Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Έξελθε


Β’ Κορ.ς:17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,
Ησαΐας νβ (όλο)

Ησ.νθ:1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση·

Η πραγματική χριστιανική ζωή, αρχίζει μ’ αυτή τη λέξη. Είναι λέξη απλή, δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά έχει νόημα, αξία, προεκτάσεις και συνέπειες!


ΕΞΕΛΘΕ, σημαίνει βγες έξω, ξεχωρίσου.

Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πνευματική ζωή, όσο ένδοξες κι αν είναι οι υποσχέσεις και οι προοπτικές της αγάπης του Θεού, αν δεν ΕΞΕΛΘΕΙΣ.

Όλες οι θαυμαστές υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ, ακολουθούν το «Έξελθε εκ της γης σου».

Γέν.ιβ:1-2 Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, Έξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενείας σου, και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει· και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα· και θέλω σε ευλογήσει, και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου· και θέλεις είσθαι εις ευλογίαν·

Η ζωή που υπόσχεται και προσφέρει ο Θεός, περιγράφεται στη Βίβλο μας, αλλά για να λειτουργήσει αυτό το πρότυπο, πρέπει να συνυπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
·  

  • Πηγαίνουμε στο Χριστό γιατί αναγνωρίζουμε ότι Αυτός είναι η ζωή.
  • Ότι έξω απ’ Αυτόν είναι μόνο θάνατος.
  • Καταφεύγουμε σ’ Αυτόν με διάθεση παράδοσης.
  • Πρέπει να θεωρήσουμε κάθε τι άλλο σκύβαλο και να το καταδικάσουμε.
  • Ο στόχος μας τώρα είναι να αρέσουμε στο Θεό.

Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία που βρίσκει κανείς πάντοτε στα θεμέλια κάθε γνήσιας λυτρωμένης ζωής.

Απ’ τη μια μεριά είναι ο άνθρωπος, αιχμάλωτος κατεστραμμένος στα χέρια της αμαρτίας, μόνος, ριγμένος στην άκρη του δρόμου.

Απ’ την άλλη μεριά είναι ο Θεός. Η χάρις, το έλεός Του, έτοιμος να ενεργήσει το θαύμα της νέας ζωής.

Ιεζεκ.ις:8 Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον, ιδού, η ηλικία σου ήτο ηλικία έρωτος· και απλώσας το κράσπεδόν μου επί σε, εσκέπασα την ασχημοσύνην σου· και ώμοσα προς σε και εισήλθον εις συνθήκην μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγεινες εμού.

Όμως, ο Θεός δεν δουλεύει ποτέ μέσα στο στρατόπεδο της αμαρτίας.

Άλλωστε, τι νόημα θα είχε, ένα νέο κτίσμα μέσα στο κράτος του διαβόλου;

Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός επιμένει σε κάποια πράγματα, που το έργο της αγάπης Του ξεκινάει μετά το ΕΞΕΛΘΕ.

Ιακ.α:13-14 Μηδείς πειραζόμενος ας λέγη ότι από του Θεού πειράζομαι· διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.

Απαραίτητο βήμα για να δουλέψει ο θάνατος πάνω μας, για να μας εξουσιάσει η αμαρτία, είναι να καταφέρει ο διάβολος να μας βγάλει έξω από την περιοχή της αγάπης του Θεού, να μας απομονώσει από τη δύναμη, να μας ξεμοναχιάσει, με τραγική κατάληξη τον αιώνιο θάνατο.

Η έξοδος από την περιοχή της αμαρτίας, γίνεται μέσα από την καρδιά μας πρώτα.

Δεν ζητάει ο Θεός να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε, αφού είμαστε ποτισμένοι με αμαρτία.

Αυτό το βήμα της ΕΞΟΔΟΥ, είναι το πιο σημαντικό. Αν το κάνεις, μετά ο Θεός μπορεί ν’ αρχίσει να δουλεύει μαζί σου.

ΣΧΕΔΟΝ ΣΩΣΜΕΝΟΣ = ΕΝΤΕΛΩΣ ΧΑΜΕΝΟΣ

Ο Ζακχαίος, η Σαμαρείτισα,  ο παράλυτος του Σιλωάμ, δεν είχαν τίποτα άλλο να προσφέρουν εκτός από την καθαρή διάθεση της καρδιάς τους.

Αυτή η κίνηση, είναι μια ειλικρινής εκτίμηση της κατάστασης:


  • Τι έχω;
  • Ποιος είμαι;
  • Τι κατάφερα;
  • Που πάω;
  • Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου…

Απ’ τη μια μεριά η ζωή, από την άλλη ο θάνατος και στη μέση η καρδιά μας. Εμείς πρέπει να προκρίνουμε από ποια μεριά θα πάμε.

Η απάντηση του ουρανού στη δική μας γνήσια απόφαση επιστροφής, είναι ΕΞΕΛΘΕ!

Αν δεν συμβεί, τίποτα δεν μπορεί να ξεκινήσει μαζί μας.

Όσο είμαστε δέσμιοι των επιθυμιών μας, κολλημένοι σε είδωλα, δεν θα μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή του Χριστού.

Η αγάπη για την αμαρτία, πνίγει κάθε ενέργεια του Πνεύματος για τον καθαρισμό μας.

Η καρδιά της γυναίκας του Λωτ, ποτέ δεν βγήκε από τα Σόδομα.

Αντίθετα, Εβρ.ια:8 Διά πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθη εις τον τόπον τον οποίον έμελλε να λάβη εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει.

Οι Ισραηλίτες στην έρημο, είχαν πάντα την Αίγυπτο μέσα στην καρδιά τους.

Α’ Ιωάν.γ:14 Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν….

Σωτηρία, δεν είναι η τήρηση ενός καταλόγου με καλές πράξεις, προσπάθειες και στόχους ηθικής ζωής.

Αμαρτία, δεν είναι ένας κατάλογος από κακές πράξεις, αμαρτωλές προθέσεις, ανήθικη ζωή.

Αυτό που έχει ο αμαρτωλός πάνω του και γύρω του είναι ο θάνατος.

Κι αυτό που έχει ανάγκη είναι να «μεταβεί» από το θάνατο στη ζωή.

Η αμαρτία είναι δύναμη, τρόπος ζωής, θάνατος.

Η ανάγκη του αμαρτωλού δεν περιορίζεται να βρεθεί ένας τρόπος να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του.

Αν σταματήσει στη συγχώρεση των αμαρτιών, ουσιαστικά δεν κερδίζει τίποτα.

Η ζωή είναι ο Χριστός!

Εφεσ.γ:17 διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών,

Σωτηρία είναι ν’ αποκτήσεις τον Ιησού Χριστό, να ζεις εν Αυτώ, να ταυτιστείς μαζί Του. Να μην υπάρχεις για τον εαυτό σου, για τα δικά σου.

Πολλοί ποθούν τη λυτρωμένη ζωή. Συμφωνούν με το Χριστό, ευχαριστιούνται ν’ ακούν το λόγο του Θεού, κι όμως δεν έχουν!!