Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η “βασιλεία του Θεού” σημαίνει πρωταρχικά την κυβέρνηση του Θεού, την θεία βασιλική εξουσία. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη “βασιλεία του Θεού” και στη “βασιλεία των ουρανών”. Αυτοί οι όροι είναι διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας ιδέας. Υπάρχει ένα εχθρικό βασίλειο, “το βασίλειο αυτού του κόσμου”, το οποίο βρίσκεται κάτω από σατανικό έλεγχο. Ο σκοπός της βασιλείας του Χριστού είναι να καταστρέψει όλες τις εχθρικές δυνάμεις και να υποτάξει τα πάντα κάτω απ’ το νόμο του Θεού. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Οταν όλα υποταχτούν κάτω απ’ την εξουσία και την κυριαρχία του Πατέρα, ο ρόλος του Υιού θα έχει εκπληρώσει τον σκοπό του.


Β. ΣΗΜΑΣΙΑ

Η “βασιλεία του Θεού” αναφέρεται 4 φορές στο Ματθαίο, 14 φορές στο Μάρκο, 32 φορές στο Λουκά, 2 στον Ιωάννη, 6 στις Πράξεις και 80 φορές απ’τον Παύλο στις επιστολές του. Αναφέρεται επίσης και σαν “βασιλεία των ουρανών”, κ.λ.π. Η ελπίδα του Ισραήλ ήταν ο ερχομός του Μεσσία κι η συντριβή των εχθρών τους. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία που είχε γι’ αυτούς απ’ την ανυπομονησία των μαθητών για τον ερχομό της βασιλείας (Πραξ.α:6).

Γ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αποκ.ιθ:6 “Διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ.”

Α’ Κορ.ιε:25 “Διότι πρέπει να βασιλεύη, εωσού θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού.”
        
Οι δύο όροι για να υπάρξει ένα βασίλειο είναι:
1.  Θα πρέπει να υπάρχει ένας βασιλιάς, ένας κυρίαρχος μονάρχης.
2.  Θα πρέπει να υπάρχει ένα βασίλειο με υπηκόους που να υποτάσσονται σ’ αυτόν.

Εάν είμαστε μέλη της βασιλείας του Θεού, ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς μας. Εάν είμαστε μέλη της βασιλείας του Θεού, ο Ιησούς βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ανήκουμε στη βασιλεία του Θεού εάν δεν Τον έχουμε ενθρονίσει βασιλιά μέσα στη ζωή μας.

Η βασιλεία του Θεού κατά την περίοδο της εκκλησίας δεν είναι ένα κοσμικό βασίλειο, αλλά πνευματικό. Είναι ο Ιησούς που βασιλεύει μέσα στις καρδιές των αγίων Του. Στην πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς ενθρονιστεί μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, βασιλεύει πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ ότι εάν βασίλευε σε ένα κοσμικό βασίλειο. Καθώς επικρατεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, έχει τον έλεγχο των επιθυμιών, βλέψεων, φιλοδοξιών και συναισθημάτων του. Ετσι μπορεί να κυριαρχήσει απόλυτα και το θέλημά Του να εκπληρωθεί τέλεια.

Δ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Λουκ.ιζ:20-21 “Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρήται...ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών.”

Ιωάν.ιη:36  “Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου.”

Ρωμ.ιδ:17 “Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω.”

Α’ Κορ.δ:20  “Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει.”

Η βασιλεία του Θεού δεν είναι κοσμική βασιλεία, αλλά πνευματική και βρίσκεται μέσα μας. Δεν είναι ορατή με κάποιο φυσικό μέσο, όπως το φαγητό και το ποτό, αλλά φανερώνεται με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος-τη δικαιοσύνη,την ειρήνη και τη χαρά-σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου μας ότι λαβαίνουμε δύναμη όταν βαπτιζόμαστε με το Α.Π. Είναι μία βασιλεία δύναμης (Πραξ.α:8, Λουκ.κδ:49).

Η βασιλεία του Θεού είναι ο Ιησούς που βασιλεύει μέσα στις καρδιές και τις ζωές των πληρωμένων με Αγιο Πνεύμα αγίων Του. Τα μέλη της βασιλείας του Θεού είναι επίσης μέλη του σώματός Του, της Εκκλησίας Του που είναι η εκλεκτή νύμφη Του. Στη Δεύτερη έλευσή Του θα φέρει μαζί Του όλους αυτούς που είναι μέλη της βασιλείας (Αποκ.κ:6).

Επειδή είναι μία πνευματική βασιλεία, η κυριαρχία του Χριστού είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη κι αποτελεσματική στις ζωές των μελών της από το αν ήταν μία κοσμική βασιλεία.

Ε. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Κολ.α:27 “Ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης.”

Εφεσ.γ:17  “Διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών.”

Β’ Κορ.γ:17 “Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα.”

Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς. Εάν η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και είναι πνευματική, τότε είναι απαραίτητο ο Ιησούς να εισχωρήσει μέσα στην καρδιά του πιστού για να μπορέσει να βασιλεύσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Υπάρχει μόνο μία απάντηση, επειδή το Αγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Χριστού. Οταν πληρωνόμαστε με το Α.Π., ο Ιησούς έρχεται μέσα στις καρδιές μας. Οταν ψάλλουμε, “Μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην καρδιά μου, έλα μέσα στην καρδιά μου, Κύριε Ιησού,” στην πραγματικότητα προσευχόμαστε να πληρωθούμε με το Αγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς μπορεί να έρθει μέσα στις καρδιές μας.

Οταν επαναλαμβάνουμε τα λόγια απ’ το “Πάτερ υμών”, “Ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης” (Ματθ.ς:10), προσευχόμαστε να μας πληρώσει το Αγιο Πνεύμα, επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έρθει η βασιλεία Του μέσα στις ζωές μας. Μόνο όταν ο Ιησούς βασιλεύει μπορούμε να πούμε ότι το θέλημά Του εκπληρώνεται στη γη όπως και στον ουρανό.

Ζ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

Α’ Κορ.δ:20 “Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει.”

Πραξ.α:8 “Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Αγιον Πνεύμα εφ’ υμάς.”

Υπάρχει δύναμη στ’ όνομα του Ιησού, υπάρχει δύναμη στον λόγο Του, υπάρχει δύναμη στο αίμα Του. Αυτή η δύναμη μας παρέχεται, επειδή ο Ιησούς που είναι η πηγή αυτής της δύναμης έρχεται να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του παιδιού Του. Δίνεται δύναμη για την εκβολή δαιμονίων, δύναμη για να υπερνικηθεί το κακό, δύναμη για νικηφόρα ζωή, δύναμη ομολογίας, δύναμη για να κερδηθούν ψυχές. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι απλά λόγια, αλλά έχει τη δύναμη να σώσει τον αμαρτωλό απ’ τις αμαρτίες του και να του χαρίσει τη νίκη.

Η. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ιωάν.γ:5 “Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.”

Λουκ.ις:16 “Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται, και πας τις βιάζεται να εισέλθη εις αυτήν.”

Κολ.α:13 “Και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.”

Είναι φανερό ότι η είσοδος στη βασιλεία του Θεού γίνεται με τη νέα γέννηση, με το έργο της αναγέννησης, με την ολοκληρωτική αλλαγή και μεταφορά απ’ το ένα βασίλειο στο άλλο. Μπορούμε να καταλάβουμε τί απαιτείται για την είσοδο μελετώντας το μήνυμα που κηρύχτηκε απ’ τον απόστολο Πέτρο, στον οποίο είχαν δοθεί τα κλειδιά της βασιλείας (Ματθ.ις:19).

Στις Πράξ.β:38, ο Πέτρος κήρυξε:
·     Μετάνοια
·     Βάπτισμα στο νερό στ’ όνομα του Ιησού
·     Βάπτισμα με το Αγιο Πνεύμα