Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Όραση & Σοφία



Παρ.29:18 Όπου δεν υπάρχει όρασις, ο λαός διαφθείρεται· είναι δε μακάριος ο φυλάττων τον νόμον.

Ωσ. 4:6 Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως· επειδή συ απέρριψας την γνώσιν και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύης εις εμέ· επειδή ελησμόνησας τον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου.

Αυτό που διακρίνεται γενικά στους καιρούς που ζούμε, είναι ότι δεν υπάρχει όρεξη, δύναμη, ζήλος, για τα πράγματα του Θεού.


Όταν δύο νέοι ερωτεύονται, πρέπει να έχουν όραση. Όταν ξεκινάς μια καινούρια δουλειά, πρέπει να έχεις όραση.

Όταν αγοράζεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, πρέπει να έχεις όραση.

Στην εκκλησία, η όραση έχει να κάνει με την ενότητα:

Ματθ.18:19 Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς.

Άμ. 3:3 Δύνανται δύο να περιπατήσωσιν ομού, εάν δεν ήναι σύμφωνοι;

Όχι ο καθένας το δρόμο του, αλλά κοινός σκοπός, μέσα, προσπάθειες.

Όταν δεν υπάρχει όραση, αφήνεσαι!

Ο Μωυσής, ο Αβραάμ, ο Ιησούς, ο Παύλος, είχαν όραση.

Ιωάν.ιβ:25-50


  • Όραση χωρίς έργο = ονειροπόλος
  • Έργο χωρίς όραση = δούλος
  • Έργο + όραση = καλό αποτέλεσμα


Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο εκτός από την όραση.

Ζητάμε από τον Θεό πολλά και διάφορα πράγματα, θεραπεία, δουλειά, κάλυψη, πίστη, δύναμη, αλλά πόσες φορές έχουμε ζητήσει ΣΟΦΙΑ;

Πολλά απ’ αυτά που ζητάμε δεν τα έχουμε επειδή δεν έχουμε σοφία.

Δεν μπορείς να εμπιστευτείς σ’ ένα μικρό παιδί πολύτιμα πράγματα!

Αν σκεφτούμε ότι ο φόβος του Θεού είναι μόνο η αρχή της σοφίας…

Και βέβαια δεν μιλάμε για τη σοφία του κόσμου:

Α’ Κορ.β:4 και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως,

Α’ Κορ.β:7-8 αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκρυμμένην, την οποίαν προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε· διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης·

1Κορ. 2:10 Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.

1Κορ. 2:12 Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς.

Ιακ. 3:16 Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.

Ιακ. 3:15 Η σοφία αύτη δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλ' είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης.

Εφεσ. 1:17 διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού,

Ο Θεός δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουμε Αυτόν, αλλά και πως να ζήσουμε και να πολιτευτούμε μέσα στο σπίτι μας, στη δουλειά, στην εκκλησία, στις δυσκολίες.

Κολ.α:9-10 Διά τούτο και ημείς, αφ' ης ημέρας ηκούσαμεν, δεν παύομεν προσευχόμενοι διά σας και δεόμενοι να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού μετά πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως, διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού,

Κολ. 1:28 τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού·

Κολ. 3:16 Ο λόγος του Χριστού ας κατοική εν υμίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας· διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας υμών προς τον Κύριον.

Ιακ. 1:5 Εάν δε τις από σας ήναι ελλιπής σοφίας, ας ζητή παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθή εις αυτόν.

Ο Θεός δίνει σοφία γιατί τη χρειαζόμαστε. Αν δεν έχουμε, είναι σοβαρή έλλειψη και θα το πληρώσουμε ακριβά. Όταν ενεργούμε άσοφα.

Στις μέρες που ζούμε πρέπει να περπατάμε σαν σοφοί:

Εφεσ. 5:15 Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί,

Παρ.λ:24-28 Τα τέσσαρα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφώτατα· οι μύρμηκες, οίτινες είναι λαός αδύνατος αλλ' εν τω θέρει ετοιμάζουσι την τροφήν αυτών· οι χοιρογρύλλιοι, οίτινες είναι λαός ανίσχυρος αλλά κάμνουσι τους οίκους αυτών επί βράχου· αι ακρίδες, αίτινες δεν έχουσι βασιλέα αλλ' εκβαίνουσι πάσαι ομού κατά τάγματα· ο ασκάλαβος, (αράχνη) όστις βαστάζεται εν ταις χερσίν αυτού, και διατρίβει εν τοις παλατίοις των βασιλέων.

Χοιρογρύλλιος:  Ακάθαρτο ζώο σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο. Ζει σε βραχώδη μέρη, έχει περίπου το μέγεθος ενός λαγού, αλλά με πιο λεπτά αυτιά και πολύ μικρή μη ορατή ουρά. Σύμφωνα με το βιβλίο των Παροιμιών (30:26), δεν είναι ισχυρό ζώο, αλλά διαθέτει εξυπνάδα. Μερικοί τον ταυτίζουν με το σκαντζόχοιρο.

Να μην κρίνουμε από την όψη, αλλά με σοφία και την πρακτική αποτελεσματικότητα!