Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Ο λόγος του Θεού (20)

ΚΡΙΤΑΙ  (συνέχεια)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ.

Πτώση εξ αιτίας των συμβιβασμών με τον κόσμο και τα είδωλα.

Το πιο χαρακτηριστικό εδάφιο είναι:

Κρ.κα:25 Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύς εν τω Ισραήλ· έκαστος έπραττε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.. (ιζ:6).

Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι να δούμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε όταν δεν είμαστε τέλεια υποταγμένοι και υπάκουοι στον Θεό. Το βιβλίο των Κριτών αρχίζει με συμβιβασμούς προς τα είδωλα και την αμαρτία και τελειώνει με την αναρχία και την σύγχυση.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Α. Πρόλογος (Ιστορική ανασκόπηση) (α:1 - β:10α)

Β. Ιστορία των κριτών (β:10β – κεφ.ις)

Γ. Επίλογος (Δανίτες και Βενιαμίτες) (κεφ.ιζ-κα)

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ.

Ι. ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΕΣ
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η νίκη.
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ήττα.
Ελευθερία
Σκλαβιά
Πρόοδος
Κατάρρευση
Χαρά
Λύπη
Πίστη
Απιστία
Ουράνια όραση και κατεύθυνση
Όλη η έμφαση στα γήινα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

Στο βιβλίο αυτό βλέπουμε την καρδιά του ανθρώπου ότι είναι απατηλή και πολύ διεφθαρμένη (β:11-13,17,19, η:33-35, ι:6, ιγ:1) Ιερεμ.ιζ:9

Βλέπουμε ακόμη το πόσο ευχαριστεί τον Κύριο να χρησιμοποιεί αδύναμα μικρά και ασήμαντα για να φανερώσει το μεγαλείο Του (Α’ Κορ.α:26-29).


 • Χρησιμοποίησε τον Αώδ ο οποίος ήταν αριστερόχειρας (γ:15)
 • Χρησιμοποίησε την Δεβόρα η οποία ήταν γυναίκα.(δ:4)
 • Χρησιμοποίησε τον Γεδεών ο οποίος ήταν από μια ασήμαντη οικογένεια, και από την πιο μικρή φυλή, του Μανασσή. Ελάττωσε τον στρατό του Γεδεών από 32000 που ήταν χρησιμοποίησε μόνον τους 300.(κεφ.ς).
 • Χρησιμοποίησε την βουκέντρα του Σαμεγάρ για να σώσει τον Ισραήλ (γ:31)
 • Χρησιμοποίησε την σιαγόνα του γαϊδάρου με τον Σαμψών (ιε:14-19)

Το Πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω στους κριτές.


 • Στον Γοθονιήλ «Και ήτο επ' αυτόν το Πνεύμα του Κυρίου, και έκρινε τον Ισραήλ» (γ:10)
 • Στον Γεδεών «Και το Πνεύμα του Κυρίου περιεχύθη επί τον Γεδεών» (ς:34)
 • Στον Ιεφθάε «..Τότε επήλθεν επί τον Ιεφθάε πνεύμα Κυρίου..» (ια:29)
 • Στον Σαμψών «Και πνεύμα Κυρίου ήρχισε να διεγείρη αυτό..» (ιγ:25, ιδ:6, ιε:14).

ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ.

 • Η αμαρτία επιφέρει δεσμά.
 • Η μετάνοια φέρνει ελευθερία.
 • Ο Θεός είναι ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΣ!!!!