Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

είναι πιστός και δίκαιοςμετάνοια, συγχώρεση

Είναι απίστευτο το ότι ο Θεός μας συγχωράει όταν εμείς ειλικρινά ομολογούμε τις αμαρτίες μας και τις παρατάμε. Άλλες θρησκείες βασίζουν τη συγχώρεση στα έργα ή στις τιμωρίες, αλλά η Γραφή λέει:


Α’ Ιωάν.α:9 Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.

Γιατί τότε είναι τόσο δύσκολο να μετανοούμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας κάθε μέρα;

Ας μην ξεχνάμε τις συνέπειες όταν «καλύπτουμε» τις αμαρτίες μας:

Ψαλμ.ξς:18-19 Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει· αλλ' ο Θεός βεβαίως εισήκουσεν· επρόσεξεν εις την φωνήν της προσευχής μου.

Α’ Ιωάν.α:10 Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.

Καταγόμαστε από πολύ παλιά, από ανθρώπους που είχαν μάθει να μετατοπίζουν τις ευθύνες τους και είχαν μόνο δικαιολογίες: Ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα, η Εύα κατηγόρησε το φίδι, ο Κάιν δικαιολόγησε την αμαρτία του, κλπ.


Αλλά είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ, αγαπητοί φίλοι, οπότε ας φροντίσουμε καθημερινά να ομολογούμε τις αμαρτίες μας.