Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ - Υπερβολική έμφαση στον ευαγγελισμό;


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Δεν βλέπετε κινδύνους στην υπερβολική έμφαση στον Ευαγγελισμό μόνο και την εξύψωση των αριθμών σαν απόδειξη της λεγόμενης αναζωπύρωσης των έσχατων καιρών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπω έναν κίνδυνο, εάν δεν ευαγγελίζουμε. Πάρα πολύ συχνά περιοριζόμαστε στις εκκλησίες μας. Κάθε ψυχή είναι ένας αριθμός, και η δουλειά μας είναι να «κηρύξουμε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν» (Μάρκ.ις:15). Όσο περισσότερους φέρνουμε στην εκκλησία, τόσο περισσότερους έχουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, και τόσο περισσότερες ψυχές θα σωθούν. Πρέπει να έχουμε ένα βάρος για τους αμαρτωλούς. Πολλοί από εμάς έχουν παραμείνει σε νάρκη πάρα πολύ καιρό.


Μετά απ’ αυτά, επίτρεψέ μου να δώσω και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Μερικοί σκέφτονται λανθασμένα, ότι ο μεγάλος στόχος είναι να κερδίσουμε αριθμούς, με οποιαδήποτε μέθοδο, όσο κοσμική και επικίνδυνη μπορεί να είναι, είναι επιτρεπτή, αρκεί να κερδίσουμε αριθμούς. (Και λέμε «αριθμούς» και όχι ψυχές, γιατί ουσιαστικά αυτό τους ενδιαφέρει)! Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια.

Η δουλειά μας είναι να κάνουμε μαθητές απ’ όλα τα έθνη (κυριολεκτική έννοια του Μάτθ.κη: 19), που περιλαμβάνει το βάπτισμα και διδασκαλία «να φυλάττωσι πάντα όσα μας παρήγγειλε» (Ματθ.κη:20). Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συμβιβασμό εδώ. Αυτό είναι ο ευαγγελισμός.

Ο ευαγγελισμός οδηγεί τους ανθρώπους στο βάπτισμα, αλλά μόνο μία καθαρή, άγια, σωστή, ευσεβής, βιβλική, πλήρης Πνεύματος Αγίου διακονία μπορεί να φέρει τους βαπτισμένους σε  μαθητεία μέσω της διδασκαλίας. Πρέπει να διδαχτούν, όπως ευαγγελίστηκαν, διαφορετικά το έργο θα είναι μάταιο.

Οι εκκλησίες είναι γεμάτες από κόσμο, αλλά όχι απαραίτητα από μαθητές. Σε παρακαλώ διάβασε:

Ματθ.ις:24 Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή.

Λουκ.ιδ:26 Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.

Λουκ.ιδ:33 Ούτω λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.

Ιωάν.η:31 Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου

Ιωάν.ιε:8 Εν τούτω δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρητε καρπόν πολύν· και ούτω θέλετε είσθαι μαθηταί μου.

και θα δεις από αυτά τα εδάφια τι σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού. Η σωστή διακονία των έσχατων καιρών δεν είναι μόνο να ευαγγελίσουμε και να φέρουμε κόσμο μέσα, αλλά πρέπει αυτά τα άτομα να διδαχτούν σωστά, ώστε να γίνουν μαθητές. Τίποτα λιγότερο δεν ταιριάζει στην αποστολή που μας έχει δώσει ο Θεός.

Ο χρόνος είναι λίγος. Ας προχωρήσουμε στο μεγάλο καθήκον μας. Και ας μην νομίζουμε ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, απλά βαπτίζοντας κόσμο. Πρέπει να φέρνουμε τους ανθρώπους σε μια μαθητεία αφιέρωσης που θα ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά, για τον Θεό, αυτές τις τελευταίες ημέρες.