Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Αν βρεις σε τι μοιάζουν μεταξύ τους... Τότε θα καταλάβεις και γιατί δημιουργήθηκαν..

 "... ἰδοὺ Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. (Λουκ. 2:34)

  ...Και εσκανδαλίζοντο εν Aυτώ. (Mατθ.13:57) (Μάρκ. 6:3)