Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

25 εδάφια που πρέπει να διαβάσουν οι άντρες

Άντρες. Αφήστε κάτω τα τηλέφωνά σας. Κλείστε την τηλεόραση. Πιάστε τη Γραφή σας.

Το ξέρετε ότι προβλέπεται ένας μέσος Έλληνας να καταναλώνει 12 ώρες τη μέρα στα μέσα ενημέρωσης; Smart phones, tablet, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο... υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να μας απασχολούν στη ζωή μας.


Μέσω αυτών μπορούμε να μάθουμε τι να φάμε, τι να φορέσουμε, πώς να μοιάζουμε, πώς να ενεργούμε, πώς να μιλάμε, και ό, τι άλλο θέλεις.

Το χειρότερο είναι, ότι μόνο και μόνο επειδή νομίζεις ότι έχεις κάτω από τον έλεγχό σου όλες αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, αυτές μπορούν και θα αλλάξουν κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά. Το ένα λεπτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν τον αντρικό πληθυσμό σαν στρατιώτες που διασώζουν πρόσφυγες και το επόμενο δείχνουν έργα και ημέρες της Κιμ Καρντάσιαν.

Αυτό που χρειάζονται οι άντρες, είναι μια σταθερή βάση που θα τους πει ΠΟΙΟΙ είναι, και ΤΙΝΟΣ είναι. Χρειάζονται ένα σταθερό, αγνό, αλάθητο, μέρος για να ξεκουράσουν το μυαλό τους και να αναζητήσουν την αλήθεια. Χρειάζονται το λόγο του Θεού να τους οδηγήσει πώς να ενεργούν, πώς να μιλούν και πώς να αγαπούν.

Άφησε το λόγο του Θεού να σε μορφώσει και να σου δώσει το σχήμα και τη μορφή που ο Θεός θέλει να έχεις. Κάνε θεμέλιό σου το βράχο της Αγίας Γραφής, όχι την άμμο του κόσμου.

Α’ Κορ.ις:13-14 Αγρυπνείτε, στέκεσθε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, ενδυναμούσθε. Πάντα τα έργα υμών ας γίνωνται εν αγάπη.

Τίτ.β:6-7 Τους νεωτέρους ωσαύτως νουθέτει να σωφρονώσι, δεικνύων κατά πάντα σεαυτόν τύπον των καλών έργων, φυλάττων εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα,

Ιησ.Ν.α:9 Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης.

Α’ Τιμ.ς:11-12 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.

Παρ.κζ:17 Ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον· και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπον του φίλου αυτού.

Ιακ.ε:12 Προ πάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνύετε μήτε τον ουρανόν μήτε την γην μήτε άλλον τινά όρκον· αλλ' έστω υμών το ναι ναι, και το ου, διά να μη πέσητε υπό κρίσιν.

Φιλιπ.δ:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.

Εφεσ.ς:4 Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία Κυρίου.

Κολ.γ:19 Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας και μη ήσθε πικροί προς αυτάς.

Παρ.κα:3 Να κάμνη τις δικαιοσύνην και κρίσιν είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσίαν.

Ιερεμ.κθ:13 Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών.

Α’ Κορ.ιε:58 Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Ψαλμ.κγ:1-6 Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός. βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν. Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν. Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου· ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

Εφεσ.ε:23 διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος.

Ψαλμ.ιθ:14 Ας ήναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου.

Ψαλμ.α:1-2 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα.

Α’ Κορ.ια:3 Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός.

Ψαλ.ριθ:9-11 Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; φυλάττων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα· με μη αφήσης να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε.

Ψαλ.λζ:23 Όταν υπό Κυρίου κατευθύνωνται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν.

Μιχ.ς:8 Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου;

Φιλιπ.δ:6-7 Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

Φιλιπ.β:3 μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.

Κολ.δ:6 Ο λόγος σας ας ήναι πάντοτε με χάριν, ηρτυμένος με άλας, διά να εξεύρητε πως πρέπει να αποκρίνησθε προς ένα έκαστον.

Α’ Πέτρ.γ:13-17 Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού; Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι· τον δε φόβον αυτών μη φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε, αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν, έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν. Διότι καλήτερον να πάσχητε, εάν ήναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες.

Παρ.ιη:10 Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός· ο δίκαιος, καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία.