Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μπορούν να σε εντοπίσουν οπουδήποτε στον κόσμο!


Δες πως!

Αυτά είναι όσα επιτρέπεται να ξέρουμε. Φανταστείτε τι υπάρχει που δεν επιτρέπεται να το ξέρουμε!!