Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Είναι ΠαρασκευήΓήινες θλίψεις, η γήινη ζωή είναι προσωρινή

Είναι Παρασκευή, αλλά έρχεται η Κυριακή (θα πάμε εκκλησία)!

Ο  Χριστός σταυρώθηκε, αλλά αναστήθηκε!

Μπορεί να περνάμε θλίψεις, αλλά έρχεται η απολύτρωσή μας!

Η ζωή του καθένα χαρακτηρίζεται, σε κάποιο βαθμό, από θάνατο - αρρώστια, θλίψη, πόνο, βάσανα και συντριβή.


Ο Αδάμ και η Εύα έγιναν η αιτία που ο θάνατος μπήκε στη δημιουργία του Θεού, όταν επέλεξαν την αμαρτία και την απιστία, και έτσι όλοι μας είμαστε υποκείμενοι σ’ αυτά. Φθειρόμαστε από το θάνατο, ζώντας σ’ ένα κόσμο που φθείρεται από το θάνατο (Γένεση γ).

Ρωμ.η:22-24 Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νύν· και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο, το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει;

Εδώ στη γη είναι Παρασκευή.

Αλλά έρχεται η Κυριακή:

Ρωμ.η:18 Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.