Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιγ:16 Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετώπων αυτών.

Αυτή η ενέργεια του θηρίου να λάβουν το χάραγμα είναι μέρος του ότι έδωσε πνεύ­μα και ζωή στην εικόνα του θηρίου. Και κάνει όλους τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα είτε στο χέρι τους, είτε στο μέτωπο τους.
Μπορεί να πρόκειται για πραγματικό χάραγμα. Όμως θα δούμε άλλες γραφές, όπου το χάραγμα αυτό ήταν ένα πνευματικό σημείο και όχι πραγματικό.
Αποκ.γ:12 Εδώ είναι σαν σύμβολο ότι ανήκει στον Ιησού, είναι δικός Του.
Αποκ.ιδ:1 Και πάλι αυτό δείχνει ότι ανήκαν στον Ιησού Χριστό, ήταν δικοί Του. Ο νους τους ήταν γεμάτος με την αλήθεια του Θεού. Τον γνωρίζουν και Τον ακολουθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για κάποιο πνευματικό σημείο.

Το χάραγμα είναι κάποιο χαρακτηριστικό σημείο, κάτι σαν τατουάζ, ή βαθύ αποτύ­πωμα. Και αναφέρεται σε κάποιο σύστημα ταυτοτήτων μέσα στο παγκόσμιο νομισματι­κό σύστημα του Α/Χ, και συνεπώς πρόκειται για πραγματικό χάραγμα.
Ακόμη και σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα να τοποθετούν ένα αριθ­μό πάνω στο σώμα του ανθρώπου, που είναι αόρατος, και μόνο κάτω από ένα (ορισμέ­νο φώς θα μπορούσε κάποιος να το δει. Από την άλλη μεριά όμως έχει και μεγάλη πνευματική σπουδαιότητα, που θα αναφέρουμε.
Λέει ότι θα λάβουν το χάραγμα είτε στο χέρι τους, είτε στο μέτωπο τους. Στο δεξί χέρι: αναφέρεται σ' αυτούς που απλά θα συμφωνήσουν να υποταχθούν και να συνεργαστούν μ’ αυτό το σύστημα, χωρίς να έχουν πλήρη γνώση ή να συμφωνήσουν απόλυτα με το σύστημα, αλλά δέ­χονται να υποταχτούν, επειδή αναγκάζονται να το κάνουν αυτό.
Θα υποταχτούν γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους, δεν θέλουν να πεινάσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Θα υποταχθούν από τα έργα των χειρών τους έτσι ώστε να διατηρηθούν στη ζωή.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτοί που θα λάβουν το χάραγμα στο μέτωπο τους. Πρόκειται για πραγματικό χάραγμα, και αναφέρεται σ' εκείνους τους ανθρώπους που με πλήρη γνώση και συνείδηση σχετικά με το τί αντιπροσωπεύει αυτό το σύστημα, αν και γνωρίζουν την φιλοσοφία και το πνεύμα που κρύβεται πίσω από αυτό, εν τούτοις θα υποταχτούν με μεγάλη προθυμία και με όλη τους την καρδιά.
Αυτό βέβαια είναι μεγαλύτερη αμαρτία και θα επιφέρει μεγαλύτερη κρίση. Δέχονται το σύστημα χωρίς καμιά επιφύλαξη με επίγνωση. Παραχωρούν τους εαυτούς τους πλήρως και εν γνώσει τους στις προθέσεις του θηρίου, και στην φιλο­σοφία και το πνεύμα που βρίσκεται πίσω από το σύστημα του.
Θα προσκυνήσουν, θα λατρεύσουν το σύστημα αυτό, και θα είναι χαρούμενοι γι' αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό το θηρίο τοποθετεί το χάραγμα στα μέτωπά τους, σαν πνευματικό σημείο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πλέον δικοί του, του ανήκουν, και έχει πλήρη κατοχή πάνω στις ψυχές τους.
Αυτή θα είναι η έννοια του χαράγματος, όμως πιστεύουμε ότι πρόκειται για πραγματικό σημείο. Και αν αυτή είναι η έννοια του, πρόκειται τότε για τα ίδια πράγματα που βλέπουμε σε απολυταρχικά καθεστώτα. Η πλειονότητα των ανθρώπων υποτάσσονται στο σύστημα, όχι γιατί συμφωνούν απόλυτα με αυτό, ή γιατί τους αρέσει, γιατί θέλουν τους περιορισμούς που αυτό το σύστημα βάζει, αλλά γιατί αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συνεργαστούν μ' αυτό για να επιβιώσουν.
Απλά θέλουν να έχουν μια ευχάριστη και άνετη ζωή, και γι' αυτό το λό­γο υποτάσσονται και συνεργάζονται με το σύστημα. Όμως υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας ανθρώπων, που έχουν το ίδιο πνεύμα και τον ίδιο σκοπό με το σύστημα της χώρας τους. Και βέβαια στις χώρες με τέτοια καθεστώτα ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν πραγματικά στο σύστημα είναι πολύ μικρός σε σχέση με το παγκόσμιο σύσ­τημα του Α/Χ όπου θα υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που θα συμφωνήσουν απόλυτα και θα υποταχτούν στο σύστημα αυτό.
Και αυτό θα συμβεί λόγω του φόβου που θα αισθάνονται, και της ανάγκης για κάποιο παγκόσμιο ηγέτη που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Επίσης οι άνθρωποι ζητούν κάποιον που θα φέρει πραγματική ειρήνη στον κόσμο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ήδη έχει προετοιμαστεί ο κόσμος επί χρόνια για να δεχθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και αυτό καλλιεργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων μέσω της πλύσης εγκεφάλου ώστε να έλθουν στο σημείο να συμφωνήσουν ότι χρειάζονται μια παγκόσμια κυβέρνη­ση. Και πιο πολύ μέσω της δαιμονικής απάτης και του ψεύδους, που θα χρησιμοποι­ήσει και θα κάνει τους ανθρώπους να υποταχτούν στο σύστημά του. Σχετικά με αυτό διαβάζουμε στην
Β' Θεσ.β:9-12 Όλοι θα προσκυνήσουν το θηρίο και με μεγάλη προθυ­μία θα υποταχτούν σ' αυτό χωρίς καμία επιφύλαξη, με σκοπό να διαφυλάξουν τη ζωή τους.

Αποκ.ιγ:17 Και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού.

Αυτό δείχνει ότι το οικονομικό σύστημα έχει να κάνει με το χάραγμα του θηρίου, γιατί αν κάποιος δεν έχει το χάραγμα, δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Κι αν πάρουμε αυτό το χάραγμα πνευματικά, τότε και πάλι σημαίνει ότι αυτοί που δεν θα υποταχτούν και δεν θα συνεργαστούν με αυτό το σύστημα, και δεν θα συμφω­νήσουν με τις αρχές του, δεν θα μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν. Και αυτοί θα είναι οι άγιοι της θλίψης που θα έχουν πάρει την απόφαση να ζήσουν άγια για το Θεό.
Αναφέρονται τρία πράγματα, όμως δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι πρό­κειται για τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί το κείμενο UBS λέει: «ειμή ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού».
Παραλείπει το πρώτο «ή». Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το χάραγμα αναφέρεται είτε στο όνομα του θηρίου, ή στον αριθμό του ονόματος του, ή μπορεί και να πρό­κειται για τρία διαφορετικά πράγματα. Όμως όλα αναφέρονται στον ίδιο έλεγχο και στην ίδια εξουσία που θα ασκείται πάνω στους ανθρώπους, και στο ίδιο γεγονός ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, αν δεν υποταχτεί στο σύστη­μα του Α/Χ.

Αποκ.ιγ:18 Εδώ είναι η σοφία όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χξς
Εδώ είναι η σοφία

Αυτοί που θα έχουν σοφία και νόηση από το Θεό στις έσχατες μέρες, μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα γεγονότα μέσα από το λόγο του Θεού και με την σοφία που ο Θεός δίνει μέσω του λόγου Του.
Και αυτή η σοφία θα είναι ιδιαίτερα αναγκαία από τους αγίους της θλίψης. Και δεν θα χρειάζονται μόνο να την γνωρίζουν, αλλά πρέπει να την εφαρμόσουν στη ζωή τους. Και η σοφία του Θεού είναι να γνωρίζουν ότι αυτό είναι το θηρίο και το σύστημά του, και ότι αυτό είναι το χάραγμα του θηρίου. Και θα πάρουν την από­φαση να μην υποταχτούν, αλλά θα ζητήσουν δύναμη από τον Κύριο, ώστε να περάσουν μέσα από τη Μεγ. Θλίψη νικητές, δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους.
όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμό του θηρίρυ
Κανείς στην πραγματικότητα δεν θα λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Αν υπάρχει ένα χάραγμα στο χέρι τους, για παράδειγμα, που αναφέρει τον αριθμό 666 και τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, δεν χρειάζεται να τον λογαριάσει κανείς. Καθένας που θα διαβάζει αυτό το εδάφιο, θα καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται ιδι­αίτερη σοφία για να καταλάβει ότι το 666 είναι ο αριθμός του θηρίου. Δεν χρει­άζεται να τον λογαριάσει, γιατί αυτός είναι ο αριθμός, 666, και ο Σατανάς τον χρησιμοποιεί σαν σύμβολο του.
Όμως η ερμηνεία του εδαφίου είναι ότι όποιος έχει σοφία και νου, ας κατα­λάβει πώς εφαρμόζεται ο αριθμός του θηρίου, ποιά είναι η ερμηνεία του 666.
διότι είναι αριθμός ανθρώπου
Πρόκειται για αριθμό ανθρώπου, όχι κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Γνωρίζουμε ότι το 6 είναι ο αριθμός του ανθρώπου, είναι ελλιπής αριθμός σε σχέ­ση με το 7 που είναι ο αριθμός της πληρότητας του Θεού.
Και το 666 αντιπροσωπεύει τον αριθμό του ανθρώπου που έφθασε στο αποκορύφωμα της ανθρώπινης δόξας, στην ψευδή και απατηλή τελειότητα. Ο αριθμός του ανθρώ­που στο πλήρες, αυτό συμβολίζουν τα τρία εξάρια μαζί.
Ακόμη το τρία συμβολίζει την θλίψη μέσα από το λόγο του Θεού, έτσι που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την θλίψη του ανθρώπου από τον διάβολο.
Ορισμένοι στο παρελθόν λογάριασαν τον αριθμό 666 σε πολλούς Ρωμαίους αυτο­κράτορες και πάπες, π,χ. η λέξη Λατίνος, ανορθόγραφα:
Λ         Α         Τ          Ε          Ι           Ν         Ο         Σ
30        1     300        5       10        50      70      200 = 666
Στα Εβραϊκά, αν προσθέσουμε τους αριθμούς που σημαίνουν τα γράμματα που συνθέτουν τις λέξεις: Καίσαρ Νέρων, έχουμε τον αριθμό 666. Το ίδιο ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός και άλλοι.
Επίσης την εποχή της μεταρρύθμισης ο τίτλος του πάπα ήταν VICARIUS FILII DEI που σημαίνει αντιπρόσωπος του Υιού του Θεού. Και στην εκκλησία είδαν ότι τα γράμματα αυτού του τίτλου, αν τα προσθέσουμε μας δίδουν άθροισμα 666, με το Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα.
Παρατηρούμε ότι ο αριθμός 666 αποτελείται από τρία εξάρια, που δείχνουν τις τρείς όψεις της ανθρώπινης δόξας. Και είναι η πολιτική, η οικονομική, και η πνευματική εξουσία.
α. Πολιτικά, είναι ο καιρός του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει τον πλήρη έλεγχο και όλη την εξουσία.
β. Οικονομικά, ο άνθρωπος οδηγεί το σύστημα του στο αποκορύφωμα, μέσω του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος - αχρήματη κοινωνία - και του διεθνούς τραπεζι­τικού συστήματος.
γ. Πνευματικά, ο άνθρωπος προσκυνείται σαν Θεός.
Πρόκειται να υπάρξει ένα σύστημα ταυτοτήτων, που δεν θα περιλαμβάνει αναγ­καστικά ένα χάραγμα στα χέρια ή στο μέτωπο, αλλά θα σημαίνει ότι όλοι πρέπει να εγγραφούν σ’ αυτό το σύστημα. Το χάραγμα όμως θα είναι πραγματικό, αλλά θα έχει πνευματική σημασία, και αναφέρεται στον αριθμό του θηρίου 666, που θα χαραχθεί πάνω στον καθένα που θα υποταχτεί στο σύστημα του Α/Χ.
Τώρα αν το χάραγμα αυτό θα είναι πραγματικό, τότε δεν θα έχει κανένα πρό­βλημα αν κάποιος πιστεύει ότι είναι πνευματικό, γιατί όταν πράγματι επιβληθεί το πραγματικό χάραγμα, μπορεί να αλλάξει γνώμη και να πει ότι πράγματι ήταν πραγματικό σημείο, ο αριθμός 666. Όμως αν το χάραγμα είναι πνευματικό, και νο­μίζει κάποιος ότι είναι πραγματικό, και είναι χριστιανός που βρίσκεται κάτω από τον σκληρό πειρασμό του συμβιβασμού, τότε υπάρχει πιθανότητα να πάρει το χάραγ­μα χωρίς να το ξέρει. Γιατί αν είναι πνευματικό χάραγμα, θα νομίζει ότι εφόσον δεν έλαβε το χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι του, θα μπορεί να συνεργαστεί με το σύστημα. Όμως ήδη θα έχει λάβει το χάραγμα του θηρίου στην καρδιά του και στο πνεύμα του, χωρίς καν να το καταλάβει!
Δεν σημαίνει τώρα ότι όποιος λάβει το χάραγμα του θηρίου θα καταδικαστεί αιώνια και δεν πρόκειται να μετανοήσει. Αυτός που λαμβάνει το χάραγμα μπαίνει σε μια πορεία, της οποίας το τέλος είναι η αιώνια καταδίκη. Όμως δεν σημαίνει ότι όποιος λαμβάνει το χάραγμα, δεν μπορεί πια να σωθεί.
Δεν υπάρχει κανένα εδάφιο μέσα στο λόγο του Θεού που να αναφέρει το χάραγμα του θηρίου σαν ασυγχώρητη αμαρτία που να είναι θανάσιμη.
Θα υπάρχουν αρκετοί που θα λάβουν το χάραγμα εν αγνοία τους, και αργότερα θα μετανοήσουν και θα αρνηθούν να υποταχτούν στο σύστημα του θηρίου.