πρόκειται για ένα βασίλειο σκότους όπου φυλάσσονται τα δαιμόνια. Σ’ αυτό το βασίλειο δένεται ο Σατανάς για 1000 χρόνια.

και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού

Ο Σατανάς πρόκειται να δεθεί μ' αυτή τη μεγάλη αλυσίδα. Εδάφια που αναφέρουν την άβυσσο: Αποκ.ια:7   Αποκ.ιζ:8

Aποκ.κ:2 Και έπιασε τον δράκοντα, τον οφιν τον αρχαίο, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς και έδεσεν αυτόν χίλια έτη

Αποκ.ιβ:9 Εδώ είδαμε ότι ο Σατανάς, ο πλανών την οιχουμενην όλη, ρίχτηκε στη γη μαζί με όλους τους αγγέλους του. Στο κεφάλαιο κ τον βλέπουμε να εκβάλλεται από τη γη και να ρίπτεται στην άβυσσο για χίλια χρόνια. Βλέπουμε το Σατα­νά να πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω.

και έδεσεν αυτόν χίλια έτη

Ο Σατανάς ρίπτεται στην άβυσσο και δένεται για χίλια χρόνια. Αυτά τα 1000 χρόνια είναι πραγματική χρονική περίοδος χιλίων ετών.

Στα εδάφια 3-7 επαναλαμβάνεται και πάλι η περίοδος αυτή των χιλίων ετών, για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για πραγματικά χίλια χρόνια και όχι αλληγορικά.