Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Οι διδασκαλίες των αποστόλων


Ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθη ο Χριστός, και να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα  και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ.  Σείς δε είσθε μάρτυρες τούτων.  Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους. (Λουκ.κδ:46-49).


Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα  εφ' υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου της γής  (Πράξ.α:8).

Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος  (Πράξ.β:38).

Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν (Πράξ.δ:12).
Καθώς προείπομεν και τώρα πάλιν λέγω, εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα  (Γαλ.α:9).

Εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού  (Εφεσ.β:20). 

Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν, να προσμείνης εν Εφέσω, διά να παραγγείλης εις τινας να μη ετεροδιδασκαλώσι  (Α' Τιμ.α:3).

Ολη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, πρός επανόρθωσιν, πρός εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης  (Β' Τιμ.γ:16).

Πρόλογος
Αυτά τα λόγια  γράφτηκαν με ειλικρινή προσευχή για να δυναμώσει και να στερεώσει τον πιστό, αλλά και να διαφωτίσει τις χιλιάδες μπλεγμένες και συγχυσμένες ψυχές που ειλικρινά ζητάνε να βρουν μια άκρη μέσα στο λαβύρινθο των ανθρώπινων παραδόσεων. Να βρουν την αληθινή διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Με ειλικρίνεια προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να κάνει χάρη για να μπορέσει ο κάθε αναγνώστης να δεχτεί την αλήθεια όπως είναι εν Χριστώ Ιησού.
Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε τον ουρανό.  Ας προσέξουμε τα λόγια του προφήτη: 
«Ούτω λέγει Κύριος Στήτε επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας» (Ιερεμ.ς:16).

 Η διδασκαλία των αποστόλων σχετικά με:

Την Αγία Γραφή

Η Βίβλος είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, όπου μπορούμε να βρούμε την αληθινή ιστορία της δημιουργίας του ουρανού, της γης και του ανθρώπινου γένους.  Ακόμα περιέχει σωστές προφητείες για τις μέρες που πρόκειται να έλθουν σχετικά με τον ουρανό, τη γη και τον προορισμό του ανθρώπου.  Επιπλέον, δεν υπάρχει σωτηρία έξω απ' ότι είναι γραμμένο μέσα στις σελίδες της!

Τον Θεό

Υπάρχει μόνο ένας Θεός (Δευτερονόμιο ς:4).  Αυτός είναι ο Δημιουργός του ουρανού, της γης και όλων των ζώντων.  Έχει φανερώσει τον Εαυτό του στο ανθρώπινο γένος σαν  ο Πατέρας (Δημιουργός), στον Υιό (Σωτήρας) και σαν Άγιο Πνεύμα (το ενοικούν Πνεύμα).

Τον Πατέρα

Ο Θεός είναι Πνεύμα (Ιωάννης δ:24).  Είναι ο Αιώνιος, ο Δημιουργός των πάντων και ο Πατέρας της ανθρωπότητας που δημιούργησε.  Αυτός είναι ο Πρώτος και ο Έσχατος και εκτός Αυτού δεν υπάρχει άλλος Θεός (Ησαΐας μδ:6).
Προ Αυτού άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει μετά απ' Αυτόν (Ησαΐας μγ:10).

Τον Υιό

Ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού ως προς την ανθρώπινη φύση Του (Ρωμαίους α:3) αλλά και ο Ίδιος ο Θεός ως προς τη θεϊκή Του φύση (Ματθαίος α:23). Ο Ιησούς είναι ο Χριστός (Ματθαίος ις:16). είναι ο Θεός μεθ' ημών (Ματθαίος α:23), είναι ο λόγος του Θεού που έγινε σάρκα (Ιωάννης α:1-14), είναι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί (Α' Τιμοθέου γ:16), είναι ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος ο Παντοκράτωρ (Αποκάλυψη α:8), είναι ο ισχυρός Θεός, ο αιώνιος Πατέρας, άρχοντας ειρήνης (Ησαΐας θ:6).

Ο ίδιος ο Ιησούς είπε για τον εαυτό του: «Οστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα» (Ιωάννης ιδ:7-11) και «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα» (Ιωάννης ι:30).

Χρειαζόταν να χυθεί αίμα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του κόσμου (Εβραίους θ:22), όμως ο Θεός ο Πατέρας είναι Πνεύμα και δεν έχει αίμα για να χύσει.  Γι' αυτό γέννησε από τον Εαυτό του τον άνθρωπο Ιησού Χριστό-μέσω της παρθένου Μαρίας- μέσα στον οποίο κατοίκησε πλήρως για να μπορέσει να μας πλησιάσει και να μας σώσει. Γι' αυτό στον Ησαΐα μγ:11 λέγει «Εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει».

Το Άγιο Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο μέσα στη θεότητα, αλλά μάλλον είναι το Πνεύμα του Θεού (του Δημιουργού), είναι το Πνεύμα που ανέστησε το Χριστό.  Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί στις καρδιές και στις ζωές αυτών που πιστεύουν και υπακούνε το Ευαγγέλιο σαν παρηγορητής, υποστηρικτής και φύλακας (Ιωάννης ιδ:16-26 & Ρωμαίους η:9-11).

Την αμαρτία

Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου, ή των εντολών του Θεού (Α' Ιωάννου γ:4). Τα αποτελέσματα της αμαρτίας έχουν επηρεάσει όλο το ανθρώπινο γένος από Αδάμ μέχρι σήμερα (Ρωμαίους γ:23).  Ο μισθός της αμαρτίας είναι αιώνιος θάνατος (Ρωμαίους ς:23 & Αποκάλυψη κ:14) για όλους όσους αρνούνται να δεχτούν τη σωτηρία όπως δίδεται μέσα από το Λόγο του Θεού.

Τη σωτηρία

Η σωτηρία συνίσταται στην απελευθέρωση απ' όλες τις αμαρτίες και τις αδικίες διά του αίματος του Ιησού Χριστού.  Η εμπειρία της σωτηρίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη συνίσταται από μετάνοια ως προς την αμαρτία, βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού για την άφεση των αμαρτιών, και βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο.  Μετά, ο πιστός πρέπει να ζει μια άγια ζωή με φόβο Θεού (Πράξεις β:36-41).

Το βάπτισμα στο νερό

Το βάπτισμα στο νερό είναι ένα βασικό μέρος της σωτηρίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη και όχι  απλά μια συμβολική τελετή. Είναι μέρος της εισόδου στη Βασιλεία του Θεού και ως εκ τούτου  δεν είναι απλά ένα έργο για να γίνεις μέλος κάποιας συνάθροισης (Ιωάννης γ:5  Γαλάτες γ:27).

Τον τρόπο του βαπτίσματος

Το βάπτισμα στο νερό πρέπει να γίνεται μόνο με καταβύθιση.  Ο απόστολος Παύλος είπε: «Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού (του Χριστού) διά του βαπτίσματος....» (Ρωμαίους ς:4) δες ακόμα και Κολοσσαείς β:12.  Ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι μετά που ο Χριστός βαπτίστηκε, «ανέβηκε από του ύδατος» (Μάρκος α:10).  Ο Φίλιππος μαζί με τον ευνούχο «κατέβησαν εις το ύδωρ» (Πράξεις η:38-39).

Ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Χριστού, εφαρμόζονται και στη δική μας ζωή μόνο όταν γευόμαστε τη σωτηρία κατά το πρότυπο της Καινής Διαθήκης: «Μετανοήσατε [θάνατος ως προς την αμαρτία] και ας βαπτισθή [ταφή] έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος [ανάσταση] (Πράξεις β:38 & Ρωμαίους ς:1-7, η:2).  Το νηπιοβάπτισμα, το βάπτισμα με ραντισμό ή το να ρίξεις λίγο νερό πάνω σε κάποιον δε στέκουν μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά είναι απλά ανθρώπινες παραδόσεις.

Το όνομα στο οποίο πρέπει να βαπτιζόμαστε

Το όνομα στο οποίο πρέπει να βαπτιζόμαστε είναι κάτι πολύ σημαντικό, κι αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού.  Η τελευταία εντολή του Ιησού στους μαθητές Του ήταν: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθαίος κη:19).  Θα πρέπει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς είπε στο όνομα [ενικός] και όχι στα ονόματα

Οι απόστολοι κατάλαβαν ότι αυτό το όνομα είναι Ιησούς, και γι' αυτό από τη μέρα που ιδρύθηκε η εκκλησία του Θεού-την ημέρα της Πεντηκοστής- μέχρι το τέλος της διακονίας τους βάπτιζαν όλα τα έθνη (Εβραίους-Πράξεις β:38, Σαμαρείτες-Πράξεις η:16, Εθνικούς-Πράξεις ιθ:5) στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.  Στην πραγματικότητα το όνομα του Ιησού είναι αυτό που έχει δοθεί για να σωθούμε.  «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.» (Πράξεις δ:12).

Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα

Αυτό το πνευματικό βάπτισμα είναι απαραίτητο για να μπει κάποιος στη βασιλεία του Θεού (την εκκλησία του Θεού, τη νύμφη του Χριστού) και βεβαιώνεται με την ομιλία ξένων γλωσσών καθώς το Πνεύμα δίδει (Πράξεις β:4).

Ήταν προφητευμένο από τον Ιωήλ (Ιωήλ β:28-29) και τον Ησαΐα (Ησ.κη:11), προειπώθηκε από τον Ιωάννη το Βαπτιστή (Ματθαίος γ:11) και το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές Του (Ιωάννης ιδ:26 & ιε:26). Το Πνεύμα το Άγιο πρωτοεκχύθηκε τη μέρα της Πεντηκοστής στους Εβραίους (Πράξεις β:1-4) μετά στους Σαμαρείτες (Πράξεις η:17) και αργότερα στους Εθνικούς (Πράξεις ι:44-46 & ιθ:6).  «Διότι πρός εσάς είναι η επαγγελία και πρός τα τέκνα σας, και πρός πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξεις β:39).

Τις ξένες γλώσσες                        

Το να μιλάς σε ξένες γλώσσες, σημαίνει να μιλάς υπερφυσικά σε μια άγνωστη γλώσσα, καθώς το Πνεύμα σου δίδει να λαλείς. Τις γλώσσες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: (1) σαν το σημείο ότι έλαβες το Πνεύμα το Άγιο, (2) προσευχή σε άγνωστες γλώσσες, (3) το χάρισμα των γλωσσών μαζί με ερμηνεία.

Τον αγιασμό

Αφού σωθούμε από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού Χριστού, μετά καλούμαστε να «υπάγομε, και εις το εξής να μην αμαρτάνομε» (Ιωάννης η:11).

Καλούμαστε να ζήσουμε «σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι» (Τίτος β:12) έχοντας υπόψη μας ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό (Εβραίους ιβ:14).

Πρέπει να παραστήσουμε τους εαυτούς μας άγιους μπροστά στο Θεό (Ρωμαίους ιβ:1), να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος (Β' Κορινθίους ζ:1), και να αποχωριστούμε από κάθε κοσμικότητα (Ιάκωβος δ:4).

Κανείς δε μπορεί να ζήσει μια άγια ζωή με δική του δύναμη, παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.  «Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς» (Πράξεις α:8).

Τη θεία θεραπεία

Ο Θεός έχει κάνει γνωστό τον Εαυτό του ανά τους αιώνες μέσα από θαυμαστές θεραπείες και έχει φροντίσει ιδιαίτερα για την περίοδο της χάρης να θεραπεύει όλους όσους έρχονται σ' Αυτόν με πίστη και υπακοή.  Η θεία θεραπεία αγοράστηκε για μας  με το αίμα του Ιησού Χριστού, και ιδιαίτερα με τις πληγές Του (Ησαΐας νγ:5  Ματθαίος η:16-17  Α’ Πέτρου β:24). 

Ο Ιησούς όπου κι αν πήγαινε θεράπευε τους αρρώστους (Ματθαίος δ:23-24), και διέταξε τους μαθητές Του να κάνουν το ίδιο (Ματθαίος ι:8).  Αυτός είπε γι’ αυτούς που θα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο ότι : “Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι” (Μάρκος ις:18). Θεραπείες και θαύματα ακολουθούσαν τους μαθητές όπου κήρυτταν το ευαγγέλιο.

Δεν υπάρχει αρρώστια ή ασθένεια που να είναι δύσκολη για το Θεό. Ο καθένας από μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας μπορούν να θεραπευτούν με τη δύναμη του Θεού. 

“Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε (Ιάκωβος ε:14-16).

Την Αρπαγή

“Διότι τούτο σας λέγωμεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις  εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου” (Α’Θεσσαλ/κείς δ:15-17).

“Ο είς παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφίνεται” (Λουκάς ιζ:36). 

Θα είμαστε έτοιμοι;

Τα σημεία του ερχομού του Κυρίου είναι παντού.  Οι κακοί καιροί είναι ακριβώς μπροστά μας, οι άνθρωποι με μορφή ευσέβειας αρνούνται τη δύναμη του Θεού. Η κοινωνία και η πολιτική έχουν διαφθαρεί, οι καρδιές των ανθρώπων είναι γεμάτες υπερηφάνεια, βλασφημία, οι άνθρωποι είναι ανάγιοι, άσπλαχνοι, συκοφάντες, ακρατείς, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι (Β’ Τιμόθεος γ:1-13). Όλα αυτά, μαζί με τα πλήθη που τρέχουν εδώ κι εκεί, την αύξηση της γνώσης (Δανιήλ ιβ:14), το διωγμό των Εβραίων και την επιστροφή τους στην Παλαιστίνη (Λουκάς κα:24), είναι καταπληκτικά σημεία ότι η επιστροφή του Ιησού διαγράφεται σύντομα.

Πόλεμοι, φήμες για πολέμους, λιμοί, σεισμοί, καταιγίδες, πλημμύρες, στενοχώρια των εθνών, απορία, οι καρδιές των ανθρώπων αποψυχούν για τα επερχόμενα δεινά, όλα αυτά δείχνουν και προειδοποιούν σοβαρά ότι ο Κύριος έρχεται (Ματθαίος κδ:6 & Λουκάς κα:25-28).
“Ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Θεό σου”  (Αμώς δ:12).

Την Ανάσταση

“Και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα, εις ανάστασιν κρίσεως” (Ιωάννης ε:29).
Δες ακόμα Ιωάννης ς:54 και Λουκάς ιδ:14.

Μιλώντας για την ανάσταση ο Ιησούς αναφέρθηκε σε ανάσταση ζωής και σε ανάσταση κρίσης.

Α’ Κορινθίους ιε:12-35  Ο διάβολος δεν θέλει το Χριστό αναστημένο γιατί έτσι είμαστε με τις αμαρτίες μας και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αντίθετα, η ανάσταση μας δικαιώνει.

Στο Δανιήλ ιβ:2 βλέπουμε ότι υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση καταισχύνης.

Αποκάλυψη κ:4,5 Οι ψυχές των πεπελεκισμένων που αναφέρει στο εδ.4 είναι οι δύο Μάρτυρες, η εκκλησία της Λαοδικείας. Στο εδ.5 λέει ότι μέσα στη χιλιετηρίδα δε γίνεται καμία ανάσταση. Όσοι αναστηθούν μέχρι τότε, λογίζονται σαν “πρώτη ανάσταση” και είναι μακάριοι και άγιοι. Η πρώτη ανάσταση δεν είναι ΜΙΑ ανάσταση, ούτε είναι πρώτη χρονικά. Αναφέρεται στην ποιότητα, γιατί ανασταίνονται μόνο δίκαιοι.

Ιωάννης ε:28  Όσοι ανασταίνονται πριν τη χιλιετηρίδα είναι δίκαιοι ενώ μετά είναι δίκαιοι και άδικοι μαζί.

Α’ Κορινθίους ιε:51 Η ανάσταση της Αρπαγής.

Την κρίση

“Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις” Εβραίους θ:27. Γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξει ανάσταση για όλους. “Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος, καθ’ά έπραξεν, είτε αγαθόν, είτε κακόν” (Β’ Κορινθίους ε:10).  Ο αιώνιος προορισμός κάθε ψυχής θα αποφασιστεί απ’ το δίκαιο Θεό που γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς του καθένα.