Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιθ:13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.

και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα

Οι Γουέστκοτ & Χόρτ λένε ότι το ιμάτιο ήταν ραντισμένο με αίμα. Το αρχαίο Ελληνικό κείμενο λέει ότι ήταν «περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον αίματι». Ο βαθμός βεβαιότητας της χρήσης της λέξης «βεβαμμένον» είναι C δηλαδή 50% και αναφέρεται στον κώδικα Α, τους παπύρους 046,051 και άλλα μικρότερης αξίας χειρόγραφα και μεταφράσεις. Η λέξη «ερραντισμένον» αναφέρεται στα γραπτά του Ειρηναίου, του Ιππόλυτου, του Ωριγένη του Κυπριανού και άλλων εκκλησιαστικών πατέρων και αρχαίων χειρογράφων. Το πιο σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «ερραντισμένον» γιατί υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς την χρήση της λέξης αυτής ανάμεσα στα χειρόγραφα, «ρεραντισμένον», «ερραμένον», «ρεραμμένον», «περιρεραμμένον»,  «περιρεραντισμένον».

Συνδέοντας τώρα όλα αυτά μαζί, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο βάρος απόδειξης από τα χειρόγραφα που λένε «βεβαμμένον αίματι».
Εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι αυτό το αίμα δεν είναι το αίμα του Χριστού, γιατί δεν χρειάζεται ο Ιησούς να ραντιστεί ή να πλυθεί με το ίδιο Του το αίμα. Αυτός είναι ο δίκαιος. Το αίμα του Ιησού είναι για μας, να μας πλύνει και να μας καθαρίσει.
Το γεγονός ότι το ιμάτιο Του ήταν βαμμένο ή ραντισμένο με αίμα, αυτό δείχνει την κρίση που θα κάνει στη μάχη του Αρμαγεδδών, η οποία συμβαίνει τώρα, στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού.
Αυτό το αίμα είναι το αίμα των εχθρών Του. Στον Ησ.ξγ:3 μας λέει για τον Κύριο που έρχεται και πατεί το ληνό του οίνου του θυμού του Θεού. Και λέει στο εδ.1 ότι είναι ένδοξος στην στολή Του και περιπατεί στην μεγαλειότητα της δυνάμεώς Του. Και στο εδ.3 λέει ότι κατεπάτησε τους λαούς με το θυμό Του, και το αίμα τους ερραντίσθη στα ιμάτιά Του. Αναφέρεται στη μάχη του Αρμαγεδδών. Αυτό το αίμα λοιπόν αναφέρεται στην εκδίκηση του Κυρίου κατά των εχθρών Του για τους λυτρωμένους Του.

και καλείται το όνομα αυτού Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο Ιησούς είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Και είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε μεταξύ μας, όπως λέγει στο Ιωάν.α:14. Είναι η ορατή φανέρωση και εικόνα του αοράτου Θεού σε μάς, δια μέσου του οποίου ο Θεός μας μιλάει, έρχεται σ’ επαφή μαζί μας, ώστε να γνωρίζουμε ότι θέλει να γνωρίζουμε γι’ Αυτόν. Είναι ο Θεός εν Χριστώ Ιησού!
Εβρ.α:1-2 «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις. ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι' οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας».
Ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η μοναδική και αληθινή έκφραση του αιώνιου Θεού. Είναι το μεγάλο θέμα και η ουσία του γραπτού λόγου του Θεού. Είναι η εκπλήρωση και η ολοκλήρωση του λόγου του Θεού. Η κύρια έκφραση και αποκάλυψη του Πατέρα. Γι’ αυτό αποκαλείται Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, δείχνοντας με αυτό την ταυτότητά Του ότι είναι ο Ιησούς Χριστός.

Αποκ.ιθ:14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.

Ιωήλ β:11 Εδώ λέει ότι ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή Του μπροστά από το στράτευμά Του, και το στρατόπεδο Του είναι μέγα σφόδρα. Αναφέρεται στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού και τα στρατεύματα που τον ακολουθούν.
Αυτά τα στρατεύματα είναι οι άγιοι του Θεού και το γεγονός ότι επιστρέφουν και ακολουθούν το Χρίστο στη Δεύτερη Έλευση δείχνει ότι πήγαν στον ουρανό πριν τη Δεύτερη Έλευση.
Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα εναντίον αυτών που ισχυρίζονται ότι η Αρπαγή συμβαίνει στη Δεύτερη Έλευση.
Βλέπουμε τους αγίους να επιστρέφουν μαζί με το Χριστό από τον ουρανό στην Δεύτερη Έλευση.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι θα υπάρξει ένα είδος αρπαγής, κάτι σαν απογείωση και επάνοδο στη γη. Στη Δεύτερη Έλευση, ισχυρίζονται, θα αρπαχτούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα, και κατόπιν θα επιστρέψουμε μαζί στη γη για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Δεν λέει ότι θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και κατόπιν θα επιστρέψουμε στη γη. Στο εδ.14 λέει ότι αυτά τα στρατεύματα των αγίων έρχονται από τον ουρανό και Τον ακολουθούσαν. Έχουν ήδη αρπαχτεί στον ουρανό πριν την Δεύτερη Έλευση και όχι απλά στον αέρα.
Αποκ.ιβ:5 Εδώ είδαμε ότι ο υιός άρσεν ηρπάσθη προς τον Θεόν και προς τον θρόνον Αυτού.
Α’ Κορ.ιε:50-54 Όλοι θα μεταμορφωθούμε και θα αλλαχθούμε εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Και αυτό θα γίνει στην αρπαγή πριν τη Δεύτερη Έλευση.
Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το λόγο του Θεού η Αρπαγή δεν θα συμβεί στη Δεύτερη Έλευση. Δεν υπάρχει κανένα εδάφιο μέσα στο λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στο βιβλίο της Αποκάλυψης που να δείχνει κάποια ανάσταση ή αρπαγή οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων, που να λαμβάνει χώρα ακριβώς στη Δεύτερη Έλευση.

ηκολούθουν αυτόν εφ’ ίππων λευκών

Το γεγονός ότι ιππεύουν σε λευκούς ίππους, δείχνει ότι κατέχουν μια θέση νίκης και θριάμβου, και λαμβάνουν μέρος μαζί με το Χριστό στην εξουσία Του και τη δικαιοσύνη Του.

ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν

Στο εδ.8 είδαμε ότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των αγίων, οι δίκαιες πράξεις τους. Γνωρίζουμε ότι είναι άγιοι από το γεγονός ότι είναι ντυμένοι με λευκά ιμάτια.
Μερικά εδάφια που συμπληρώνουν την όλη εικόνα: Ιούδας 14,15 Ιωήλ γ:9-14, Ζαχ.ιδ:5, Αποκ.α:7.

Αποκ.ιθ:15 Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος

και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά

Γνωρίζουμε ότι αυτή η ρομφαία είναι ο ΛΟΓΟΣ του Θεού, γιατί εξέρχεται από το στόμα Του, και υπάρχουν πολλά εδάφια που δείχνουν ότι η ρομφαία συμβολίζει το λόγο του Θεού.
Εδώ ο λόγος Του κρίνει και καταστρέφει τα έθνη, τους εχθρούς Του. Όλη η κρίση που εκχύνεται κατά τη Δεύτερη Έλευση, ο τρομερός θάνατος που επέρχεται, και η σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων στη μάχη του Αρμαγεδδώνα, έχουν την αιτία τους σ' αυτή την κοπτερή ρομφαία του λόγου Του, που εξέρχεται από το στόμα Του. Όλη η κρίση, μέρος της οποίας ήδη έχουμε δει, πραγματοποιείται με τη ρομφαία αυτή. Πρόκειται για την τρομερή κρίση του Θεού.
Αποκ.α:16 Λέει ότι από το στόμα Του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, που είναι ο λόγος του Θεού. Το ίδιο βλέπουμε και στα εδάφια: Εβρ.δ:12, Ησ.λδ:6, Αποκ.ιθ:21, Ησ.ξς:15,16, Ιεζεκ.λθ:8.

δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη

Ο Χριστός το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει με τη ρομφαία αυτή του λόγου Του είναι να χτυπήσει τα έθνη και να κρίνει την ανταρσία κατά του Θεού και την αμαρτία.

και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά

Μετά τη γρήγορη και τρομερή κρίση που εκχέεται πάνω στη γη, ο Χριστός θα υποτάξει, τα πάντα κάτω από την εξουσία Του, και τότε θα ποιμάνει τα έθνη με δικαιοσύνη σ’ ένα καινούριο και θεοκρατικό σύστημα πραγμάτων. Το ότι θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδηρά, δείχνει ότι πρόκειται για αυστηρή διακυβέρνηση. Ανταρσία κατά του Θεού δεν θα επιτραπεί πλέον. Δεν θα υπάρξει άλλο ανθρώπινο σύστημα διακυβέρνησης. Μόνο ο Θεός θα εξουσιάζει και κάθε ανταρσία εναντίον Του θα κατασταλεί, και θα απαιτηθεί πλήρης υπακοή σ’ Αυτόν.
Αποκ.β:27, Αποκ.ιβ:5, Α’ Πέτρ.β:25, Εβρ.ιγ:20. Τα δύο τελευταία εδάφια αποκαλούν το Χριστό Αρχιποιμένα και μέγα ποιμένα των προβάτων.

και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος

Βλέπουμε την τεράστια και δίκαιη αγανάκτηση του Θεού ενάντια στο ψεύδος και την αμαρτία που έχει εξαπατήσει όλους τους κάτοικους της γης. Ο Θεός μισεί την αμαρτία και το σύστημα του Α/Χ. Μισεί το θηρίο και την ανταρσία εναντίον Του. Γι’ αυτό πρόκειται να έρθει εναντίον τους με τρομερή και βίαιη κρίση και θα καταστρέψει ολοκληρωτικά αυτό το σύστημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.