Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:5μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον. Ει δε μή, έρχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης.

Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας

Με άλλα λόγια, θυμήσου που ήσουν πρώτα. Σε ποιο υψηλό και ζηλευτό επίπεδο της παρουσίας μου και της αγάπης μου. Ήσουν γεμάτη από την ενέργειά και τη δύναμη της αγάπης μου.

και μετανόησον

Αυτή είναι μια επείγουσα πρόσκληση! Μετανόησε πριν ό,τι κάνεις για το Θεό, πάρει τη θέση του ίδιου του Θεού μέσα σου.


τα πρώτα έργα ποίησον

Δεν είναι διαφορετικά έργα, απλά ξεκινούσαν από αγάπη για τον Κύριο Ιησού. Ο Θεός βλέπει και κρίνει τα έργα μας σύμφωνα με την κατάσταση και τα ελατήρια της καρδιάς μας. Γι’ αυτό τους λέει να κάνουν τα πρώτα έργα, σαν να ήταν διαφορετικά απ’ αυτά που κάνουν τώρα. Για το Θεό είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχουν άλλα ελατήρια στην καρδιά.

α. Α’ Σαμ.ις:17 Ο άνθρωπος βλέπει το εξωτερικό, ο Θεός όμως την καρδιά.

β. Αν έλειπε η πρώτη αγάπη, και η λατρεία τους δεν θα ήταν σωστή, γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Παρόλο που δογματικά ήταν σωστά τοποθετημένοι, δεν είχαν τη λατρεία και την προσκύνηση που θέλει ο Θεός από τους πιστούς Του.

ει δε μη, έρχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης.

·     «λυχνία» αναφέρεται στην επιτόπια εκκλησία, σε όλη την πρώτη εκκλησιαστική περίοδο, στον κάθε πιστό και σ’ όλη την εκκλησία γενικά.

·     «ο τόπος αυτής» είναι εκεί όπου περπατά ο Χριστός, δηλαδή στην παρουσία Του. 

Η θέση της εκκλησίας ή του πιστού, είναι στην παρουσία του Ιησού. 

Αν χάσουμε την πρώτη αγάπη για τον Ιησού θα χάσουμε και τη θέση μας στην παρουσία Του.

Πόσοι από μας που μελετάμε έχουμε αυτή τη θέση στην παρουσία Του; Εάν την θέλουμε πρέπει να επανακτήσουμε την πρώτη αγάπη, την αγνή κοινωνία αγάπης με το Νυμφίο μας !