Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Γένεση (061)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ


Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει τα ονόματα των απογόνων του Ιάφεθ, του Χαμ και του Σημ, και τα έθνη που προήλθαν απ’ αυτούς. Ο Ιάφεθ, αν και είναι ο μεγαλύτερος, αναφέρεται πρώτος (εδ.21). Δεκατέσσερα έθνη προήλθαν απ’ αυτόν. Εδώ έχουν τις ρίζες τους τα έθνη της Ευρώπης και η Αγγλοσαξονική φυλή (εδ.5). Ο Χαμ ήταν ο δεύτερος γιος. Τριάντα έθνη προήλθαν απ’ αυτόν με ιδιαίτερη έμφαση στο Νεμβρώδ εξ αιτίας της στάσης του απέναντι στο Θεό. Ο Σημ ήταν ο νεότερος κι έχουμε είκοσι εξ έθνη απ’ αυτόν. Η έμφαση δίνεται στη γραμμή του σπέρματος προς τον Αβραάμ.
             
Αυτό το κεφάλαιο μας διδάσκει: 

1.   Η ανθρώπινη φυλή κατάγεται από το Νώε.
2.   Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανάγκη εξ αιτίας της αμαρτίας.
3.   Η λύτρωση για όλους είναι δια του Σήμ.


Η ανθρώπινη φυλή είναι μία φυλή. Αυτό αποδεικνύεται από βιολογικά τεστ. Οποιοσδήποτε άνδρας από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να παντρευτεί οποιαδήποτε γυναίκα κάποιας άλλης χώρας και τα παιδιά τους να είναι ομαλοί άνθρωποι, ικανοί να αποκτήσουν παιδιά κι εγγόνια. Όλοι λοιπόν ανήκουμε στο ίδιο είδος. Το γεγονός αυτό για τον εξελικτικό επιστήμονα είναι ένας γρίφος. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο εκατομμύρια χρόνια πριν (τυχαία). Όμως, γιατί αυτό να μην συμβεί τυχαία σε πενήντα διαφορετικά μέρη της γης αντί σε ένα και μόνο;  Μερικοί επιστήμονες της Βικτοριανής εποχής πίστευαν πως αυτή η “πολλαπλή εξέλιξη” είχε λάβει χώρα. Προσπάθησαν και να επιχειρηματολογήσουν πως οι ιθαγενείς της Αυστραλίας, και παρόμοιοι “πρωτόγονοι” λαοί, εξελίχθηκαν χωριστά και επομένως δεν είχαν ακόμα φθάσει την υψηλή ευφυΐα και κουλτούρα “ημών των Ευρωπαίων”! Πρόσφατη έρευνα έχει αποδείξει πως αυτή η ιδέα είναι μια μεγάλη ανοησία. Η μόνη ερμηνεία που ταιριάζει στα γεγονότα είναι ότι η εξάπλωση του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο έχει ένα κεντρικό σημείο.

Σ’ όλο τον κόσμο ο υπερήφανος άνθρωπος έχει επινοήσει ιστορίες για να αποδείξει την υπεροχή του στο γείτονά του. Ο Χίτλερ είχε το μύθο για την “αμιγή Αρεία φυλή” που ήταν προορισμένη να κυβερνήσει τον κόσμο. Όμως η Βίβλος δεν περιέχει τέτοιες ανοησίες, αλλά διαβεβαιώνει ότι όλοι μας είμαστε απόγονοι του Νώε. Η ενότητα των εθνών διδάσκεται καθαρά από την Αγία Γραφή. Όλα τα έθνη είναι απόγονοι των υιών του Νώε, και φυσικά όλοι προήλθαν απ’ τον Αδάμ.

  
Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΣΗΜ
ΧΑΜ
ΙΑΦΕΘ
ΕΛΑΜ
Ιράν
ΧΟΥΣ
Αιθιοπία
ΓΟΜΕΡ
Γερμανία
ΑΣΣΟΥΡ
Ασσύριοι
 Σεβά
Β.Α. Αφρική
Ασχενάζ
Αρμενία
Γερμανία
ΑΡΦΑΞΑΔ
Χαλδαίοι
 Αβιλά
Β.Δ. Αραβία
Ριφάθ
Ρωσία
Ουγγαρία
 Σαλά          
Β. Μεσοπ/μία
 Σαβθά
Ν. Αραβία
Θωγαρμά
Τουρκία
Αρμενία
 Εβερ
Μεσοποταμία
 Ρααμά
Ν. Αραβία


 Φαλέγ
Μεσοποταμία
 Σεβά
Αραβία Περσία
ΙΑΥΑΝ
Ελλάδα
 Ιοκτάν
Αραβία
 Δαιδάν
Αραβία
Ελεισά
Ελλάδα
 Αλμωδάδ
Αραβία
 Νεμβρώδ
Βαβυλώνα
Θαρσείς
Ισπανία
 Σαλέφ
Αραβία


Κιττείμ
Τουρκία Κύπρος Ελλάδα
 Ασαρμαβέθ
Αραβία
ΜΙΣΡΑΙΜ
Αίγυπτος


 Ιαράχ
Αραβία
Λουδείμ
Αίγυπτος
ΜΑΓΩΓ
Ρωσία
 Αδωράμ
Αραβία
Αναμείμ
Αίγυπτος


 Ουζάλ
Αραβία
Λεαβείμ
Αίγυπτος Λιβύη
ΜΑΔΑΙ
Μήδοι
 Δικλά
Αραβία
Ναφθουχείμ
Αίγυπτος


 Οβάλ
Αραβία
Πατρουσείμ
Αίγυπτος
ΘΟΥΒΑΛ
Ρωσία Ισπανία
 Αβιμαήλ
Αραβία
Χασλουχείμ
Αίγυπτος


 Σεβά
Αραβία
Φιλιστείμ
Παλαιστίνη
ΜΕΣΕΧ
Ρωσία(Μόσχα)
 Οφείρ
Αραβία
Καφθορείμ
Κρήτη


 Αβιλά
Αραβία


ΘΕΙΡΑΣ
Ιταλία Σκανδιναβία
 Ιωβάβ
Αραβία
ΦΟΥΘ
Β. Αφρική
ΛΟΥΔ
Λιβύη
ΧΑΝΑΑΝ
Παλαιστίνη
Σιδών
Συρία


ΑΡΑΜ
Συρία
Χετταίος
Χετταίοι


Ούζ
Αραβία
Ιεβουσαίος
Ν. Παλαιστίνη


Ούλ
Συρία
Ευαίος
Παλαιστίνη


Γεθέρ
Αραβία
Γεργεσαίος
Παλαιστίνη


Μάς
Συρία &
Μεσοπ/μία
Αμοραίος
Παλαιστίνη &
Β. Μεσοπ/μία
Αρουκαίος
Συρία
Ασενναίος
Συρία
Αρβάδιος
Συρία
Σαμαραίος
Συρία
Αμαθαίος
Συρία