Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Νόμιμο δικαίωμαΚάθε εργάτης του Ευαγγελίου χρειάζεται δύναμη. Η εκκλησία χρειάζεται δύναμη. Ο κόσμος χρειάζεται δύναμη.

Η δύναμη αυτή στην Καινή Διαθήκη αρχικά αναφέρεται σαν εξουσία ή νόμιμο δικαίωμα.

«Όσοι δέ εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν νά γείνωσι τέκνα Θεού, εις τούς πιστεύοντας εις τό όνομα αυτού» (Ιωάν.α:12).

Την ίδια λέξη εξουσία ή νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησε ο Ιησούς και στο Λουκ.ι:19 «Ιδού, δίδω εις εσάς τήν εξουσίαν τού νά πατήτε επάνω όφεων καί σκορπίων καί επί πάσαν τήν δύναμιν τού εχθρού, καί ουδέν θέλει σάς βλάψει».


Ο Κύριος εδώ έδωσε στους εβδομήκοντα την εξουσία να πατάνε πάνω σ' όλη τη σατανική δύναμη. Για να έχουμε επιτυχία στην διακονία μας πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός.

«Διότι τό πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν καί προσμένομεν Σωτήρα τόν Κύριον  Ιησούν Χριστόν» (Φιλιπ.γ:20).

«Καί δέν είμαι πλέον εν τώ κόσμω, αλλ' ούτοι είναι εν τώ κόσμω» ……. «Εγώ έδωκα εις αυτούς τόν λόγον σου, καί ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δέν είναι εκ τού κόσμου» (Ιωάν.ιζ:11,14)

«όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ τής εξουσίας τού σκότους καί μετέφερεν εις τήν βασιλείαν τού αγαπητού αυτού Υιού» (Κολ.α:13).

Πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος αυτές τις αλήθειες της νόμιμης εξουσίας μας από τις επιστολές ώσπου να τις μάθουμε τόσο καλά, όσο ξέρουμε το όνομά μας. Πρέπει να μας γίνουν «δεύτερη φύση».

Είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού.

«Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού» (Ρωμ.η:17).

«Τώρα είμεθα τέκνα Θεού» (Α' Ιωάν.γ:2).

«Ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού» (Α' Πέτρ.α:23)

«Τό γεγεννημένον εκ τής σαρκός είναι σάρξ καί τό γεγεννημένον εκ τού Πνεύματος είναι πνεύμα» (Ιωάν.γ:6).

«ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες τήν εν τώ κόσμω υπάρχουσαν διά τής επιθυμίας διαφθοράν» (Β' Πέτρ.α:4).

«διότι αγάπη τού Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταίς καρδίαις ημών διά Πνεύματος  Αγίου τού δοθέντος εις ημάς» (Ρωμ.ε:5) .

«διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τώ κόσμω» (Α' Ιωάν.δ:4).

«Εν τώ ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια» (Μάρκ.ις:17).

Όλα αυτά δείχνουν τη θέση μας εν Χριστώ και τα δικαιώματά μας σαν παιδιά του Θεού. Αλλά υπάρχει και μια άλλη άποψη σ’ αυτή τη δύναμη.

Είναι η ικανότητα που κληρονομήσαμε, ή η ανεξάντλητη πηγή δύναμης που αναβλύζει από μέσα μας. Είναι θεία ενέργεια και μεταφράζεται με τη λέξη «θαύματα» σε διάφορα σημεία του λόγου του Θεού. Συμπεριλαμβάνει δε την έννοια της αντοχής, της δύναμης, της ενέρ­γειας και της ισχύος. Με λίγα λόγια είναι πνευματική δύναμη δοσμένη από τον Θεό! ! !

Ήταν αυτή η δύναμη που έρεε από τον Κύριο και θεράπευε τους άρρωστους (Λουκ.ς:19).

Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής αυτή η δύναμη δόθηκε σε όλους τους πιστούς που τη δέχτηκαν, ώστε ακόμα και τα ρούχα του Πέτρου να γίνουν κανάλι του χρίσματος.

Όλοι οι Χριστιανοί έχουν το πρώτο είδος δύ­ναμης που είπαμε. Όμως μέτοχοι του δεύτερου είδους δύναμης δεν είναι όλοι οι Χριστιανοί, αν και ο Ιησούς υποσχέθηκε σε όλους τους μαθητές Του το βάπτισμα μ’ αυτή τη δύναμη:

αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη τό  Αγιον Πνεύμα εφ' υμάς, καί θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες καί εν  Ιερουσαλήμ καί εν πάση τή  Ιουδαία καί Σαμαρεία καί έως εσχάτου τής γής» (Πράξ.α:8).

Όμως από τους 500 ή και περισσότερους πιστούς που πήραν αυτή την εντολή, μόνο 120 περίπου υπάκουσαν στο «καθίσατε εωσού» (Λουκ.κδ:49).

Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα έπεσε πάνω σε όλους εκείνους που ήταν συγκεντρωμένοι στο ανώγειο, και γέμισαν όλοι με το Πνεύμα το Άγιο, και άρχισαν να μιλάνε σε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώ­σιν­

Αυτή η εμπειρία της πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα έφερε το δεύτερο είδος δύναμης στους μαθητές. Είχαν ήδη το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν τον Κύριό τους (Λουκ.ι:19) αλλά τώρα πήραν την πνευματική δύναμη για να το βάλουν σε ενέργεια.

Το να είσαι νομικά εντεταλμένος για να αντιπροσωπεύεις ένα έθνος σαν στρα­τιώτης είναι εντελώς διαφορετικό από το να έχεις την άδεια να οπλοφορείς για να βάλεις σε ενέργεια μια τέτοια εξουσία. Το Άγιο Πνεύμα είναι το όπλο μας! Είναι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα που μας εφοδιάζει με τόλμη, σοφία και είσοδο στα υπερφυσικά χαρίσματα του Θεού (Α' Κορ.ιβ:8-10).

Θυμηθείτε, οι πρώτοι μαθητές παρακολούθησαν εντατικά «σεμινάρια» εκπαίδευ­σης με τον Κύριο, για περισσότερο από 3 χρόνια. Παρ' όλα αυτά τους είπε:«καθή­σατε εωσου...»


  • Χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα! !
  • Χρειαζόμαστε τα χαρίσματα του Πνεύματος! !
  • Χρειαζόμαστε την εκρηκτική δύναμη του Θεού! !


Σαν εργάτες του Ευαγγελίου είναι απαραίτητο να γευτούμε και να περ­πατήσουμε μέσα στα δύο είδη δύναμης που μας υπόσχεται η Καινή Διαθήκη.

Αυτή η δύναμη είναι η λύση για τα προβλήματα του κόσμου. Δια Ιησού Χριστού έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να υπερισχύσουμε ενάντια σε όλη τη δύναμη του εχθρού.

Με το Άγιο Πνεύμα έχουμε πνευματικά όπλα, μέσα από τα χαρίσματα, να ελευθε­ρώνουμε την ανθρωπότητα που πάσχει απ' το σφιχτό αγκάλιασμα του πονηρού.

Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη δύναμη και να περπατήσουμε μέσα στο φως της. Ο κόσμος περιμένει!

Αν είμαστε ταπεινοί, ώστε να αναγνωρίσουμε την αναγκαιότητα της δύ­ναμης του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός θα εκπληρώσει το λόγο Του, και θα μας βαπτίσει με το Πνεύμα Του.

Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής αφού οι πιστοί πήραν αυτή τη δύναμη, τα θαύ­ματα ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο.


  • Πολλά τεράστια και σημεία γινόταν δια των αποστόλων (Πράξ.β:43).
  • Ο Στέφανος, ο διάκονος, έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα (Πράξ.ς:8).
  • Ο Ανανίας, ο μαθητής, έκανε θαύματα (Πράξ.ι:17,18).
  • Ο Φίλιππος, ο διάκονος - ευαγγελιστής, έκανε θαύματα (Πράξ.κ:5-6).


Κανένας δεν είχε περιορισμό στο να κάνει θαυμάσια και η αιτία δεν ήταν η δική τους προσωπικότητα, αλλά η εις το όνομα αυτού πίστις (Πράξ.γ:12-16).

Η πηγή αυτής της δύναμης ήταν το Άγιο Πνεύμα, οι μαθητές ήταν απλώς αγγεία. Αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να φαίνονται παράξενα. Ο Ιησούς Χριστός είχε πει στους μαθητές Του το τι θα συνέβαινε όταν θα ερχόταν πάνω τους η δύναμη του Θεού:

«Σημεία δέ εις τούς πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα,  Εν τώ ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· καί εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δέν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τάς χείρας, καί θέλουσιν ιατρεύεσθαι» (Μάρκις:17,18).

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκεί­νος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω πρός τον Πατέρα μου, και ό, τι αν ζητήσετε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξασθεί ο Πατήρ εν τω Υιώ» (Ιωάν.ιδ:12-13).

Ας σημειωθεί ότι αυτές οι δυο υποσχέσεις δεν περιορίστηκαν στους αποστόλους που έδιναν όλο τους το χρόνο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στην πρώτη εκκλησία, σε λίγους εκλεκτούς, ή σε κάποια περίοδο οικονομίας, αλλά αναφέρονται «σ’ αυτούς που πιστεύουν» και αυτοί είναι οι Χριστιανοί. Περιλαμβάνει όλους τους πιστούς και δεν αποκλείει κανένα, εκτός από εκείνους που επιμένουν να ζουν στην «λάθος πλευρά του Χριστιανισμού» εκεί­νους που από υπερηφάνεια ή άγνοια δεν μπορούν να δεχτούν την πλήρωση με Άγιο Πνεύμα που κάνει πραγματικότητα τέτοιες υποσχέσεις.

Αυτά τα σημεία ή η θαυματουργική δύναμη του Θεού, ακολουθούν τη διδασκαλία του λόγου της αιώνιας ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Χριστός.

Υπάρχουν 9 βασικοί αγωγοί γι' αυτή τη δύναμη. Είναι γνωστοί σαν τα χαρίσ­ματα του Πνεύματος.

Δίδεται δέ εις έκαστον η φανέρωσις τού Πνεύματος πρός τό συμφέρον  (Α' Κορ.ιβ:7-11).

Σημειώστε ότι αυτά τα χαρίσματα είναι «φανέρωση» ή «εκδήλωση» της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος.

Αυτά τα 9 χαρίσματα μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις ομάδες από 3 χαρίσματα η κάθε μία. Τα πρώτα 3 είναι τα αποκαλυπτικά, και ρίχνουν φως σε διάφορες καταστάσεις:

1. Λόγος γνώσεως Υπερφυσική γνώση που αποκαλύπτεται απ' ευθείας από το Θεό. Ο Ιησούς έβαλε σε ενέργεια αυτό το χάρισμα όταν «είδε» τον Ναθαναήλ κάτω από τη συκιά.

2. Λόγος σοφίας Υπερφυσική σοφία δοσμένη απ' ευθείας από τον Θεό. Ο Ιησούς ενήργησε με αυτό όταν αντιμετώπισε την ερώτηση για την φορολογία.

3. Διάκριση πνευμάτων Υπερφυσική ικανότητα να «βλέπεις» μέσα στον πνευματικό κόσμο και να διακρίνεις το Άγιο Πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα και τα πονηρά πνεύ­ματα. Ο απόστολος Παύλος είχε αυτό το χάρισμα όταν αντιμετώπισε το κορίτσι που ήταν κυριευμένο από το πνεύμα της μαντείας. (Πράξ.ιε)

Στη δεύτερη ομάδα υπάγονται τα επόμενα τρία φωνητικά (ηχητικά) χαρίσματα που μας κάνουν ικανούς να επικοινωνούμε:

4. Είδη γλωσσών Υπερφυσική ικανότητα να μιλάς σε γλώσσες που είναι άγνωστες σ’ εσένα (ανθρώπων ή αγγέλων). Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής.

5. Ερμηνεία γλωσσών Υπερφυσική ικανότητα να διερμηνεύεις άγνωστες σ' εσένα γλώσσες.

6. Προφητεία Υπερφυσική ικανότητα να προλέγεις μελλοντικά γεγονότα.

Στην τελευταία ομάδα υπάγονται τα χαρίσματα «δύναμης» που μας ικανώνουν να ερ­γαστούμε.

7. Χάρισμα πίστης είναι η πίστη του Ιησού που αναφέρεται στο Μάρκ.ια:22-24. Αυτή μας ικανώνει να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι, ότι πήραμε αυτό που ζητήσαμε.

8. Ενέργεια θαυμάτων μας ικανωνει να ενεργούμε ενάντια στους νόμους της φύσης, να τους ανατρέπουμε. Με λίγα λόγια μπορεί να κάνει οτιδήποτε τα άλλα χαρίσματα δεν κάνουν. Αυτό το χάρισμα ακολουθούσε συνέχεια τη διακονία του Ιησού.

9. Χάρισμα θεραπείας συνίσταται στην υπερφυσική ικανότητα να αποκαθιστά την υγεία στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα των ανθρώπων.

Η δύναμη του Θεού που ενεργεί θαυματουργικά είναι από την αρχή και για πάντα αναπόσπαστο μέρος του Ευαγγελίου. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε άνθρωποι του Θεού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και κήρυξαν το Ευαγγέλιο ολόκληρο, ακολούθησαν θαύματα μετά το κήρυγμα.

«καί ο Θεός συνεπεμαρτύρει μέ σημεία καί τέρατα καί μέ διάφορα θαύματα καί μέ διανομάς τού  Αγίου Πνεύματος κατά τήν θέλησιν αυτού» (Εβρ.β:4).
­

Πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε εδώ ότι αν και αυτές οι δυνάμεις έρχονται διαμέσου των αφιερωμένων πιστών, ενεργούνται κατά τη βούληση του Αγίου Πνεύματος.

«Πάντα δέ ταύτα ενεργεί τό έν καί τό αυτό Πνεύμα, διάνεμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει» (Α' Κορ.ιβ:11)

Σαν πιστοί της Κ.Δ. έχουμε στην κατοχή μας δύο είδη δύναμης για να αντι­προσωπεύουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σαν αναγεννημένοι πολίτες του ουρανού έχουμε νόμιμα δικαιώματα και προνόμια στη Βασιλεία του Θεού.

Το βασίλειο του σκότους έχει νικηθεί νόμιμα στο σταυρό του Χριστού:

«καί απογυμνώσας τάς αρχάς καί τάς εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ' αυτών επ' αυτού» (Κολ.β:15).

Σαν πολίτες της νικηφόρας βασιλείας έχουμε εντολή να βάλουμε σε ενέργεια τη νίκη αυτή με το να εφαρμόζουμε και να διακηρύττουμε το λόγο του Θεού.

Σαν πιστοί βαπτισμένοι με το Πνεύμα του Θεού, έχουμε τα «μέσα» να υποστηρίζουμε τη νόμιμη θέση μας.

Αφού ξέρουμε ποιοι είμαστε, γιατί να το ξεχνάμε όταν βρισκόμαστε κάτω από τις πιέσεις του Σατανά;