Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Είναι ωραίο να ανήκεις στο λαό του Θεού

Εβρ.ια:24-26 Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν.

Υπάρχει λαός του Θεού. Πάντοτε υπήρχε ο λαός του Θεού.

Ο Θεός πάντοτε ήθελε – και θέλει – ο λαός Του να ξεχωρίζει.
 
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο Ισραήλ να μείνει ξεχωρισμένος, να φαίνεται ότι ανήκει στον Κύριο, ήταν να υπακούσει στους νόμους:

Ενδυμασία (Πειράζει αν είναι σύμμικτο το ρούχο μου;), λατρεία, κούρεμα, Σάββατο, σπορά….

Δεν επιτρεπόταν να πάνε σε άλλα έθνη.

Βέβαια, όλα αυτά δεν ισχύουν για μας σήμερα, αλλά υπάρχουν άλλοι νόμοι, της Καινής Διαθήκης, που πρέπει να διέπουν το λαό του Θεού.

Οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, άλλαξαν, αλλά ο Ισραήλ παρέμεινε.

Αν θέλουμε σήμερα να νικήσουμε την πίεση του κόσμου και να μείνουμε, πρέπει να υπακούσουμε στις εντολές αγιασμού.

Α’ Πέτ.β:9 σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·

Δευτ.δ:20 εσάς όμως έλαβεν ο Κύριος και σας εξήγαγεν εκ της καμίνου της σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, διά να ήσθε εις αυτόν λαός κληρονομίας ως την ημέραν ταύτην.

Δευτ.ζ:6-11 επειδή συ είσαι λαός άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου· σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου διά να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, παρά πάντας τους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετίμησεν εσάς Κύριος ουδέ εξέλεξεν εσάς, διότι είσθε πολυπληθέστεροι παρά πάντα τα έθνη· επειδή σεις είσθε οι πλέον ολιγάριθμοι παρά πάντα τα έθνη· αλλ' επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και διά να φυλάξη τον όρκον, τον οποίον ώμοσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρί κραταιά και σας ελύτρωσεν εκ του οίκου της δουλείας, εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. Γνώρισον λοιπόν, ότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάττοντας τας εντολάς αυτού, εις χιλίας γενεάς· και ανταποδίδων κατά πρόσωπον αυτών εις τους μισούντας αυτόν, διά να εξολοθρεύση αυτούς· δεν θέλει βραδύνει εις τον μισούντα αυτόν· θέλει κάμει εις αυτόν την ανταπόδοσιν κατά πρόσωπον αυτού. Φύλαττε λοιπόν τας εντολάς και τα διατάγματα και τας κρίσεις, τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερον διά να κάμνης αυτάς.

Δεν ήταν καλύτεροι από τα έθνη που τους περιστοίχιζαν, αλλά από αγάπη και για να κρατήσει τον όρκο!

Σήμερα; Ακριβώς το ίδιο!

Δευτ.ιδ:1,2 Σεις είσθε υιοί Κυρίου του Θεού σας· δεν θέλετε κάμει εις το σώμα σας εντομάς, ουδέ θέλετε κάμει φαλάκρωμα αναμέσον των οφθαλμών σας, διά νεκρόν. Διότι λαός άγιος είσαι εις Κύριον τον Θεόν σου· και σε εξέλεξεν ο Κύριος διά να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, παρά πάντα τα έθνη τα επί της γης.

Πρέπει να είναι κανείς Χριστιανός για να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντα του Χριστιανού.

Σεις είσθε υιοί Κυρίου του Θεού σας

Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό.

Α’ Κορ.ς:19-20 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.
Δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν εντομές.

Λευιτ.ιθ:28 Δεν θέλετε κάμει εντομίδας εις το σώμα σας διά νεκρόν, ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εγχαράξει επάνω σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τατουάζ.

Πολλές φορές η υπερηφάνεια και το εγωιστικό μας θέλω, λέει: Μα, γιατί δεν μπορώ να…. Κακό είναι; Η απάντηση είναι, επειδή είσαι παιδί Κυρίου του Θεού σου!

Οι νόμοι του ξεχωρισμού δεν δινόταν για να γίνουν τέκνα Θεού, αλλά επειδή ήταν!  Σεις είσθε

Θα μπορούσαν να γίνουν από μόνοι του; Αδύνατον!

Όλες οι συνήθειες,
    o   τα έθιμα,
    o   τα έργα,
    o   η τροφή,
    o   τα ρούχα,
    o   ό,τι έπρεπε να αποφύγουν,

έπρεπε να απορρέει από το γεγονός ότι:
    · ήταν τέκνα Θεού
    · λαός της εκλογής Του
    · δική Του κληρονομιά

Ύψιστο προνόμιο!

Είναι πάντοτε κοντά μας. Ενδιαφέρεται και για τις ελάχιστες λεπτομέρειες της ζωής μας.

Ασχολείται μαζί μας μέρα νύχτα. Πιο πολύ κι απ’ την πιο στοργική μητέρα:

Ψαλμ.ις:7 Θέλω ευλογεί τον Κύριον τον νουθετήσαντά με· έτι και εν καιρώ νυκτός με διδάσκουσιν οι νεφροί μου.

Ψαλ.κζ:10 Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθή.
Λαός του Θεού σήμερα είναι η εκκλησία:

Ματθ.ις:18 Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής.

Πριν κάνει το σύμπαν, ο Θεός είδε το λαό Του, την εκκλησία Του.

Την ήθελε πάντα ξεχωριστή.

Τελικά πλήρωσε το ίστατο τίμημα για να την εξαγοράσει, επειδή την αγαπούσε και την επιθυμούσε.

Εφεσ.ε:2 και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν εις οσμήν ευωδίας.

Αμαρτωλοί έχουν προσπαθήσει να αποπλανήσουν την εκκλησία, αλλά η καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού εκκλησία, δεν καταστρέφεται από την κακία.

Κάποιοι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της εκκλησίας από το σκοπό και το στόχο της.

Άλλοι προσπάθησαν να αποθαρρύνουν το λαό του Θεού με απάτες.

Παρόλα αυτά, η εκκλησία προχωράει θριαμβευτικά, σαν στράτευμα τρομερό, με σημαίες.

Άσμ.ς:4 Είσαι ωραία, αγαπητή μου, ως Θερσά, εύχαρις ως η Ιερουσαλήμ, τρομερά ως στράτευμα με σημαίας.

Οι καιροί έχουν αλλάξει.
Οι μέθοδοι έχουν αλλάξει.
Η εκκλησία όμως δεν αλλάζει.

Παραμένει κτισμένη στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού· Εφεσ.β:20.

Μοιραζόμαστε την ίδια εμπειρία σωτηρίας, την ίδια εξουσία, την ίδια σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με την πρώτη εκκλησία.