Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ερωτήσεις


Μπορεί η εκκλησία του Ιησού Χριστού να χρησιμοποιεί ή να εξομοιώνεται με τον κόσμο προκειμένου να ελκύσει αμαρτωλούς ή πιστούς (νομίζοντας ότι αυτή η τακτική έχει τη δύναμη);
Η μήπως πρέπει να κρατήσει τα πρότυπα αγιασμού που μας δόθηκαν, αφήνοντας το Θεό να κάνει το έργοΤου;