Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

τα υπο-σύνολα υπο-βιβάζουν..

 
ο Θεός σαν αποτέλεσμα των ανθρώπινων διαγραμμάτων: 

Η φιλο"σοφία" της τριάδας γεωμετρικά απεικονίζεται από τα..υποσύνολα.
 
..Και είναι και δέν είναι !! 

Ιωάν. 10:38 ..αλλ' εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύητε, πιστεύσατε εις τα έργα, διά να γνωρίσητε και πιστεύσητε ότι ο Πατήρ είναι εν εμοί και εγώ εν αυτώ.

Ιωάν. 14:20 ..Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν.

Ιωάν.17:21 ..διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας...

Η ασέβεια των μαθηματικών της διαίρεσης είναι κατάφωρη..