Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Γένεση (069)


Γέν.ιβ:11,12 Και ότε επλησίαζε να εισέλθη εις την Αίγυπτον, είπε προς Σάραν την γυναίκα αυτού, Ιδού, γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευειδής· θέλει συμβή λοιπόν, ώστε καθώς σε ίδωσιν οι Αιγύπτιοι, θέλουσιν ειπεί, Γυνή αυτού είναι αύτη· και θέλουσι φονεύσει εμέ, σε δε θέλουσι φυλάξει ζώσαν.

Σάρα: πριγκίπισσα, ευγενής. Εδώ η Σάρα είναι 65 χρονών δηλαδή μεσόκοπη (έζησε 127 χρόνια). Φαίνεται ότι διατηρούσε τη νεανική ομορφιά της και καθώς η επιδερμίδα της σαν Σημίτισσα ήταν πιο λευκή από των Αιγυπτίων (Χαμίτες) αυτό την έκανε περιζήτητη. Οι Αιγύπτιοι ήταν λαός φιλήδονος ζητώντας συνέχεια νέες απολαύσεις.

Γέν.ιβ:13 Ειπέ λοιπόν, ότι είσαι αδελφή μου, διά να γείνη καλόν εις εμέ εξ αιτίας σου, και να φυλαχθή η ζωή μου διά σε.

αδελφή μου:  Αυτό βέβαια ήταν ψέμα ή μισή αλήθεια. Ήταν ετεροθαλής αδελφή του (Γέν.κ:12) από τον ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα.

Η Αίγυπτος πιέζει τον άνθρωπο να υποβαθμίζεται, να λέει ψέματα και να συμβιβάζεται. Όποιος ομοζυγεί με τον κόσμο, σίγουρα θα αναγκαστεί να κάνει πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού.


Βλέπουμε ότι ο Αβραάμ αρχίζει να φοβάται για τη ζωή του.

Αρχίζει να μην εμπιστεύεται το Θεό, ή μάλλον ξέρει ότι πάει σ’ ένα τόπο που δεν του είπε ο Θεός και γι’ αυτό προσπαθεί να φυλάξει μόνος του τον εαυτό του. Όσο καιρό ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού ήξερε ότι Αυτός είναι υπεύθυνος για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Γέν.ιβ:14 Και ότε εισήλθεν ο Άβραμ εις την Αίγυπτον, είδον οι Αιγύπτιοι την γυναίκα ότι ήτο ώραία σφόδρα.

Οι Αιγύπτιοι παρατήρησαν αμέσως την ομορφιά της Σάρας. Αυτό που πρέπει εμείς να φροντίζουμε σήμερα, είναι να φαίνεται η ομορφιά του Θεού στα πρόσωπά μας ώστε οι “Αιγύπτιοι” να καταλαβαίνουν τη διαφορά.

Γέν.ιβ:15,16 Και οι άρχοντες του Φαραώ είδον αυτήν, και επήνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ· και ελήφθη η γυνή εις την οικίαν του Φαραώ. Τον δε Άβραμ μετεχειρίσθησαν καλώς δι' αυτήν· και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους.

Αν και η Σάρα βρέθηκε στο παλάτι του Φαραώ, ωστόσο έφυγε ανέπαφη εξ αιτίας των εθίμων της εποχής όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Εσθήρ β:9-12. Προηγείτο 12μηνος καθαρισμός πριν το γάμο. όνους θηλυκάς και καμήλας  βέβαια για την εποχή αυτή ήταν ευλογία. Στην Κ.Δ. δεν βλέπουμε πουθενά ο απόστολος Παύλος ή κάποιος άλλος να ευλογείται μ’ αυτό τον τρόπο, αλλά οι ευλογίες είναι πνευματικές.

Γέν.ιβ:17-20 Και επέφερεν ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξ αιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ, και είπε, Τι είναι τούτο, το οποίον έκαμες εις εμέ; διά τι δεν μ' εφανέρωσας ότι αύτη είναι γυνή σου; διά τι είπας, Αδελφή μου είναι αύτη; και έλαβον αυτήν εις εμαυτόν διά γυναίκα· και τώρα, ιδού η γυνή σου· λάβε αυτήν, και ύπαγε. Και διώρισεν ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν· και συμπροέπεμψαν αυτόν, και την γυναίκα αυτού και πάντα όσα είχε.

Βλέπουμε εδώ την επέμβαση του Θεού!  Διαφορετικά ο Αβραάμ θα μπορούσε να έχανε τα πάντα για μια απερισκεψία. Θα έχανε τη γυναίκα του και κατά συνέπεια την επαγγελία να ευλογήσει ο Θεός το σπέρμα του απ’ αυτήν, αλλά και ό,τι άλλο του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Μπορούμε να διακρίνουμε την ίδια αλήθεια σε πολλές περιπτώσεις και σήμερα. Κάτι άλλο που είναι λυπηρό, είναι το να επιπλήττεται ένα παιδί του Θεού από ένα αμαρτωλό του κόσμου. Κι εδώ ο Φαραώ επιπλήττει τον Αβραάμ.