Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Ο λόγος του Θεού (23)

Α' ΣAΜΟΥΗΛ

ΟΝΟΜΑ, ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.

Πήρε το όνομά του από τον κύριο χαρακτήρα που περιγράφει. Τον προφήτη Σαμουήλ.

Είναι ένα μεταβατικό βιβλίο γιατί περιγράφει την μετάβαση από την θεοκρατία στην Μοναρχία. Επίσης είναι ένα ιστορικό βιβλίο που αναφέρει θείες βιογραφίες του Ηλί, του Σαμουήλ, του Σαούλ και του Δαβίδ.

Το βιβλίο αρχίζει από το τέλος των Κριτών και τελειώνει στο τέλος της βασιλείας του Σαούλ, δηλ. από το 1105 - 1010 π.Χ. που είναι 95 χρόνια.


Ο ΣΑΜΟΥΗΛ (εισακουσθείς παρά Θεού)

Είναι ο τελευταίος κριτής και ο πρώτος προφήτης (Πράξ.γ:24, ιγ:20, Εβρ.ια:32).

Είναι πιθανό, ο Σαμουήλ πρώτος να άρχισε την σχολή των προφητών (Α’ Σαμ.ιθ:20). Ακόμα είναι πιθανό, ο Σαμουήλ να σπούδασε τον Νόμο, ιστορία και μουσική. Ήταν από την φυλή Λευί, ιερέας αν και δεν ήταν από την οικογένεια του Ααρών.

Ο Σαμουήλ έσωσε τον Ισραήλ από πνευματική κατάπτωση και διαφθορά. Τον καιρό που έκρινε ο Σαμουήλ οι Ισραηλίτες προηγουμένως είχαν βυθιστεί στην αμαρτία, στην ειδωλολατρία και στην ακαθαρσία. Σαν φυσικό επακόλουθο οι Φιλισταίοι απειλούσαν τον λαό παντού και υπήρχε αβεβαιότητα και φόβος. Ο Σαμουήλ ήρθε την κατάλληλη στιγμή και έσωσε τον Ισραήλ, όπως και ο Κύριός μας ήρθε στο πλήρωμα των καιρών. (Γαλ.ς:6).

Μάζεψε τις φυλές μαζί και κήρυξε μετάνοια και προσευχή (ζ:1-6) Μεσίτευσε για τον Ισραήλ, ο Κύριος άκουσε και τους ελευθέρωσε από τον εχθρό (ζ:7-12).

Ο Ισραήλ όμως ζήτησε βασιλέα πράγμα που δυσαρέστησε τον Κύριο και τον Σαμουήλ (η:4...). Ο Θεός πρόβλεψε γι’ αυτό στο Δευτ.ιζ:14-20, αλλά τα ελατήρια του λαού δεν ήταν σωστά (η:20). Ήθελαν να μιμηθούν τα άλλα έθνη και στην ουσία αρνήθηκαν την θεοκρατία (η:7).

Ο ΣΑΟΥΛ.

Ο Σαούλ στην αρχή της βασιλείας του ήταν ωραίος (θ:2) ταπεινός διακριτικός και γενναίος (θ:21, ι:22,27, ια:13, θ:5, ια:6,11, ις:21, κη:3). Ο Κύριος του έδωσε μια νέα καρδιά (ι:6,9,10). Πέτυχε θαυμαστές νίκες εναντίον των Αμωννιτών, του Μωάβ, των Εδωμιτών και των Φιλισταίων (ιδ:47….).

Στο τέλος όμως της βασιλείας του άρχισε να αποστατεί.


  • Σε μια μάχη εναντίον των Φιλισταίων αντί να περιμένει τον Σαμουήλ να κάνει θυσία, την έκανε ο ίδιος (ιγ:13...)
  • Σε μια άλλη μάχη διέταξε νηστεία στο στράτευμα μέχρι να εξοντώσει τους εχθρούς του και απείλησε την ζωή του Ιωννάθαν (κεφ.ιδ).
  • Στη συνέχεια ο Κύριος τον διέταξε να καταστρέψει ολοσχερώς τους Αμαληκίτες και κάθε τι που είχαν, πράγμα που ο Σαούλ δεν έκανε γιατί κράτησε τον βασίλειά τους και τα καλύτερα από τα ζώα (κεφ.ιε).
  • Από την ζήλεια του για τον νεαρό Δαυίδ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει (ιη:5-11) και στην συνέχεια τον κυνήγησε σαν ζώο (κεφ.ιθ-κζ).
  • Σκότωσε όλους τους ιερείς της Νωβ (κεφ.κβ).
  • Η πνευματική του κατάρρευση τον οδήγησε στην μάγισσα του Ενδώρ όπου ο Κύριος επιτρέπει τον ίδιο τον Σαμουήλ να φανερωθεί και να προφητεύσει τον θάνατό του και την ήττα από τους Φιλισταίους. Ο Σαούλ χτυπήθηκε από βέλος και αυτοκτόνησε, τα παιδιά του σκοτώθηκαν και ο Ισραήλ χτυπήθηκε την ημέρα εκείνη.
Τα αίτια της πτώσης του Σαούλ ήταν ο φόβος των ανθρώπων, εγωισμός, ανυπομονησία και ανυπακοή.

Ο ΔΑΒΙΔ (αγαπημένος).

Ένας άσημος ταπεινός βοσκός γιός του Ιεσσαί χρίζεται από τον Σαμουήλ (ις:1-13)

Γίνεται μουσικός του Σαούλ και παίρνει μεγάλη φήμη σκοτώνοντας τον Γολιάθ (κεφ.ις-ιη).

Γίνεται στενός φίλος με τον Ιωνάθαν τον γιο του Σαούλ (κεφ.ιη).

Γίνεται ο στόχος της έχθρας του Σαούλ (ιη-λα).