Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Άγιοι ή αμαρτωλοί;

Οι χριστιανοί είναι αμαρτωλοί;

Πριν μερικά χρόνια κυκλοφορούσε ένα δημοφιλές χριστιανικό σλόγκαν:

«Οι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, είναι συγχωρεμένοι».


Τελευταία άκουσα χριστιανούς να λένε: «Μη λες τον εαυτό σου αμαρτωλό γιατί έχεις σωθεί και οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί».

Υπάρχει αλήθεια και λάθος και στις δύο δηλώσεις.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε τέλειοι.

Αλλά: Δεν είμαστε ΑΠΛΑ συγχωρεμένοι. Έχουμε εξοπλιστεί, έχουμε ενδυναμωθεί και έχουμε την εξουσία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Ρωμ.ιβ:1 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.

Είναι αλήθεια ότι το σημαντικό είναι ότι έχουμε σωθεί και οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί.

Αλλά: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι καθημερινά χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού.

Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου σαν «Υπό κατασκευή», αυξάνομαι εν Χριστώ, προσπαθώ να πλησιάζω τον Ιησού και να είμαι περισσότερο υπάκουος στις εντολές Του, αλλά σ’ αυτή μου την προσπάθεια πέφτω μερικές φορές.

Ο Παύλος το έθεσε κάπως έτσι:

Φιλιπ.γ:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού.
Ας το προσπαθήσουμε μαζί αδελφοί μου!