Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Απορία

Λένε κάποιοι που θέλουν να κάνουν τους σοφούς:
  • Ο Θεός είναι τριάδα.
  • Ο Θεός έχει τρία πρόσωπα
  • Ο Θεός έχει τρεις υποστάσεις.

Λένε ακόμα, ότι «ο λόγος» είναι ο προϋπάρχων Γιος του Θεού.

Και λες εντάξει, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το λόγο του Θεού μ’ αυτή τη λογική.


«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος» (Ιωάν.α:1).

Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόσωπο το λόγο και τρία πρόσωπα που είναι ο Θεός, 4 πρόσωπα στη θεότητα!

Εναλλακτική λύση: ξεχωρίστηκε από τον τριπρόσωπο θεό το ένα πρόσωπο, ο γιος, και ο θεός έμεινε μόνο με δύο πρόσωπα!

Βέβαια, έχουν έτοιμη την απάντηση: Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα μυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια. Προσπάθησε να το εξηγήσεις, και θα χάσεις το νου σου.

Έτσι λοιπόν, μ’ αυτή τη λογική, μπορούν να λένε ότι θέλουν, μετά να το ονομάζουν μυστήριο και σε απειλούν ότι αν προσπαθήσεις να το καταλάβεις ή να δώσεις μια λογική ερμηνεία θα χάσεις το νου σου!

Μα, αν για σένα είναι μυστήριο που αν προσπαθήσεις να το εξηγήσεις θα χάσεις το νου σου, μην κάνεις το δάσκαλο πάνω σ' αυτό το θέμα. Βρες κάτι άλλο που το ξέρεις και μίλησε πάνω σ' αυτό!