Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ι:4 Και ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί τας φωνάς εαυτών, έμελλον να γράφω, και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν προς εμέ, Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν αι επτά βρονταί, και μη γράψης ταύτα.

Ο Ιωάννης ήταν μάρτυρας των όσων είπαν οι 7 βροντές, όμως του επιτράπηκε μόνο να ακούσει όσα είπαν. Μια φωνή από τον ουρανό του είπε να τα σφραγίσει και να μην τα γράψει για το δικό μας όφελος.

Στη Β΄Κορ.ιβ:4 μας λέει επίσης ότι ο απόστολος Παύλος άκουσε πράγματα και λόγια ανεκλάλητα, που δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Ο Παύλος εδώ μιλάει για τον εαυτό του ότι αρπάχθηκε μέχρι τρίτου ουρανού.


Αποκ.ι:5,6 Και ο άγγελος τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν, και ώμοσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, οστις έκτισε τον ουρανόν, και τα εν αυτώ, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι καιρός δεν θέλει είσθαι έτι.

Ο άγγελος ορκίστηκε ότι δεν θα υπάρξει πλέον καιρός. Ορισμένες μεταφράσεις το ερμηνεύουν με την έννοια ότι δεν θα υπάρξει πλέον αναβολή. Το ελληνικό κριτικό κείμενο UBS χρησιμοποιεί τη λέξη χρόνος.

Έτσι, δεν είναι ακριβές να τη μεταφράσουμε σαν αναβολή. Ο Θεός δεν έχει αργήσει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του. Τώρα εργάζεται με τον άνθρωπο που καθυστερεί να συνεργαστεί μαζί Του. Ο Θεός όμως έχει τη δική Του ώρα, το δικό Του σχέδιο, γνωρίζει τι κάνει. Μ’ αυτή την έννοια, δεν είναι σωστό να πούμε ότι δεν θα υπάρξει πλέον καθυστέρηση, αναβολή.

Αναφέρεται σε όλο το χρονικό διάστημα της ιστορίας του ανθρώπου από τον Αδάμ, τον αποχωρισμό του ανθρώπου από το Θεό και την πτώση του στην αμαρτία, μέχρι την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού που θα συμβεί στην 7η σάλπιγγα. Ο καιρός του Θεού τελειώνει με την εγκαθίδρυση της βασιλείας Του. Συνεπώς ο άγγελος αυτός ορκίζεται στο Θεό ότι «καιρός δεν θέλει είσθαι έτι». Ορκίζεται ότι δεν θα υπάρξει πλέον άλλος καιρός που ο Θεός θα περιμένει για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του. Ακόμα για το σύστημα του Α/Χ δεν θα υπάρξει άλλος καιρός γιατί η κρίση του Θεού θα είναι τρομερή εναντίον του. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει σ’ αυτό το ασεβές κοσμικό σύστημα να υπάρχει πλέον.

Από την πλευρά των αγίων, αυτό το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει πλέον καιρός, είναι αιτία χαράς και αγαλλίασης. Όλος αυτός ο καιρός που η αλήθεια του Θεού έχει καταπατηθεί, το ψέμα είχε κυριαρχήσει, ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί και έχει πάρει το δικό του δρόμο μακριά από το Θεό, η γη έχει ερημωθεί εξ αιτίας της αμαρτίας, όλος αυτός ο καιρός δεν πρόκειται να υπάρξει πλέον.

Ο Θεός έρχεται να εγκαθιδρύσει τη δική Του βασιλεία, μια βασιλεία δικαιοσύνης και ειρήνης. Πρόκειται να ενεργήσει θαυμαστά πάνω στη γη με το δικό Του τρόπο.

Ο ορισμός της λέξης «χρόνος» που αναφέρει το κριτικό κείμενο UBS είναι ο εξής σύμφωνα με το Ελληνικό λεξικό: ΧΡΟΝΟΣ = ένα χρονικό διάστημα είτε μικρό είτε μεγάλο. Δεν είναι ένα σημείο χρόνου, αλλά χρονικό διάστημα μικρό ή μεγάλο.


Αποκ.ι:7 Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας.

Στην Αποκ.ια:15 μας λέει ότι όταν σάλπισε ο έβδομος άγγελος, ο Ιωάννης άκουσε φωνές μεγάλες στον ουρανό που έλεγαν: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών, και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων».

Όταν μέλλη να σαλπίση
Ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ, ο Δανιήλ, όλοι οι μικροί προφήτες, ακόμη ο Μωυσής ο Δαβίδ και ο Χριστός, προφήτευσαν ότι το μυστήριο του Θεού πρόκειται να τελεσθεί. Ότι ο Θεός πρόκειται να εγκαθιδρύσει τη δική Του βασιλεία και να ενεργήσει με το δικό Του θαυμαστό τρόπο πάνω στη γη. Αυτή η βασιλεία θ’ αποτελείται από ένα λαό που θα Τον υπηρετεί από αγάπη.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Σατανάς σχεδιάζει να πάρει μια βασιλεία για τον εαυτό του. Αυτό μέσα στο λόγο του Θεού (Β΄Θεσ.β:7), αποκαλείται το μυστήριο της ανομίας, και είναι πράγματι ένα μυστήριο.

Αν πούμε σε ανθρώπους του κόσμου για το μυστήριο της ανομίας, ότι ο Σατανάς σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει ένα παγκόσμιο σύστημα με τον Α/Χ  κι ότι οι άνθρωποι θα τον προσκυνούν, αμέσως θα μας απορρίψουν, εκτός αν τους το μεταδώσουμε με το σωστό τρόπο και έχουν ανοικτή καρδιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν αυτό το σχέδιο του Σατανά και γι’ αυτούς είναι μυστήριο.

Το μυστήριο της ανομίας του Σατανά, το μυστήριο αυτό της ασέβειας και της εναντίωσης στο θέλημα του Θεού, αποκορυφώνεται σ’ έναν άνθρωπο που θα είναι όργανο του Σατανά.  Αυτός είναι ο Α/Χ που θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο και θα αξιώσει λατρεία και προσκύνηση (Αποκ.ιγ).

Β΄Θεσ.β:7,8 Λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα. Ο κωλύων είναι η εκκλησία της Αρπαγής, που όταν αρπαχτεί, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει....

Το μυστήριο της ανομίας αποκορυφώνεται στον Α/Χ που είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας, και ο οποίος θα έλθει κατ’ ενέργεια του Σατανά.

Ο Ιησούς όταν θα έλθει στη Δεύτερή Του έλευση θα καταστρέψει τελείως τον Α/Χ και το σύστημά του και θα τον εξαφανίσει. Ο Α/Χ και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός.

Όμως το μυστήριο του Θεού, βάζει ένα τέλος σ’ αυτό το μυστήριο της ανομίας του Σατανά. Το μυστήριο της ανομίας διαλύεται από τον Κύριο Ιησού Χριστό και εξαφανίζεται (Αποκ.ιθ:11-12 και 20).

Υπάρχει λοιπόν το μυστήριο του Θεού σε αντίθεση με το μυστήριο της ανομίας. Το μυστήριο του Θεού αποκορυφώνεται όταν εισάγεται αιώνια δικαιοσύνη και γίνεται εξιλέωση περί ανομίας, τελειώνουν οι αμαρτίες και συντελείται η παράβαση, σύμφωνα με τον Δαν.θ:24.

Επίσης αποκορυφώνεται όταν ο Ιησούς θα βασιλεύσει και θα λατρευτεί σαν ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, όταν θα καταργήσει κάθε αρχή, εξουσία και δύναμη, και θα εξουσιάσει ολοκληρωτικά πάνω στους εχθρούς Του (Α΄Κορ.ιε:20-28). Επίσης στην Αποκ.ιθ:6 δείχνει την αποκορύφωση και το τέλος του μυστηρίου του Θεού.

Συγκρίσεις μεταξύ του μυστηρίου του Σατανά, του μυστηρίου της ανομίας, και του μυστηρίου του Θεού.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Η αποκορύφωση και το τέλος του μυστηρίου του Σατανά είναι η καταστροφή, η δυστυχία και ο αποχωρισμός από το Θεό, τόσο πάνω στη γη, όσο και στην αιωνιότητα.

1. Το αποκορύφωμα του μυστηρίου του Θεού είναι αιώνια χαρά και αγαλλίαση, λύπη, στεναγμός, πόνος δάκρυα δεν θα υπάρχουν πλέον. Ο Θεός θα σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια μας. Ο άνθρωπος συμφιλιώνεται με το Θεό και ζει αιώνια στην παρουσία Του.
2. Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να φέρει το μυστήριο της ανομίας στην πληρότητά του, - όταν όμως φθάνει στο πλήρες δεν είναι πλέον μυστήριο - είναι σαρκικές επιθυμίες επιθυμία του πλούτου, επιθυμία για δύναμη, δόξα, ισχύ, εξουσία.

2. Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και να τελεσθεί το μυστήριό Του είναι η αγάπη για το Θεό, η αγάπη για την αλήθεια Του, η ζωηρή επιθυμία του ανθρώπου να είναι δίκαιος και τέλειος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να φέρει τον άνθρωπο κοντά Του, σε μια στενότερη επικοινωνία και επαφή μαζί Του. Μας δημιουργεί πνευματική πείνα και δίψα για αιώνια ειρήνη και αιώνια ανάπαυση. Χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να μας ελκύσει πιο πολύ στον εαυτό Του.
3. Ο κύριος χαρακτήρας στο μυστήριο της ανομίας είναι ο Σατανάς μέσω του οργάνου του, του ανθρώπου της αμαρτίας, του υιού της απώλειας, του Α/Χ, που θα έλθει «κατ’ ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει, και σημείοις και τέρασι ψεύδους»

3. Ο κύριος χαρακτήρας στο μυστήριο του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίο κατοικεί πλήρως, όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Είναι ο Υιός του Θεού, ο άνδρας της δικαιοσύνης, ο μόνος που έκανε πάντα τα αρεστά στον Πατέρα. Είναι το ταπεινό και άμωμο Αρνίο που έδωσε τη ζωή του και έβαλε ακόμα και την ψυχή του για να λυτρώσει εμάς από το θάνατο.
4. Το μυστήριο του Σατανά θα εισαχθεί με απάτη, ψέμα και υπερηφάνεια.

4. Το μυστήριο του Θεού θα τελεσθεί με αλήθεια και αγάπη.
5. Το μυστήριο του Σατανά αποκορυφώνεται στο παγκόσμιο σύστημα του Α/Χ, που θα υπάρξει για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (Αποκ.ιζ:10)

5. Το μυστήριο του Θεού αποκορυφώνεται στην εγκαθίδρυση μιας αιώνιας Βασιλείας. Βλέπουμε ότι το μυστήριο του Θεού είναι πολύ πιο ισχυρό από το μυστήριο του Σατανά, είναι πιο μεγάλης διάρκειας, μόνιμο, σταθερό, αιώνιο.
6. Δαν.ζ:11 Κατά το μυστήριο της ανομίας ο Α/Χ θα υπερηφανευθεί πάρα πολύ, όμως θα απολεσθεί και θα ριφθεί στη Λίμνη του Πυρός μαζί με τον ψευδοπροφήτη και θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων.

6. Δαν.ζ:13,14 Όσον αφορά το μυστήριο του Θεού, ο Θεός παίρνει όλη τη δόξα, την εξουσία και τη βασιλεία. Η εξουσία Του θα είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία Του ποτέ δεν θα φθαρεί. Και θα συμβασιλεύουμε μαζί Του και θα Τον λατρεύουμε στους αιώνες των αιώνων.


Σαν συμπέρασμα, βλέπουμε ότι το μυστήριο του Θεού είναι ότι ο Θεός θα αρχίσει να εκχέει την κρίση Του πάνω στους ασεβείς και αμετανόητους ανθρώπους, που είναι αποχωρισμένοι και αποκομμένοι απ’ Αυτόν εξ αιτίας της αμαρτίας και θα τελειώσει με το γεγονός ότι η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουν τη θάλασσα (Ησ.ια:9).

Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, ότι ο Θεός μπόρεσε να πάρει τον άνθρωπο, ο οποίος Τον αγνόησε, ήταν νεκρός στο πνεύμα του, αποχωρισμένος από τον Θεό, χαμένος και κατεστραμμένος, και να τον οδηγήσει στην πλήρη επίγνωση του Εαυτού Του. Αυτό θα συμβεί στη Χιλιετή βασιλεία.

Εφεσ.α:7-12 Λέει ότι ο Θεός γνωστοποίησε σ’ εμας «το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτώ».

Στο εδ.10 μας λέει ότι αυτό το μυστήριο του θελήματος του Θεού είναι «εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώση τα πάντα εν τω Χριστώ, και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης».