Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ελλη(no)-χριστιανισμός, η ανθρώπινη "σοφία"

Τα λάβαρα της "θεάς" Αθηνας και των τριών καθολικών ιεραρχών εκατέρωθεν του βήματος των ομιλητών σε αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου Αθηνών σύμβολο του κραυγαλέου συγκριτισμού της κυρίαρχης θρησκευτικής κάστας..