Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Υπάρχει μεταμόρφωση;Το μάνα στην έρημο, δινόταν τόσο, όσο χρειαζόταν κάθε μέρα.

Ορτύκια έφαγαν τόσο πολλά, που έβγαιναν από τα ρουθούνια τους.

Καλός ο λόγος του Θεού, ωραία τα κηρύγματα, έχουμε ακούσει πολλά κηρύγματα, ΑΛΛΑ αν δεν υπάρχει μεταμόρφωση, κάτι συμβαίνει!

Οι Επιστολές, που είναι για την εκκλησία, είναι γεμάτες προτροπές πρακτικής ζωής, αγιασμού, μεταμόρφωσης.

Δεν μιλάμε για συνθήματα! Ναι, να υψώνεται ο Ιησούς, αλλά…..

Ρωμ.α:16 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα.

Ναι, το ευαγγέλιο είναι πολύ μεγάλη δύναμη μεταμορφώνουσα, αλλά υπάρχει μια αντίρροπη δύναμη που λέγεται σκληροκαρδία (Εβραίοι).

Γι’ αυτό λέει: «εις πάντα τον πιστεύοντα».

Η Σωτηρία είναι μεν διάσωση από τον κίνδυνο, αλλά εμπεριέχει και την έννοια της διατήρησης σε ασφάλεια.

Η Σωτηρία έχει:
·        Μια συγκεκριμένη αρχή
·        Μια παρούσα εφαρμογή
·        Μια μελλοντική ολοκλήρωση

Αν είμαστε σωσμένοι, πρέπει να υπάρχουν και τα «συνεχόμενα της σωτηρίας μας», που είναι τα καλύτερα (Εβρ.ς:9).

Πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας εκείνα που συνοδεύουν τη σωτηρία μας, που είναι άσχετα από τις περιστάσεις της ζωής.

Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς που λένε ότι έχουν «την εαυτών σωτηρίαν», να την κατεργάζονται «μετά φόβου και τρόμου» (Φιλιπ.β:12).

Πρέπει να εργαζόμαστε πρακτικά εκείνο που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας και να το εξωτερικεύουμε στην καθημερινή ζωή.

Χωρίς να ξεχνάμε ότι: «ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού» (Φιλιπ.β:13).

Ο Θεός από τη στιγμή που μας έσωσε, εργάζεται μέσα μας.
Είμαστε όμως υπεύθυνοι να υπάρξει ένα ανάλογο αποτέλεσμα προς τα έξω.

Ιερεμ.ιη:1-23 Ο οίκος του κεραμέα.

Αν και ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία, η υποχώρηση στον πειρασμό, είναι.

Ο πειρασμός είναι πάντοτε κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του καθένα, με πολλή μαεστρία. Έρχεται «κουτί», εφαρμόζει σαν γάντι.

Μπορεί να είναι:
·        Πλούτος
·        Υπερηφάνεια
·        Σεξ
·        Κριτική κτλ. κτλ.

Αυτό που χρειάζεται είναι να διακρίνουμε και να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας και να είμαστε ειλικρινείς σχετικά μ’ αυτές, απέναντι στο Θεό.

Συνήθως είναι μείγμα καλού και κακού:
·        Δεν είναι τίποτα κακό…
·        Μα το λέει η Γραφή…
·        Αδελφέ πρέπει…

Αυτό το μείγμα είναι μια εκρηκτική ύλη με καταστροφική δύναμη.

Ο απώτερος σκοπός του Σατανά όταν μας πειράζει, είναι να παρεμβληθεί ανάμεσα στο Θεό κι εμάς και να μας απομακρύνει απ’ Αυτόν.

Ο Ιησούς μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η Αχίλλειος πτέρνα που πειρασμού είναι ο λόγος Του. Όχι σαν κάποιο μαγικό βιβλίο, αλλά ότι η γνώση και εφαρμογή των διδασκαλιών του στη ζωή μας, μας κάνει ανθεκτικούς.

Ο πειρασμός έχει αποδεδειγμένα νικηθεί.

Υπάρχουν απλά πράγματα που μπορούμε να ξεκινήσουμε:

Εφεσ.δ:17 Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών,

Εφεσ.δ:25-26 Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας,

Εφεσ.δ:29-32 Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού.