Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η σωτηρίαΑ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ματθ.ιη:11 "Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε διά να σώση το απολωλός".

Λουκ.ιθ:10 "Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήση και να σώση το απολωλός".

Σ' αυτά τα δύο εδάφια ο Ιησούς δήλωσε καθαρά το σκοπό του ερχομού Του στη γη.  Η αποστολή Του ήταν η σωτηρία των χαμένων ψυχών. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει σωτηρία σ' όλους τους ανθρώπους.


Ο απόστολος Παύλος εξέφρασε αυτή την αλήθεια στην επιστολή του στον Τιμόθεο: "Ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ".  (Α'Τιμ.α:15).

Όταν μελετούμε τις διδασκαλίες του Κυρίου μας σχετικά με τη σωτηρία μπορεί να απορήσουμε μαθαίνοντας ότι, στην πραγματικότητα, ο Ιησούς δεν δίδαξε πολλά πράγματα σχετικά μ' αυτό το θέμα. Το θαυμαστό σχέδιο της σωτηρίας δεν διδάχτηκε τόσο απ' τον Κύριο μας καθώς, στην ουσία, φανερωνόταν μες απ' την ζωή Του, τη διακονία Του και το θάνατο στο Γολγοθά.  Αυτό δεν είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε εάν θυμόμαστε τις παρακάτω αλήθειες:

·     Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας Του δόθηκε πριν απ' το Γολγοθά και την ανάσταση, δηλαδή ήταν ακόμη στην Παλαιά Οικονομία.

·     Ο Ιησούς ήρθε στους Ιουδαίους, "Εις τα ίδια ήρθε" (Ιωάν.α:11).

·     Ο Ιησούς ήρθε για να δώσει σωτηρία.  Αυτή είναι η καταγραφή και η ομολογία που δίνεται στα τέσσερα Ευαγγέλια. Η καταγραφή της αποδοχής της σωτηρίας απ' τους ανθρώπους δίνεται στις πράξεις των αποστόλων.

Απ' τη στιγμή που οι Ιουδαίοι περίμεναν το Μεσσία τους και το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου μας απευθυνόταν στους Ιουδαίους, η έμφαση δινόταν στη Βασιλεία του Θεού. Μπορούμε να το δούμε αυτό μελετώντας το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το μάθημα που ο Ιησούς έδωσε στον Νικόδημο ήταν οι όροι για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Δεν ήταν παρά στο εδάφιο 17 όπου ο Ιησούς μίλησε για το Γολγοθά κι αναφέρθηκε στη σωτηρία του κόσμου.  Θα μελετήσουμε αυτό το σημείο εκτενέστερα στο μάθημα 7.

Β.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΑΜΑΡΤΙΕΣ

Μαρκ.β:5 "Λέγει προς τον παραλυτικόν, Τέκνον συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίες σου."

Ιωάν.η:11 "Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε."

Ο Ιησούς εξάσκησε ελεύθερα το θείο προνόμιο της συγχώρεσης των αμαρτιών.  Οι γραμματείς είχαν δίκιο όταν ρωτούσαν, "Τις δύναται να συγχωρή αμαρτίας ειμή εις, ο Θεός;" (Μάρκ.β:7). Ο Ιησούς ποτέ δεν αρνήθηκε αυτό το γεγονός, αλλά έδειχνε ότι ήταν ικανός να συγχωρεί αμαρτίες και κάνοντάς το φανέρωνε τη θεότητά Του.

Η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία κι όταν η αμαρτία συγχωρείται, ο ίδιος ο θάνατος δέχεται ένα θανατηφόρο χτύπημα.

Γ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ

Ιωάν.γ:15,16 "Διά να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον."

Σ' αυτό το εδάφιο, ο Ιησούς δίδαξε καθαρά ότι η σωτηρία προοριζόταν για όποιον θα πίστευε. Κανείς δεν χρειάζεται να απολεσθεί, αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν την αιώνια ζωή. Ο μοναδικός όρος που απαιτείται, όπως φαίνεται σ' αυτά τα εδάφια, είναι η πίστη.

Η μεγάλη αυτή αλήθεια επιβεβαιώνεται στο τελικό μήνυμα της Βίβλου, "Και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής" (Αποκ.κβ:17). Η σωτηρία προσφέρεται σε όλους, αλλά ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του αν θα πάρει ή όχι το νερό της ζωής.

Δ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ

Ματθ.ζ:13-14 "Επειδή στενή είναι η πύλη, και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν."

Λουκ.ιγ:23-24 "Είπε δε τις προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άρα είναι οι σωζομένοι; Ο δε είπε προς αυτούς, Αγωνίζεσθε διά να εισέλθητε διά της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή".

Ο Ιησούς είπε καθαρά ότι, αν κι η σωτηρία δίνεται σ' όλους τους ανθρώπους, ωστόσο θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι η πύλη είναι "στενή" που σημαίνει δύσκολη κι όχι φαρδιά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορούν να εισέλθουν, εξαιτίας της απροθυμίας ν' αφήσουν τις αμαρτίες και την κοσμικότητά τους.

Ε.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Λουκ.ζ:50 "Είπε δε προς την γυναίκα, Η πίστις σου σε έσωσεν, ύπαγε εις ειρήνην".

Ιωάν.γ:15 "Διά να μην απωλεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν".

Ιωάν.γ:18 "Όστις πιστεύει εις αυτόν, δεν κρίνεται".

Ιωάν.ζ:38 "Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού".

Ιωάν.η:24 "Διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών".

Δεν έχουμε αναφέρει όλα τα εδάφια όπου ο Ιησούς δίδαξε ότι η πίστη είναι απαραίτητη στη σωτηρία. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η κατάληξη στη ζωή κάποιου που δεν έχει πίστη είναι:
·     Θέλει απολεσθεί (Ιωάν.γ:16)
·     Κρίνεται  (Ιωάν.γ:18)
·     Κατακρίνεται  (Μάρκ.ις:16)

Ο Ιησούς επίσης είπε ότι τα αποτελέσματα της πίστης είναι:
·     Ζωή αιώνια (Ιωάν.γ:15)
·     Ζωή ατέλειωτη (ή αιώνια) (Ιωάν.γ:16)
·     Ποταμοί υδάτων ζώντων (Ιωάν.ζ:38)
·     Θέλει σωθεί  (Μάρκ.ις:16)

ΣΤ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Λουκ.ιη:13 "Και ο τελώνης...έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγων, ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ".

Λουκ.ιθ:8-9 "...αποδίδω τετραπλούν.  Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγεινε σωτηρίαν εις τον οίκον τούτον".

Λουκ.ιε:11-24 Η παραβολή του άσωτου υιού.

Σε καθένα απ' τα παραπάνω εδάφια, ο Ιησούς δίδαξε τη σημασία της μετάνοιας.

Ο τελώνης: Επέστρεψε στο σπίτι του δικαιωμένος. Γιατί; Χτυπούσε το στήθος του φανερώνοντας αληθινή λύπη κι ομολόγησε ότι ήταν αμαρτωλός.

Ο Ζακχαίος: Η σωτηρία ήρθε στον οίκο του.  Γιατί; Θα έδινε τα μισά πλούτη του στους φτωχούς και θα έκανε αποκατάσταση.

Ο άσωτος υιός: Τον υποδέχτηκαν θερμά στο σπίτι του. Γιατί; Άλλαξε τον τρόπο σκέψης του, πήρε την απόφαση και γύρισε σπίτι ομολογώντας τις αμαρτίες του.

Σ' όλα αυτά τα παραδείγματα, ο Ιησούς δίδαξε τη σημασία της μετάνοιας.  Δίδαξε επίσης το πραγματικό νόημα της μετάνοιας, το οποίο περικλείει την αληθινή θλίψη για την αμαρτία, την εξομολόγηση, την αλλαγή του τρόπου σκέψης, την επιστροφή στο σπίτι, την αποκατάσταση, κλπ.

Ζ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Μάρκ.ις:16 "Όστις πιστεύσει και βαπτισθή θέλει σωθή".

Ιωάν.δ:1 "Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος, ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης".

Ο Ιησούς αποκάλυψε την σημασία του βαπτίσματος στο νερό όταν έδωσε την Μεγάλη Αποστολή. Πρόσταξε τους μαθητές Του να βαπτίζουν.  Αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και το "υπάγετε" και "κηρύξτε".  Επίσης το γεγονός ότι ο Ιησούς βάπτιζε περισσότερους απ' τον Ιωάννη δίνει έμφαση στο βάπτισμα και φανερώνει ότι ο Ιησούς το θεώρησε απαραίτητο στη σωτηρία.

Η.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΘΕΙ

Ματθ.ιβ:31-32 "Η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θα συγχωρεθεί εις τους ανθρώπους...όστις όμως ειπεί κατά του πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν, ούτε εν τούτω τω αιώνι, ούτε εν τω μέλλοντι".

Ο Ιησούς δίδαξε ότι υπάρχει μία ασυγχώρητη αμαρτία. Αυτή η αμαρτία μπορεί να διαπραχθεί μόνο προφορικά. Για να καταλάβουμε την αληθινή φύση της,  πρέπει να μελετήσουμε το κείμενο προσεκτικά. Οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Κύριο ότι έβγαζε δαιμόνια με τη δύναμη του διαβόλου. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα βλασφημία αλλά μπορούσε να συγχωρεθεί. Ωστόσο, εάν κάποιος έλεγε ότι η κίνηση και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι απ' το διάβολο, δεν θα υπήρχε συγχώρεση.

Ο λόγος είναι απλός: οτιδήποτε λαμβάνει ο άνθρωπος απ' τον Κύριο είναι μέσω της διακονίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ένας άνθρωπος χαρακτηρίζει αυτή την δύναμη και τη διακονία ότι είναι του Σατανά, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία, διότι αποκόβει τον εαυτό του απ' το μοναδικό μέσο σωτηρίας.