Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΠολιτικολογίεςΒ’ Τιμ.γ:1 «Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί»

Β’ Τιμ.γ:13 «Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες  θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι»

Αποκ.κβ:10-12 «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς. Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος. Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού».


Α’ Τιμ.δ:1 «Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων»

Ιούδας α:18 «ότι σας έλεγον, ότι "εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών»

Ματθ.κδ:11 «Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή, και πλανήσει πολλούς»

Ματθ.κδ:12 «και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή»

Β’ Πέτρ.β:1 «…και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν»

Β’ Πέτρ.γ:3 «τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας»

Β’ Θες.β:3 «…. διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία…..»

Ματθ.κδ:37-39 «και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου».

Ψαλμ.ξβ:9 «οι άρχοντες ψεύδος»

Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο λόγος του Θεού για τις μέρες μας.

Που λοιπόν τα ευχολόγια και οι απερίσκεπτες διαβεβαιώσεις: όλα θα πάνε καλά; Θα πάνε καλά σ’ αυτούς που υπακούουν στο λόγο του Θεού και κάνουν αυτά που λέει. Το «καλά» είναι ο ουρανός, η αιώνια ζωή, και όσο ζουν εδώ στη γη, η ζωή ευσέβειας εν Χριστώ Ιησού.

Ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς που ασχολούνται συνεχώς με τους πολιτικούς και την πολιτική. Λες και δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν γιατί είναι ο δρόμος που θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν υπάρχουν πια πολιτικά κόμματα, υπάρχουν υπηρέτες του συστήματος, όπως κι αν τους λένε, ότι χρώμα κι αν έχουν. Τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα.

Οι χριστιανοί πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται το δικό τους πολίτευμα (Φιλιπ.γ:29) και μόνο αυτό. Το να κρίνω και να κατακρίνω τα δρώμενα, ούτε αφυπνισμένο με κάνει, ούτε δημοκράτη, ούτε αγανακτισμένο, ούτε «ξύπνιο», απλά φανερώνει την άγνοιά μου – μιλάω για χριστιανούς.

Παρ.κη:2 «Διά τα αμαρτήματα του τόπου πολλοί είναι οι άρχοντες αυτού· δι' ανθρώπου όμως συνετού και νοήμονος το πολίτευμα αυτού θέλει διαρκεί».

Ο Ιησούς ποτέ δεν καταφέρθηκε ενάντια στους άρχοντες της εποχής Του (εκτός μία φορά που ονόμασε τον Ηρώδη αλεπού Λουκ.ιγ:32), ούτε οι απόστολοι. Αυτοί που Τον ενοχλούσαν πολύ ήταν οι υποκριτές της θρησκείας.

Η συμβουλή του λόγου του Θεού για όλα αυτά είναι: «Και τούτους φεύγε» (Β’ Τιμ.γ:5)!

Εβρ.ιγ:7 «Ενθυμείσθε τους προεστώτάς σας, οίτινες ελάλησαν προς εσάς τον λόγον του Θεού, των οποίων μιμείσθε την πίστιν, έχοντες προ οφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών».

Β’ Πέτρ.γ:11-12 «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή;».

Ης.μ:17 «Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν· λογίζονται παρ' αυτώ ολιγώτερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα».

Ης.μ:23 «ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης».

Ιωάν.ιε:20 «Ενθυμείσθε τον λόγον, τον οποίον εγώ είπον προς εσάς· Δεν είναι δούλος μεγαλήτερος του κυρίου αυτού. Εάν εμέ εδίωξαν, και σας θέλουσι διώξει· εάν τον λόγον μου εφύλαξαν, και τον υμέτερον θέλουσι φυλάξει».