Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Σαν τα παιδιά

Μάρκ.ι:14-15 Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.

Λουκ.ιη:15-17 Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, διά να εγγίζη αυτά· ιδόντες δε οι μαθηταί, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.


Ματθ.ιθ:13 Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδία, διά να επιθέση τας χείρας επ' αυτά και να ευχηθή· οι δε μαθηταί επέπληξαν αυτά.

Τα μικρά παιδιά: ψάλουν, πιστεύουν, διαβάζουν, ομολογούν (πάμε στην εκκλησία).

Πρέπει να σταθούμε απέναντι στον Ιησού και ν’ αφήσουμε τη χάρη Του να μας επηρεάσει, όπως τα μικρά παιδιά στους γονείς και δασκάλους.

Πρέπει να είμαστε «φιλοπερίεργοι» σαν τα μικρά παιδιά.

Πρέπει να μαθαίνουμε σαν τα παιδιά (ηλικία μάθησης).

Το μυαλό του παιδιού είναι σαν μια λευκή σελίδα. Μπορείς να γράψεις ό, τι θέλεις (πολύ μεγάλη ευθύνη)!!

Τα παιδιά είναι κάτω από εξουσία, έτσι κι εμείς: Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Όχι τι θέλω εγώ.

Ρωτάς το Θεό κάθε μέρα τι θέλει να κάνεις;

Όπως ο μικρός Σαμουήλ: μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει!

Τα παιδιά εξαρτώνται από τη σοφία και τη φροντίδα των γονιών τους.

Πηγαίνουν όπου τα στέλνουν (σχολεία, φροντιστήρια), δέχονται ό, τι τους δίνουν.

Ζήτησαν από τον Ιησού να τα αγγίξει, αλλά Αυτός έκανε περισσότερα, δεν δυσανασχέτησε, ευχαρίστως το έκανε.

Οι γονείς που έχουν ευλογηθεί από το Χριστό, θέλουν και τα παιδιά τους να ευλογηθούν.

Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, μόνο όταν πάρουν τη μερίδα της ευλογίας από τον Ιησού.

Ο Λουκάς λέει ότι έφεραν και βρέφη, ίσως δεν περπατούσαν ακόμα, αλλά κανείς δεν είναι τόσο μικρός για να μη μπορεί να έρθει στο Χριστό.

Αν οι γονείς ανήκουν στην εκκλησία, αν οι γονείς είναι άγιοι, θα είναι και τα παιδιά (Α’ Κορ.ζ:14).

Αν η ρίζα είναι άγια, θα είναι και οι κλάδοι (Ρωμ.ια:16).

Να δεχτούμε τη Βασιλεία των ουρανών σαν τα παιδιά: με ταπείνωση και ευχαριστία, όχι σαν τους Φαρισαίους, σαν μέσο επίδειξης.

Αν δεν γίνει έτσι, δεν θα μπούμε!

Δεν είναι εμπορική πράξη (τα παιδιά δεν ξέρουν τέτοια), αλλά δώρο του Μπαμπά!

Ο διάβολος κατάφερε να τους κάνει όλους «χριστιανούς» για να μην είναι κανένας τελικά!

Οι πρώτοι μαθητές ονομάστηκαν Χριστιανοί (του Χριστού), γιατί ζούσαν τη ζωή του Χριστού: την αλλιώτικη, την καθαρή, την καινούρια, ανάμεσα στους αμαρτωλούς.

Ο χριστιανισμός είναι φρόνημα, ζωή, εκδηλώσεις, βιώματα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που δεν έχουν Χριστό.

Γεμίζουν οι εκκλησίες με πιστούς χωρίς πίστη, χριστιανούς χωρίς Χριστό, σωσμένους χωρίς σωτηρία, χωρίς καινούρια ζωή.

Και πρέπει κάποιος να τους το πει, να το μάθουν.

Η ανάγκη σήμερα είναι να πιστέψουν οι πιστοί.

Το μυστικό: Υγιαίνουσα διδασκαλία.

Ωσ.δ:6 Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως· επειδή συ απέρριψας την γνώσιν και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύης εις εμέ· επειδή ελησμόνησας τον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου.

Στις μέρες μας δεν την υποφέρουν:

Β’ Τιμ.δ:3 Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν

Κι εσύ που επιμένεις σ’ αυτήν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαρακτηριστείς «απόλυτος»!

Πως αλλιώς να ερμηνεύσεις το:

Μάρκ.ιβ:29-30 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή.

Τι σημαίνει αγαπώ το Θεό;

Πως αλλιώς να ερμηνεύσεις το:

Δευτ.ε:32 Θέλετε λοιπόν προσέχει να κάμνητε καθώς προσέταξεν εις εσάς Κύριος ο Θεός σας· δεν θέλετε εκκλίνει δεξιά ή αριστερά.

Μιλάμε για πολλά ωραία πράγματα της χριστιανικής ζωής:
·         
         Το αίμα του Χριστού
·        Η συμφιλίωση με το Θεό
·        Η συγχώρηση των αμαρτιών
·        Η θεραπεία
·        Η αιώνια κληρονομιά
·        Η ζωή της χαράς, της νίκης, της δύναμης

Τα ξέρεις, τα κηρύττεις, τα υπερασπίζεσαι, αλλά δεν τα έχεις, δεν είναι δικά σου!!!

Αντίθετα είσαι:
·        Ανήσυχος
·        Ταραγμένος
·        Ευέξαπτος
·        Νευρικός
·        έχεις πίκρες και πικρίες
·        Δεν έχεις χαρά
·        Δεν έχεις δόξα
·        Έχεις είδωλα
·        Άγχος
·        Ζωντανές κακές επιθυμίες
·        Ισχυρογνωμοσύνη

ΓΙΑΤΙ;

Επειδή πρέπει να πεθάνεις!

Είναι ένα βήμα που ο καθένας παίρνει την απόφαση να το κάνει, για τον εαυτό του.

Ιωάν.ιβ:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.
·        
           Πηγαίνεις στην εκκλησία
·        Προβάλεις τον τίτλο του Χριστιανού σε συγγενείς και φίλους
·        Προτρέπεις και άλλους να έρθουν
·        Διαβάζεις το λόγο του Θεού
·        Ξέρεις ότι όσα λέει είναι αλήθεια
·        Θέλεις την αιώνια ζωή
·        Θέλεις την Αρπαγή
·        Δεν θέλεις να μείνεις πίσω
·        Φοβάσαι την αιώνια απώλεια

Αλλά μπορεί να μην είσαι χριστιανός, γιατί Χριστιανός σημαίνει, ζω τη ζωή του Χριστού, εξετάζω καθημερινά τον εαυτό μου αν είμαι στην πίστη που παραδόθηκε μια φορά στους αγίους.

Θέλεις, προσπαθείς, αλλά δεν ζεις.

Είπες ΝΑΙ, αλλά δεν έχεις πει ΟΧΙ!!

Θέλεις το Χριστό που:
·        Βοηθάει
·        Συγχωρεί
·        Θεραπεύει
·        Εξασφαλίζει την αιώνια ζωή
·        Ανέχεται
·        Μακροθυμεί
·        Υπομένει
·        Ευλογεί

Δεν θέλεις όμως το κόστος!

Δεν θέλεις να αφήσεις τα χαρούπια της αμαρτίας σου και να κάνεις το μέρος σου.

Ευχαρίστως δέχεσαι το θάνατο του Χριστού, αλλά εσύ δεν θέλεις να πεθάνεις.

Σου αρέσει ότι ο Κύριος είναι πάντοτε πιστός και αληθινός στις υποσχέσεις Του, στις «δεσμεύσεις» Του, αλλά εσύ ποτέ.

Δεν υπάρχουν σαρκικοί χριστιανοί, είναι απλά σαρκικοί, όχι και χριστιανοί!

Υπάρχει σήμερα το εύκολο «ευαγγέλιο» των σαρκικών.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι πρέπει να πας να μπεις σε μια φυλακή, να βρεις ένα λάκκο με λιοντάρια και να πέσεις μέσα, να ναυαγήσεις….

Σημαίνουν όμως ότι στην καθημερινή σου ζωή, στις λεπτομέρειες, πρέπει να πεθάνεις για την υπόθεση του Θεού, για το όνομα του Ιησού.

Και πρόσεξε, η απομόνωση δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι η λύση!