Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιγ:7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυ­τούς και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος
Εδόθη εξουσία στο θηρίο να κάνει προμελετημένο πόλεμο εναντίον των αγίων. Στο κεφ.ια:7 είδαμε ότι το θηρίο θα κάνει πόλεμο με τους δύο μάρτυρες, τους αγίους της θλίψης, θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει.
Στο Δαν.ζ:21,22 λέγει ότι το κέρας το μικρό, που είναι ο Α/Χ, έκανε πόλεμο με τους αγίους και υπερίσχυσε κατ' αυτών.
Υπάρχουν ορισμένοι που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, ότι το θηρίο έκανε πόλεμο κατά των αγίων, για να αποδείξουν ότι οι άγιοι θα περάσουν μέσα από τη Μεγάλη θλίψη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει.

Όμως είδαμε στην Αποκ.ιβ:5,6 ότι ο Υιός άρσεν αρπάχθηκε προς το Θεό, και η γυναίκα έφυγε στην έρημο. Και κατόπιν ο δράκων έκανε πόλεμο κατά των αγίων, αλλά όχι εναντίον όλων των αγίων. Πρόκειται για τους αγίους της θλίψης που έμειναν πάνω στη γη, και μ' αυτούς το θηρίο θα κάνει πόλεμο.
Και είδαμε στο κεφ.ιβ:17 ότι ο δράκων ωργίσθη κατά της γυναικός, και πήγε να κά­νει πόλεμο με το, υπόλοιπο του σπέρματος της.
Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν θα κάνει πόλεμο με όλους τους αγίους, αλλά με τους υπό­λοιπους που δεν ήταν στην Αρπαγή.
Επίσης στην Αποκ.γ:10 ο Θεός υπόσχεται στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, που είναι η περίοδος της εκκλησία της Αρπαγής, ότι θα τους φυλάξει από την ώρα του πειρασμού, που πρόκειται να έλθει πάνω σ' όλη την οικουμένη. Όμως στο εδ.18 του ίδιου κεφαλαίου, ο Ιησούς συμβουλεύει την εκκλησία της Λαοδικείας, που είναι η εκκλησία των αγίων της θλίψης, να αγοράσουν χρυσίο δοκιμασμένο δια πυρός. Επο­μένως αυτοί είναι που πρόκειται να περάσουν μέσα από την δοκιμασία της Μεγ. Θλί­ψης, και μ' αυτούς το θηρίο κάνει πόλεμο, τους νικά και τους θανατώνει.
Και λέει ότι εδόθη εξουσία στο θηρίο πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος.
Αυτή την ίδια εξουσία πρόσφερε ο διάβολος στον Ιησού όταν Τον πείραξε στην έρημο. Του είπε, αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω εξουσία πάνω σ' όλα τα βασίλεια της γης. Ο Ιησούς όμως του είπε, ύπαγε πίσω μου Σατανά, γιατί γνώ­ριζε ότι ο Θεός είχε ένα αιώνιο σχέδιο, όχι προσωρινό και επίγειο.
Τώρα αυτή η εξουσία δίδεται από τον Σατανά στον Α/Χ. Ο Θεός του επιτρέπει να έχει αυτή την εξουσία, αλλά για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποκ.ιγ:8 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες ου κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα 6εν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου, του εσφαγμένου πρό καταβολής κόσμου
Στο αρχαίο κείμενο UBS λέει ότι θα προσκυνήσουν 'αυτόν' όλοι οι κάτοικοι της γης. Και αναφέρεται όχι στο θηρίο, αλλά σε έναν άνθρωπο, τον Α/Χ, και αυτόν θα προσκυνήσουν.
Και δεν είναι μια απλή διαπίστωση ότι όλοι οι κάτοικοι της γης, των οποί­ων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα τον προσκυνήσουν. Αλλά είναι μια αυστηρή προειδοποίηση και παραίνεση αγάπης από τον Θεό προς τους αγίους της θλίψης να μείνουν στερεοί σ' Αυτόν μέχρι θανάτου και να μην τον προσκυνήσουν. Να μην τυφλωθούν και να μην πλανηθούν από τα λόγια του και τις απάτες του. 0 Θεός τους λέγει ότι όσοι δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα τον προσκυνήσουν, αλλά αυτοί δεν πρέπει να τον προσκυνήσουν.
Αποκ.ιδ:9-12 Η πίστη και η υπομονή των αγίων είναι να γνωρίζουν ότι όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του και λαμβάνει το χάραγμα στο μέτωπο του ή στο χέρι του, πρόκειται να καταδικασθεί αιωνίως και να βασανιστεί με πυρ και θείον. Έχοντας αυτή τη γνώση ενδυναμώνονται στο πνεύμα τους να μείνουν κοντά στον Θεό και να μην υποκύψουν στο σύστημα του Α/Χ, ώστε να απολαύσουν και αυτοί την δόξα του ουρανού, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα πρόκειται να περά­σουν την ώρα της Μεγ. Θλίψης.
Λέει ότι θα λατρεύσουν τον Α/Χ όσοι δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και γνωρίζουμε από το κεφ.κ:15 ότι όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ερίφθη στη Λίμνη του πυρός.
Επομένως όλοι αυτοί που θα προσκυνήσουν τον Α/Χ, θα υποστούν αιώνια καταδίκη.
Τώρα με τον τρόπο που είναι γραμμένο αυτό το εδάφιο, ίσως κάποιος σκεφθεί ότι υποστηρίζουμε τον απόλυτο προορισμό, γιατί λέει ότι θα προσκυνήσουν τον Α/Χ όσοι δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου.
Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι λέει, εάν το όνομά σας δεν είναι γραμ­μένο στο βιβλίο της ζωής, τότε πρόκειται να προσκυνήσουν τον Α/Χ. Όμως δεν λέ­ει κάτι τέτοιο. Δεν λέει ότι αυτοί είναι προορισμένοι να χαθούν αιώνια.
Εκείνο που θέλει να μας πει εδώ ο λόγος του Θεού είναι ότι δεν είναι γραμ­μένοι στο βιβλίο της ζωής, και ο Θεός ήδη βλέπει βάσει πρόγνωσης ότι όταν έλθει η ώρα της κρίσης του μεγάλου λευκού θρόνου και τα βιβλία ανοιχθούν, τα ονόματά τους δεν θα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια απλή διαπίστωση ότι αυτοί που θα προσκυνήσουν τον Α/Χ δεν θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Δεν θα έχουν αιώνια ζωή με τον Θεό, αλλά αιώνια καταδίκη.
Αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου προ κα­ταβολής κόσμου. Το Αρνίο είναι εσφαγμένο από καταβολής κόσμου, όχι της γης και του ουρανού, της ξηράς και της θάλασσας.
Ο κόσμος αναφέρεται σ’ ένα διατεταγμένο ανθρώπινο σύστημα, και σημαίνει από αν­θρωπινής πλευράς τον κόσμο σαν πολιτισμό, σαν διατεταγμένο σύστημα κανόνων και αρχών. Και λόγω της κατάστασης της ανθρώπινης καρδιάς, έχει φθάσει να σημαίνει ένα διεφθαρμένο και ξεπεσμένο σύστημα πραγμάτων πάνω σ' αυτή τη γη. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο σύστημα κι ένα ανθρώπινο πολιτισμό μακριά από το Θεό.
Το Αρνίο λοιπόν ήταν εσφαγμένο από καταβολής κόσμου, από την θεμελίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο βιβλίο της Γένεσης θα δούμε αμέσως από την αρχή την θυσία του αρνίου, όταν ο Αδάμ και η Εύα εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο.
Όταν βγήκαν έξω από τον κήπο της Εδέμ, ο Θεός αμέσως έσφαξε ένα ζώο και τους έντυσε με το δέρμα αυτού του ζώου. Υπάρχει σοβαρός λόγος να σκεφθούμε ότι αυτό το ζώο ήταν ένα αρνί. Και μετά από αυτό ο Άβελ πρόσφερε σαν θυσία στο Θεό με­ρικά από τα αρνιά του σαν ποιμένας που ήταν. Και τότε ο Κάιν σκότωσε τον Αβελ και έγινε ο πατέρας ενός ασεβούς και ειδωλολατρικού συστήματος. Ο Κάιν πήγε και ίδρυσε μια πόλη και γέννησε υιούς και θυγατέρες. Και πολύ σύν­τομα δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ανθρώπινος πολιτισμός που δεν γνώριζε το Θεό, και δεν τήρησε τις θυσίες που ο Θεός είχε θεσπίσει.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξε ένα σύσ­τημα του Α/Χ, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα ασεβές και ειδωλολατρικό σύστημα. Υπήρχαν όμως άλλοι που βάδιζαν μαζί με τον Θεό, και εμπιστεύθηκαν σ' αυτές τις θυσίες του Αρνίου που ο Θεός είχε διατάξει. Παρατηρούμε λοιπόν ότι από τότε υπήρχαν οι δίκαιοι και οι άδικοι, οι ευσεβείς και οι ασεβείς άνθρωποι, και από τότε το Αρνίο ήταν εσφαγμένο.
Υπήρχαν αυτοί που τήρησαν τη θυσία του Αρνίου και άλλοι που την απέρριψαν και βάδισαν με τον κόσμο.
Αυτά τα αρνιά που ο Θεός διέταξε τον Αβελ να προσφέρει σαν θυσία πρός Αυ­τόν σαν μέσο εξιλέωσης της αμαρτίας, από την αρχή ακόμη συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και την μοναδική θυσία Του.
Και ο Ιησούς αποκαλείται το Αρνίο το εσφαγμένο συμβολικά, βάσει πρόγνωσης, πριν να θεμελιωθεί ο κόσμος, μέσα στην πρόθεση του Θεού.
Όλες αυτές οι θυσίες των αρνιών προεικόνιζαν την θυσία του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλοί δίκαιοι άνθρωποι, που στηρίχτηκαν με πίστη σ' αυτές τις θυσίες που ο Θεός είχε θεσπίσει.
Γέν.ς:2 εδώ αναφέρει για τους υιούς του Θεού. Και τότε υπήρχαν αυτοί που πήγαν ενάντια στον Θεό και έγιναν ένα με τον διεφθαρμένο ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα και μια προειδοποίηση για τους αγίους της θλίψης ότι ακόμη από την αρχή της ιστορίας υπήρχε ένας διαχωρισμός μεταξύ των υιών του Θεού και των ανθρώπων που βαδίζουν ενάντια στον Θεό. Και ο Θεός καλεί τα παιδιά Του να μείνουν πιστοί στη διαθήκη Του και στους νόμους Του, και να είναι αποχω­ρισμένοι από τον κόσμο και το φρόνημα του ζώντας άγια για Κείνον.