Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Γένεση (056)


Γέν.η:5 Τα δε ύδατα ωλιγόστευον κατά συνέχειαν έως του δεκάτου μηνός· την πρώτην του δεκάτου μηνός εφάνησαν αι κορυφαί των ορέων.

Βλέπουμε πάλι ότι δίνει ακριβή ημερομηνία, πότε φάνηκαν τα όρη. Αυτό το εδάφιο υπονοεί καθαρά πως η κιβωτός παρέμεινε πάνω ή κοντά σε μια κορυφή του ψηλότερου βουνού της περιοχής και ότι «αι κορυφαί...» σημαίνει οι κορυφές των πιο χαμηλών βουνών. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με το έλεος του Θεού, να δώσει δηλαδή στο Νώε μια ανάπαυλα από την περιστροφική κίνηση της δίνης του νερού όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος πέρα από τη φροντίδα του Θεού, να εμποδίσει την κιβωτό να κινείται συνεχώς για άλλους έξι μήνες.


Γέν.η:6,7 Και μετά τεσσαράκοντα ημέρας ήνοιξεν ο Νώε την θυρίδα της κιβωτού, την οποίαν είχε κάμει· και απέστειλε τον κόρακα, όστις εξελθών υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης.

Θυρίδα:  Αναφέρεται σε κάποιο μικρό πορτάκι που θα είχε κάνει ο Νώε μάλλον κατόπιν οδηγίας του Θεού, για να μπορεί να βλέπει έξω. Δεν είναι η θύρα που ήταν στα πλάγια της κιβωτού την οποία έκλεισε ο Θεός.

Ο Νώε δεν έστειλε τον κόρακα για να βρει στεριά, γιατί οι κορυφές των βουνών ήδη φαινόταν και ήξερε ότι υπήρχε στεριά. Τον έστειλε για να δει αν θα μπορούσε να ζήσει ο κόρακας. Αν έβρισκε πτώματα, σάρκες από τα οποία θα μπορούσε να τραφεί. Και πράγματι, το ακάθαρτο πουλί κατά πάσα πιθανότητα βρήκε και έτρωγε και για αυτό πηγαινοερχόταν αλλά δεν έμπαινε μέσα. Μετά που τραβήχτηκαν τα νερά τελείως ο κόρακας δεν ξαναγύρισε.

Γέν.η:8,9 Και απέστειλε την περιστεράν κατόπιν αυτού, διά να ίδη αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γής· και μη ευρίσκουσα η περιστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γής· και εκτείνας την χείρα αυτού, επίασεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κιβωτόν.

Στέλνει το περιστέρι για περισσότερες πληροφορίες, για να δει αν τα χαμηλότερα επίπεδα είχαν ξεραθεί. Το περιστέρι ζει σε χαμηλά μέρη, σε πεδιάδες και τρέφεται με σπόρους και όχι με σάρκες. Δεν αναπαύεται σε βουνοκορφές αλλά και ούτε σε ελώδεις περιοχές.

Γέν.η:10-12 Και ανέμεινεν έτι άλλας επτά ημέρας, και πάλιν απέστειλε την περιστεράν εκ της κιβωτού· και επέστρεψε προς αυτόν η περιστερά προς το εσπέρας, και ιδού, ήτο εν τω στόματι αυτής φύλλον ελαίας, απεσπασμένον· και εγνώρισεν ο Νώε ότι έπαυσαν τα ύδατα από της γης. Και ανέμεινεν έτι άλλας επτά ημέρας, και απέστειλε την περιστεράν· και δεν επανέστρεψε πλέον προς αυτόν.

Φύλλον ελαίας:  Η ελιά φυτρώνει σε χαμηλά μέρη, ακόμη και σε λόφους αλλά ποτέ σε ψηλά βουνά. Η ελιά μπορεί να αντέξει μέσα στο νερό και να ζήσει. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι βρήκαν ελιές μέσα στην Ερυθρά θάλασσα. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν από ελιά που επέζησε αλλά να προήλθε από κάποιο κλαδί που είχε κολλήσει στη λάσπη, στην κορυφή ενός από τα χαμηλότερα βουνά και άρχισε ξανά να αναπτύσσεται. Η ελιά είναι πολύ ανθεκτικό δένδρο, μπορεί να αναπτυχθεί σε σχεδόν καθόλου χώμα και να επιζήσει μέσα σε ξηρασία, φυτικές αρρώστιες και εποχές άγονες.

Κλάδος ελαίας:  Συμβολίζει τον Ισραήλ (Ρωμ:ια) το σπέρμα της πίστης που έζησε δια μέσου του κατακλυσμού. Ακόμα αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο (λάδι).

Η περιστερά (Π. Άγιο) φέρνει την ελαία (Ισραήλ) στο Νώε (Χριστός) στις τελευταίες μέρες μετά τη θλίψη.

Γέν.η:13,14 Κατά δε το εξακοσιοστόν πρώτον έτος του Νώε, την πρώτην του πρώτου μηνός, εξέλιπον τα ύδατα από της γής· και εσήκωσεν ο Νώε την στέγην της κιβωτού, και είδε, και ιδού, εξέλιπε το ύδωρ από προσώπου της γης. Και την εικοστήν εβδόμην ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γή·

Σήκωσε τη στέγη της κιβωτού για να αεριστεί η κιβωτός, να φύγουν τα πουλιά και να ετοιμάσει τα υπόλοιπα ζώα για την έξοδο. Συγκρίνοντας το εδάφιο 13 με το 14 βλέπουμε ότι χρειάστηκαν 8 βδομάδες για να στεγνώσει η γη και να σκληρύνει τόσο ώστε να μπορεί κανείς να περπατήσει. Αυτό πάλι είναι μια λεπτομέρεια που δεν θα μπορούσε ποτέ να μπει σε μια εκ των προτέρων φτιαγμένη ιστορία, αλλά ακούγεται απόλυτα αληθινή μπροστά στα γεγονότα.

601 έτος   2ος μήνας   27η μέρα  τέλειωσε ο κατακλυσμός
600 -“-      2ος -“-          17η -“-   άρχισε ο κατακλυσμός

Έχουμε δηλαδή ένα χρόνο και δέκα μέρες. 370 μέρες ήταν τα νερά πάνω στο πρόσωπο της γης και ο Νώε μέσα στην κιβωτό.