Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σωτηρία, μέσα από την Αγία Γραφή

    1.     Ποια είναι η οδός για τη Βασιλεία των ουρανών;
Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.

Εγώ είμαι η θύρα· δι' εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. (Ιωάν.ιδ:6 & ι:9)
  
    2 .     Τι πρέπει να κάνω για σωθώ;
Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. (Πράξ.β:38)
μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον (Μάρκ.α:15)

Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου (Πράξ.γ:19)

    3.     Σε ποιον να πιστέψω;
Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή (Πράξ.ις:31)

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον (Ιωάν.γ:16)
    
     4.     Τι άλλο να κάνω αφού μετανοήσω;
Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή (Μάρκ.ις:16)

Και τώρα τι βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου (Πράξ.κβ:16)
     
    5.     Σε ποιο όνομα πρέπει να βαπτιστώ αφού μετανοήσω;
Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών (Πράξ.β:38)
     
     6.     Η σωτηρία είναι στο όνομα του Ιησού, ή σε άλλο όνομα;
Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν (Πράξ.δ:12)
      
      7.     Γιατί ο Ιησούς έδωσε εντολή στους μαθητές Του να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος; 
  •    Μιλάει ο Ιησούς:
Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου (Ιωάν.ε:43)

Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους (Ιωάν.ιζ:6)

Όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει (Ιωάν.ις:23)

      8.     Δηλαδή το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι Ιησούς;
Εγώ είμαι ο Κύριος· τούτο είναι το όνομά μου· και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά. (Ης.μβ:8)

Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός (Φιλιπ.β:9-11)

      9.     Μα, γιατί όλα αυτά δεν τα ξέρουν ή δεν τα λένε οι πολλοί;
Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε· Δοξάζω σε, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια (Ματθ.ια:25, κα:15-16, Α΄Κορ.β:6)