Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Καλή χρονιά!


Φιλιπ.δ:4-9 «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε. Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε· εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών».
 Η συνταγή για μια καλή χρονιά. Ακολουθήστε την ακριβώς και θα θέλετε να το κάνετε κάθε χρόνο.

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε.
Μια καρδιά που χαίρεται θα ζήσει μια ζωή ευλογιών.
Παρ.ιε:13 «Καρδία ευφραινομένη ιλαρύνει το πρόσωπον· υπό δε της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα».
Παρ.ιζ:22 «Η ευφραινομένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικόν· το δε κατατεθλιμμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά».
Παρ.ιη:14 «….αλλά το κατατεθλιμμένον πνεύμα τις δύναται να υποφέρη».
Βέβαια για να χαρείς, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος.
Ψαλμ.λδ:1-3 «Θέλω ευλογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις αυτού θέλει είσθαι διαπαντός εν τω στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι χαρή. Μεγαλύνατε τον Κύριον μετ' εμού, και ας υψώσωμεν ομού το όνομα αυτου».
Το θαύμα της ευφραινόμενης καρδιάς.
Ψαλμ.ρμε:2-3 «Καθ' εκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί· και θέλω αινεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιΰμνητος σφόδρα· και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος».
Το μήνυμα της Φιλιπ.δ:4-5
δ:4 Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, όλη μέρα, κάθε μέρα. Θέλω να πω, ξεφαντώστε, γλεντήστε εν Κυρίω, απολαύστε αυτή τη σχέση! Κάντε το όσο πιο καθαρά μπορείτε γνωστό σε όλους ότι είστε με το μέρος τους, ότι θέλετε να συνεργαστείτε κι όχι να τσακωθείτε. Βοηθήστε τους να δουν ότι ο Κύριος είναι κοντά, ότι μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή!
δ:5 Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον
Η καλοσύνη σας, η πραότητα, η δικαιοσύνη σας ας γίνει γνωστή σε όλους. Η καλοσύνη θα γεννήσει καλοσύνη.
Ματθ.ε:7 «Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή»
δ:6 η μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.
Η προσευχή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα και η προεπιλεγμένη ρύθμιση μας σε όλα τα πράγματα.
Μην ανησυχείς για τίποτα ... Προσευχήσου για το καθετί.
Η προσευχή έχει αποτελέσματα όταν τη χρησιμοποιείς.
Ιερεμίας ιζ:5-8 «Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν· αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς. Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλόνει τας ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλλει· και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω έτει της ανομβρίας ουδέ θέλει παύσει από του να κάμνη καρπόν».
Μην εμπιστεύεσαι ανθρώπους.
Η προσευχή φανερώνει πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό.
Κανένας άνθρωπος δεν προσευχήθηκε τόσο έντονα, όσο Ιησούς. Σαν άνθρωπος έδειξε την ανάγκη που είχε για προσευχή σε όλο της το μεγαλείο, αποδεικνύοντας... ότι η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας.
Θέλετε να έχετε την καλύτερη χρονιά;
Κάντε αυτό το χρόνο έτος προσευχής, όσο ποτέ πριν.
Το αποτέλεσμα της προσευχής;
δ.7 Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.
Αν κάνετε την προετοιμασία του εδ.6, θα θερίσετε τα οφέλη του εδ.7.
Το δ:6 είναι η καλύτερη δουλειά που ένας πιστός μπορεί να κάνει.
Μην ανησυχείτε για τίποτα ... Προσευχήσου για το καθετί.
Το δ:7 είναι το καλύτερο δώρο που ο Θεός μπορεί να δώσει στον πιστό που προσεύχεται.
Θέλετε να έχετε την καλύτερη χρονιά;
δ:8 «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε»
Η σημασία ενός πειθαρχημένου μυαλού.
Ελέγχετε τη ροή των πληροφοριών που μπαίνει μέσα στο μυαλό σας.
Τι ακούτε, τι διαβάζετε, τι σκέφτεστε.
Όταν το μυαλό σου είναι σε λάθος κανάλι και το ξέρεις .. άλλαξε κανάλι. Σε ποιο κανάλι;
«όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε»
δ:9 εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών.
Αν το ξέρεις, αν σου έχει δοθεί, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις δει, κάντο! Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου.
Οι πράξεις μας, είναι συχνά ο πρόδρομος της παρουσίας, της ειρήνης και της ευλογίας του Θεού.
Θέλετε να έχετε την καλύτερη χρονιά; Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και σας εγγυώμαι, θα έχετε τον καλύτερο χρόνο.
Με εγγύηση επιστροφής χρημάτων.
Να χαίρεστε πάντοτε, να είστε ευγενικοί με όλους, να μη μεριμνάτε για τίποτα, να προσεύχεστε για το καθετί, να σκέφτεστε σωστά και να πράττετε σωστά!