Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Γένεση (060)


Γέν.θ:18,19 Ήσαν δε οι υιοί του Νώε, οι εξελθόντες εκ της κιβωτού, Σημ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ήτο πατήρ του Χαναάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι υιοί του Νώε, και εκ τούτων διεσπάρησαν εις πάσαν την γην.

Άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στη χώρα γύρω από το Αραράτ που είναι η Αρμενία κι από κει διασκορπίστηκαν περισσότερο.

Γέν.θ:20-24 Και ήρχισεν ο Νώε να ήναι γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα· και έπιεν εκ του οίνου και εμεθύσθη, και εγυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, την γύμνωσιν του πατρός αυτού· και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβόντες ο Σημ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νώτα· και βαδίσαντες οπισθόνωτα, εσκέπασαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών· και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωσιν του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανήψας δε ο Νώε από του οίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεώτερος.


Η Βίβλος πάντοτε μας αναφέρει και τα καλά και τα κακά μη προσπαθώντας ποτέ να ωραιοποιήσει τους χαρακτήρες των ανθρώπων που περιγράφει. Κι εδώ έχουμε κάτι άσχημο από τη ζωή του Νώε και των γιων του. Ο Νώε μέθυσε και περιφερόταν άσεμνα με αποτέλεσμα να γίνει η αιτία της αμαρτίας του Χαμ.

Αυτός που έγινε κύριος της δημιουργίας δεν ξέρει να κυβερνήσει τον εαυτό του. Τί είναι ο άνθρωπος!  Απ’ οποιαδήποτε θέση κι αν τον εξετάσουμε τον βλέπουμε πάντα χρεοκοπημένο. Απέτυχε στην Εδέμ, αποτυγχάνει τώρα στη γη που αποκαταστάθηκε, θα αποτύχει στη Χαναάν, θα αποτύχει στην Εκκλησία, θα αποτύχει στη χιλιετηρίδα. Αποτυγχάνει παντού και σ’ όλα, δεν υπάρχει τίποτα καλό σ’ αυτόν. Όσο μεγάλα και σπουδαία κι αν είναι τα προνόμιά του, όσο ωραία κι αν είναι η θέση του, δεν ξέρει να κάνει τίποτε άλλο από λάθη και αμαρτίες.

Εδώ έχουμε να εξετάσουμε το Νώε σαν τύπο και σαν άνθρωπο. Ενώ σαν τύπος είναι γεμάτος ωραιότητα και σημασία, σαν άνθρωπος είναι γεμάτος αμαρτία και αφροσύνη. Ωστόσο το Πνεύμα του Θεού έγραψε αυτά τα λόγια: « Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος......μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νώε» (κεφ.ς:9). Η θεία χάρη είχε καλύψει την αμαρτία του και τον είχε καλύψει με ένα άμωμο ένδυμα δικαιοσύνης «Εύρε χάριν ενώπιον Κυρίου» (κεφ.ς:8). Ακόμα και όταν ο Νώε αποκάλυψε τη γυμνότητά του, ο Θεός δεν την είδε γιατί δεν έβλεπε το Νώε στην αδυναμία της δικής του κατάστασης, αλλά εν τη δυνάμει της θείας και αιώνιας δικαιοσύνης. Αυτό μας κάνει να καταλάβουμε το κακό που έκανε ο Χαμ, πόσο απομακρυσμένος ήταν από το Θεό και ξένος προς τις σκέψεις Του, με την ενέργειά του αυτή. Δεν θα είχε γευθεί την ευτυχία του ανθρώπου «του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία» (Ψαλμ.λβ:1). Η συμπεριφορά όμως του Σημ και του Ιάφεθ μας δίνει ένα ωραίο παράδειγμα του τρόπου που ο Θεός βλέπει τη γυμνότητα του ανθρώπου, και ενεργεί προς αυτή, γι’ αυτό κληρονόμησαν ευλογία ενώ ο Χαμ κληρονόμησε κατάρα.

Η αμαρτία του Χαμ δεν ήταν ότι είδε τον πατέρα του γυμνό - γιατί άλλωστε αυτό έγινε άθελά του - αλλά ότι πήγε και το είπε στους αδελφούς του και ίσως κοροϊδευτικά αντί να τον σκεπάσει.

Πώς ο Νώε έμαθε όσα έκαμε σ’ αυτόν ο νεότερός του γιος; Τα παιδιά του μπορεί να του το είπαν, ή να του το φανέρωσε ο Θεός.

Γέν.θ:25 Και είπεν, Επικατάρατος ο Χαναάν· δούλος των δούλων θέλει είσθαι εις τους αδελφούς αυτού.

Τα λόγια που διαβάζουμε στο εδάφιο αυτό προέρχονται από το Θεό και δεν είναι από ένα οργισμένο πατέρα που προφέρει κατάρες. Γιατί όμως η κατάρα να είναι για τον Χαναάν και όχι για τον Χαμ; Αυτό γίνεται με βάση την πρόγνωση του Θεού. Στο εδ.θ:1 είδαμε ότι ο Θεός ευλόγησε τον Σημ τον Χαμ και τον Ιάφεθ.

Δείχνει εδώ ο Θεός από πού θα βγει και θα θριαμβεύσει η αμαρτία πάνω στο πρόσωπο της γης. Οι απόγονοι του Χαμ είναι αυτοί που ζούσαν μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορρα, απ’ αυτούς βγήκε ο Νεβρώδ, ο ιδρυτής της Βαβυλώνας! Μπορεί βέβαια από τη γενιά του Χαμ και του Χαναάν να υπήρξαν πιστοί άνθρωποι, γιατί η κατάρα δεν είναι για άτομα αλλά για έθνη. Ακόμα από τον Χαμ κρατάνε όλα αυτά τα έθνη που η αμαρτία τους είχε φθάσει στο πλήρες ώστε ο Θεός έστειλε ένα πιο δίκαιο έθνος για να τους αναλώσει.

Γέν.θ:26 Και είπεν, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σημ. Και ο Χαναάν θέλει είσθαι δούλος εις αυτόν·

Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που μόνο στο Εβραϊκό κείμενο φαίνεται: Και είπεν, Ευλογητός Γιάχβε ο Ελοχίμ του Σήμ. Ο Θεός χρησιμοποιεί για τον Σημ το όνομα της διαθήκης ενώ για τον Ιάφεθ (εδ.27) λέει: Ο Ελοχίμ θέλει πλατύνει τον Ιάφεθ.... Κι’ αυτό γιατί η διαθήκη δεν ήταν για το σπέρμα του Ιάφεθ αλλά του Σήμ.

Όταν οι Ισραηλίτες κατέλαβαν τους Χαναανίτες, αυτοί έγιναν δούλοι τους, κι όχι μόνο στο σπέρμα του Σημ αλλά και του Ιάφεθ (εδ.27).

Χαναάν σημαίνει ταπεινώνομαι, υποτάσσομαι. Ορισμένοι χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο για να στηρίξουν τη δουλεία. Όμως αυτό είναι λάθος γιατί ο Θεός ποτέ δεν θέλησε κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι υποδούλωσαν άλλους ανθρώπους σαν αποτέλεσμα της σκλήρυνσης της καρδιάς λόγω της απομάκρυνσης από το Θεό. Οι Σημίτες εκμεταλλεύτηκαν τους Χαναναίους μ’ άσχημο τρόπο όπως και οι Ιαφεθίτες και τους έκαναν σκλάβους. Αργότερα το ίδιο έγινε με τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους απέναντι στους μαύρους.

Κάποιοι λένε ότι μέρος της κατάρας του Χαμ είναι και η μαύρη επιδερμίδα που έχουν αυτά τα φύλα. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί οι Σημίτες είναι πιο μελαψοί από τους Ιαφεθίτες αν και ο Σημ είναι πιο ευλογημένος από τον Ιάφεθ.

Σήμερα ο καθένας, άσχετα αν κατάγεται από τον Σημ, Χαμ ή Ιάφεθ, μπορεί να γίνει και υιός Αβραάμ δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η κατάρα δεν υπάρχει γιατί την πήρε στο σταυρό Εκείνος!

Η προφητεία ότι ο Ιάφεθ θα κατοικήσει στις σκηνές του Σημ αναφέρεται στα έθνη που θα έλθουν στη διαθήκη και θα ευλογηθούν από τον Σημ (Ρωμ.ια:17).