Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.θ:15 Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, δια να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων.

Τώρα το 1/3 των ανθρώπων σημαίνει ακριβώς το 1/3 του πληθυσμού της γης, αν εξαιρέσουμε τους 144.000 Ισραηλίτες. Σ’ αυτή την περίοδο της ιστορίας που ζούμε ο πληθυσμός της γης είναι πάνω από 7 δις. Το 1/3 είναι περίπου 2,4 δις. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν θανατώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Θα είναι κάτι το πρωτοφανές και τρομακτικό.

Αποκ.θ:16 Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων, και ήκουσα τον αριθμόν αυτών.

Το ιππικό είναι πολύ πιθανόν να συμβολίζει τα δαιμόνια που έρχονται για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Είναι δαιμόνια που τους δόθηκε εξουσία να αφαιρέσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Αυτός ο αριθμός - δύο μυριάδες μυριάδων - των στρατευμάτων του ιππικού δεν έχει να κάνει με τη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Στη συνέχεια θα δούμε πάλι ότι δεν αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά ο Ιωάννης μιλάει αλληγορικά και η πληγή αυτή είναι πνευματική.

Μία μυριάδα είναι 10.000. Δύο μυριάδες μυριάδων είναι 200 εκατομμύρια. Μπορεί να σημαίνει ακριβώς αυτό ή μπορεί να δηλώνει αναρίθμητο πλήθος.  Χρησιμοποιείται και με τους δύο τρόπους μέσα στο λόγο του Θεού. Όλα αυτά που βλέπει ο Ιωάννης τα βλέπει μέσα στην όραση.


Αποκ.θ:17 Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει, και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις, και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον.

Είδαμε στον Ιώβ λθ ότι τα άλογα είναι σύμβολα πολέμου. Κι εδώ πρόκειται για πόλεμο με το 1/3 της ανθρωπότητας με σκοπό το θάνατο.

Και τους καθημένους επ’  αυτών.
Οι καθήμενοι στους ίππους είναι δαιμονικές δυνάμεις που κινούνται πίσω απ’ αυτή την πληγή.

Είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις
Ο υάκινθος είναι ένα λουλούδι, αλλά και κάποιος μπλε πολύτιμος λίθος, πιθανόν ο σάπφειρος (Εξ.κη:18). Οι θώρακές τους λοιπόν ήταν πύρινοι, σαν τον υάκινθο και σαν το θείο.

Είδαμε στα εδάφια 7-9 του 9ου κεφαλαίου ότι οι ακρίδες που εξέρχονται στην 5η σάλπιγγα είχαν μορφή όμοια με ίππους, και οι ίπποι αυτοί είχαν θώρακες σιδερένιους. Όμως εδώ οι αναβάτες έχουν θώρακες πυρίνους, υακινθίνους, και θειώδεις.

Στο εδ.18 μας λέει ότι το 1/3 των ανθρώπων θανατώθηκε από τρεις αιτίες, το πυρ, τον καπνό και το θείο, που εξέρχονται μέσα από το στόμα τους. Εδώ ο καπνός παραλληλίζεται με τον υάκινθο του εδαφίου 17.

Αυτά τα στοιχεία συμβολίζουν κρίση και αναφέρονται στο θάνατο και την καταστροφή που θα φέρουν στη γη, εφόσον τους επιτρέπεται να θανατώσουν το 1/3 των ασεβών ανθρώπων.

Και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων
Αυτό δείχνει την αγριότητα και τη θηριωδία αυτών των δυνάμεων. Είναι σκληρές, και κατατρώγουν τα πάντα. Στο κεφ.θ:8 αναφέρει για τις ακρίδες που είχαν δόντια σαν δόντια λεόντων.


Αποκ.θ:18 Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων, εκ του πυρός, και εκ του καπνού, και εκ του θείου, του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών.


Εδώ πρόκειται για μια τρομερή τιμωρία για τους ανθρώπους. Αναφέρεται σε μορφές δαιμονικών δυνάμεων, που θανατώνουν το 1/3 του πληθυσμού της γης. Βέβαια, εκτός απ’ αυτή την τρομερή κρίση, ακολουθεί και η αιώνια καταδίκη τους.


Αποκ.θ:19 διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι


Αν νομίζουμε ότι πρόκειται για κάποια πολεμική επιχείρηση με σύγχρονα όπλα, πρέπει να βγάλουμε την ιδέα αυτή από το μυαλό μας. Δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο ο λόγος του Θεού. Λέει ότι θανατώθηκε το 1/3 των ανθρώπων από το πυρ, τον καπνό και το θείο. Αυτό μπορεί να μην αναφέρεται σε πραγματικό πόλεμο γιατί κανονικά ο καπνός δεν θανατώνει, εκτός αν πρόκειται για δηλητηριώδη.

Έχει αλληγορική και όχι πραγματική σημασία. Λέει ότι οι εξουσίες τους είναι στο στόμα τους και στην ουρά τους. Δεν αναφέρεται σε πολεμική επιχείρηση, αλλά σε δαιμονικές δυνάμεις, στις οποίες δίδεται η εξουσία πάνω στους ανθρώπους, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν παραδώσει τους εαυτούς τους σ’ αυτές.


Αποκ.θ:20 Και οι λοιποί των ανθρώπων οίτινες δεν εθανατώθησαν με τας πληγάς ταύτας, ούτε μετενόησαν από των έργων των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσωσι τα δαιμόνια, και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δύνανται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσι.


Εδώ βλέπουμε την αντίδραση των ανθρώπων στην έκχυση της 6ης πληγής. Εξαιτίας της απροθυμίας τους να λατρεύσουν το Θεό αντί τα δαιμόνια, οι καρδιές τους γίνονται ακόμη σκληρότερες μέσα στην αμαρτία τους και δεν μετανοούν. Όταν ανοίγεται η 6η σφραγίδα και αρχίζουν να εκχέονται οι 7 πληγές, την ίδια ακριβώς ώρα γίνεται ένας μεγάλος σεισμός κι έπεσε το δέκατο της πόλεως.

Αποκ.ια:13 Οι άνθρωποι έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού αν και αυτή η πληγή ήταν μικρότερη.


Αποκ.θ:21 και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακειών αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών.


Η φαρμακεία έχει να κάνει με τη χρήση ναρκωτικών, αλλά και τη μαγεία και τα διάφορα ξόρκια. Οι άνθρωποι δεν μετανόησαν από τη χρήση των ναρκωτικών ούτε απ’ ότι έχει σχέση με τον αποκρυφισμό και με τη μαγεία. Η πορνεία έχει να κάνει με κάθε είδους σεξουαλική διαφθορά.

Οι φαρμακείες, οι πορνείες, οι κλοπές, φανερώνουν την κακή κατάσταση της καρδιάς του ανθρώπου, που έμεινε σκληρή και αμετανόητη, ακόμη και όταν η κρίση του Θεού ήρθε πάνω τους.

Αποκ.ις:12-16 Αυτή η πληγή προετοιμάζει το δρόμο για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Τα πνεύματα των δαιμόνων που απελευθερώνονται σ’ αυτή την πληγή, πρόκειται να συνάξουν όλους τους βασιλείς της γης στον πόλεμο της ημέρας εκείνης. Της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Στο τέλος της 6ης σάλπιγγας γίνεται η μάχη του Αρμαγεδδώνα και μόλις σαλπίσει ο 7ος άγγελος έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, νικά τα στρατεύματα του Α/Χ και εγκαθιδρύει τη δική Του Βασιλεία.