Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΕρωτήσειςΕμείς σήμερα, πρέπει να ακολουθούμε τον τρόπο ζωής του Χριστού και των αποστόλων; Να πατάμε εκεί που Αυτός πάτησε;
Να προσέχουμε μήπως σκανδαλίσουμε αδελφό, οπότε μας συμφέρει να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και να πάμε να πέσουμε στη θάλασσα;