Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Γένεση (062)


Γέν.ι:8-10 Και ο Χούς εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρχισε να ήναι ισχυρός επί της γής· αυτός ήτο ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου· διά τούτο λέγεται, Ως Νεβρώδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου· και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ, και Αχάδ, και Χαλνέ, εν τη γη Σενναάρ.

Η ιστορία του Νεβρώδ βρίσκεται σ’ αυτά τα εδάφια. Ήταν εγγονός του Χαμ και πατέρας του ήταν ο Χους. Ο Νεβρώδ είναι ο πρώτος μεγάλος τύπος του Αντίχριστου μέσα στην Αγία Γραφή.


ΝΕΒΡΩΔ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Το όνομά του σημαίνει επαναστάτης.
Β'Θεσ.β:8 ο άνομος
Μεγάλυνε τον εαυτό του. Οργάνωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία για να εγκαθιδρύσει τον εαυτό του.
Δαν.ια:36-37 μεγαλύνει τον εαυτό του.
Ονομάζεται ισχυρός (Γκιμπόρ)
Β'Θεσ.β:9 εν πάση δυνάμει
Κυνηγός ανθρώπων
Ως λέων ωρυόμενος
Βασιλιάς της Βαβυλώνας
Βασιλιάς παγκόσμιας Βαβέλ.
Ύψωσε τον εαυτό του και το  όνομά του.
Β'Θεσ.β:4 λέγει ότι είναι Θεός.
Συγκεντρώνει ανθρώπους γύρω του για να οικοδομήσει παγκόσμια κυβέρνηση ενάντια στο Θεό.
Μαζεύει όλα τα έθνη σε μια παγκόσμια κυβέρνηση εναντίον του Θεού.
Οι γλώσσες συγχύστηκαν, ο κόσμος σκορπίστηκε,  η βασιλεία του καταστράφηκε.                                                              
Το ίδιο γίνεται όταν θα έλθει ο Χριστός με τους αγίους Του Ζαχ.ιδ:13.

Τρεις φορές σ’ αυτά τα εδάφια και μια φορά στο Α’ Χρον.α:10 ο Νεβρώδ ονομάζεται “ισχυρός”. Στη Γέν.ι:9 περιγράφεται σαν «ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου» που η έννοιά του στα Εβραϊκά είναι “εναντίον του Κυρίου”! Ο χαρακτήρας της Βαβυλώνας από την αρχή μέχρι το τέλος (Γέν. - Αποκ.) ανταποκρίνεται τέλεια στην καταγωγή της, στον ιδρυτή της. Η Βαβυλώνα φαίνεται πάντοτε σαν μια ισχυρή επιρροή της γης που μάχεται κάθε τι που έχει την προέλευσή του από τον ουρανό.

Στο εδ.10 έχουμε την πρώτη αναφορά της Βαβέλ. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής σήμαινε “η πύλη του Θεού” αλλά μετά, εξ αιτίας της κρίσης, σημαίνει “σύγχυση”. Εδώ ακόμα βρίσκουμε ότι ο Νεβρώδ είχε βασιλεία, που σημαίνει ότι ήταν “βασιλιάς”. Δεν εγκαθίδρυσε μόνο μια καινούρια βασιλεία, αλλά θέσπισε και μια νέα ειδωλολατρική λατρεία.

Η Βαβυλώνα, όπου και αν τη δούμε μέσα στο λόγο του Θεού, είναι πάντοτε εχθρική προς εκείνους που καλέστηκαν να μαρτυρήσουν δημόσια το Θεό. Όταν ο Ισραήλ άρχισε να πολεμά τους λαούς της Χαναάν, μια “Βαβυλωνιακή στολή” φέρνει μόλυσμα μέσα στο στρατόπεδο (Ι.Ναυή ζ). Κάθε φορά που ο Θεός έχει ένα σώμα μαρτύρων πάνω στη γη, ο Σατανάς έχει εναντίον τους μια Βαβυλώνα για να διαφθείρει και να βλάψει αυτό το έργο. Όταν ο Θεός ενώνει το όνομά Του με μια πόλη, η Βαβυλώνα παίρνει τη μορφή πόλης. Όταν ο Θεός ενώνει το όνομά Του με την εκκλησία, η Βαβυλώνα παίρνει τη μορφή ενός διεφθαρμένου θρησκευτικού συστήματος που ονομάζεται “μεγάλη πόρνη” (Αποκ.ιζ & ιη).


Γέν.ι:11 Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασσούρ, και ωκοδόμησε την Νινευή, και την πόλιν Ρεχωβώθ, και την Χαλάχ,

Μερικοί ερμηνεύουν αυτό το εδάφιο “εκ της γης εκείνης εξήλθεν (ο Νεβρώδ) εις Ασσούρ”. Μάλλον είναι αυτή η σωστή ερμηνεία γιατί εδώ δεν μιλάει για του Ασσύριους που είναι απόγονοι του Σήμ, αλλά για τους απογόνους του Χαμ.

Γέν.ι:13 Και ο Μισραΐμ εγέννησε τους Λουδείμ, και τους Αναμείμ, και τους Λεαβείμ, και τους Ναφθουχείμ,

Όλοι αυτοί είναι απόγονοι του Μισραίμ και κατοίκησαν στην Αίγυπτο. Οι Φιλισταίοι μετά ξεχύθηκαν προς τα παράλια της Παλαιστίνης απ’ όπου πήρε και το όνομά της. Στα Εβραϊκά λέγεται Φιλιστίνη αλλά στα Ελληνικά έγινε Παλαιστίνη.