Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Οι τρεις άγγελοι


Στο κεφάλαιο 18 της Γένεσης  ο Αβραάμ συναντάται με 3 άνδρες.  Πολλοί (καθολικιστές) ερμηνευτές της Βίβλου θεωρούν ότι δεν ήταν απλοί άγγελοι, αλλά ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από αυτούς, και άρα (και οι 3) ήταν άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Ετσι σημειολογικά υποστηρίζουν αποδεικνύεται ότι και ο Θεός είναι τριάδα προσώπων.

Ας διαβάσουμε όμως τι λέει το κείμενο:

Το κείμενο  (Γέν. 18:1-2) δεν γράφει ότι ο Αβραάμ ύψωσε τα μάτια του και είδε την παρουσία του Κυρίου στους τρεις άνδρες. Χρονικά πρώτα εφάνη σε αυτόν ο Κύριος (πνευματικά, η παρουσία του Κυρίου) και μετά είδε τους 3 άνδρες.

  • Οταν ο Αβραάμ μιλά στους  άνδρες μιλά στον πληθυντικό : (Γέν. 18:4) NIΨΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΔΕΣ ΣΑΣ, και ΑΝΑΠΑΥΘΗΤΕ υπό το δένδρον· (Γέν. 18:5) ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ την καρδίαν σας· έπειτα ΘΕΛΕΤΕ παρέλθει· επειδή διά τούτο ΕΠΕΡΑΣΑΤΕ προς τον δούλον ΣΑΣ.  Αντίθετα την ίδια στιγμή απευθυνόμενος στην παρουσία του Κυρίου μιλά στον ΕΝΙΚΟ:  (Γέν. 18:3) ΚYΡIE μου, εάν εύρηκα χάριν εις τους οφθαλμούς ΣΟΥ, μη ΠΑΡΕΛΘΗΣ, παρακαλώ, τον δούλον ΣΟΥ·
  • Οταν μιλουν οι ανδρες  υπάρχει πληθυντικός. (Γέν. 18:9Είπον προς αυτόν.. Αντίθετα όταν μιλά ο Κύριος δεν μιλούν και οι τρεις αλλά ένας:  μιλά ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου (ο ένας από τους 3 άνδρες) υπάρχει ενικός:  (Γέν. 18:10) Και είπεν, Εξάπαντος θέλω επιστρέψει προς σε ..( Γέν. 18:13) Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ…(Γέν. 18:14).. θέλω επιστρέψει προς σε .. 
  • Ο ΕΝΑΣ (ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου) μένει με τον Αβραάμ και συνομιλούν. Αυτόν ονομάζει το κείμενο Κύριο. (Γέν. 18:17) Και ΕΙΠΕ Κύριος, ΘΕΛΩ κρύψει ΕΓΩ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω; (Γέν. 18:20) ΕΙΠΕ δε ΚΥΡΙΟΣ, Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρρων επλήθυνε, και η αμαρτία αυτών βαρεία σφόδρα· (Γέν. 18:21) ΘΕΛΩ λοιπόν ΚΑΤΑΒΗ και ΘΕΛΩ ΙΔΕΙ αν έπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγήν την ερχομένην προς ΕΜΕ· και ΘΕΛΩ γνωρίσει, αν ουχί. (Γέν. 18:26) Είπε δε ΚΥΡΙΟΣ...
  • Οταν φεύγουν οι δυο άγγελοι το κείμενο δεν γράφει ότι ανεχώρησε ο Κύριος, απεναντίας λέει ότι ο Κύριος έμεινε: (Γέν. 18:22) Και αναχωρήσαντες εκείθεν οι άνδρες υπήγον προς τα Σόδομα αλλά.. ο Αβραάμ στέκονταν ΑΚΟΜΗ ΕΝΩΠΙΟΝ του Κυρίου. Οταν όμως φεύγει ο ΕΝΑΣ άγγελος τότε το κείμενο γράφει (Γέν. 18:33) ότι ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ο Κύριος.
  • Οι δύο άγγελοι δεν είναι η παρουσία μελών της τριάδας , γιατί οι ίδιοι λένε στον Λώτ: (Γέν. 19:13).. ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή.. ο Κύριος απέστειλεν ημάς διά να καταστρέψωμεν αυτόν... Επομένως δεν είναι η παρουσία του Κυρίου αλλά απλοί απεσταλμένοι.
Ακόμα όμως και αν το κείμενο έγραφε ότι και οι τρεις άγγελοι (είτε ομαδικά , είτε εναλάξ) αποτελούσαν την παρουσία του Κυρίου, και πάλι φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν απόδειξη ή συμβολισμός τριαδικότητας, αφού ο Θεός είναι απανταχού παρών και μπορεί να μιλήσει μέσα από μυριάδες στόματα ταυτόχρονα.

Με την λογική των τριαδιστών, όπου έχουμε εμφάνιση πλήθους αγγέλων (όπως στο Γέν. 28:12 με την εμφάνιση του Κυρίου στο ενύπνιο του Ιακώβ), θα πρέπει να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει και πλήθος θείων δυνάμεων και οντοτήτων εν είδη πυραμίδας στην κορυφή της οποίας είναι ο Πατέρας, όπως υποστηρίζουν οι ουνιταριανοί (για παράδειγμα οι ιεχωβάδες).